Projektas

Nr. XIVP-2079(4)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTATYMO NR. VIII-1708 6, 8, 12, 26, 27 STRAIPSNIŲ IR šeštojo skirsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus skyrimas

1. Seimo Pirmininko teikimu Seimas skiria vaiko teisių apsaugos kontrolierių penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo vaiko teisių apsaugos kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

2. Seimo Pirmininkas vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus kandidatūrą Seimui pateikia ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus kadencijos pabaigos. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įgaliojimams nutrūkus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytais pagrindais, Seimo Pirmininkas vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus kandidatūrą pateikia Seimui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įgaliojimų pabaigos dienos.

3. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui mirus ar atleidus jį iš pareigų šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytais pagrindais, Seimas Seimo Pirmininko teikimu skiria kitą vaiko teisių apsaugos kontrolierių penkerių metų kadencijai.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) nedirba dėl laikinojo nedarbingumo ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių, jei įstatymų nenustatyta, kad dėl tam tikros ligos pareigos paliekamos ilgesnį laiką, arba kai vaiko teisių apsaugos kontrolierius pagal medicininę išvadą ar negalią ir dalyvumo lygį nustatančios institucijos išvadą negali eiti pareigų;“.

2. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu atveju vaiko teisių apsaugos kontrolierius eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas vaiko teisių apsaugos kontrolierius. Kitais šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, iki bus paskirtas vaiko teisių apsaugos kontrolierius, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pareigas Seimo valdyba paveda atlikti Seimo kontrolieriui arba lygių galimybių kontrolieriui.“

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) siūlyti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai atlikti tyrimą, ar valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo.“

 

4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą sudaro vaiko teisių apsaugos kontrolierius, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.“

 

5 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

1. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius:

1) vadovauja Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai ir organizuoja jos darbą;

2) atstovauja Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, kaip juridiniam asmeniui, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;

3) tvirtina Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos struktūrą, darbo reglamentą, kuriame nustatytos vidaus darbo tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus, nustato Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą ir konkrečius valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginių algų koeficientus;

4) įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

5) suteikia Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atostogas, siunčia juos į komandiruotes;

6) priima sprendimus dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimo;

7) skatina Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas arba priima sprendimus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų pažeidimo;

8) atlieka kituose įstatymuose ir teisės aktuose jam pavestas funkcijas.

2. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus.

3. Kai vaiko teisių apsaugos kontrolierius atostogauja arba dėl kitų priežasčių (ligos, komandiruotės, nėštumo, gimdymo, vaiko priežiūros ir pan.) negali eiti savo pareigų, Seimo valdybos sprendimu jį pavaduoja Seimo kontrolierius arba lygių galimybių kontrolierius.

4. Kai Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka vaiko teisių apsaugos kontrolierius nusišalina nuo tarnybinių pareigų atlikimo, Seimo valdybos sprendimu vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pareigas, nuo kurių atlikimo vaiko teisių apsaugos kontrolierius yra nusišalinęs, nusišalinimo laikotarpiu pavedama atlikti Seimo kontrolieriui arba lygių galimybių kontrolieriui.“

 

6 straipsnis. Šeštojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti šeštąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS SOCIALINĖS GARANTIJOS

 

28 straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus socialinės garantijos

1. Pasibaigus vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įgaliojimų laikui, jam išmokama 2 mėnesių atlyginimo dydžio išeitinė išmoka. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui, atleidžiamam iš pareigų, kai jis negali eiti pareigų dėl sveikatos būklės, išmokama 3 mėnesių atlyginimo dydžio išeitinė išmoka. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui mirus, jo šeimai išmokama 3 mėnesių atlyginimo dydžio išmoka. Šios išmokos mokamos iš Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai skirtų valstybės biudžeto lėšų. Atleidus vaiko teisių apsaugos kontrolierių paties prašymu ar kai jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis, ar kai daugiau kaip pusė visų Seimo narių pareiškia nepasitikėjimą juo, išeitinė išmoka nemokama.

2. Pasibaigus įgaliojimų laikui, išskyrus atvejus, kai vaiko teisių apsaugos kontrolieriui įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis ar kai daugiau kaip pusė visų Seimo narių pareiškia nepasitikėjimą juo, vaiko teisių apsaugos kontrolierius turi teisę Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka grįžti į ankstesnes pareigas arba, jeigu tokios galimybės nėra, į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Nepanaudotos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus kasmetinės atostogos, kurios vaiko teisių apsaugos kontrolieriui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusią Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 28 straipsnio 1 dalį.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                  Ričardas Juška