Projektas Nr. TSP-285

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-127 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. TS-127 „Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“:

1.1. pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1. Karina Vasiljeva – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);“;

1.2. papildyti 1.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

1.5. Ingrida Bernatavičienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.“;

1.3. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. Karina Vasiljeva – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);“;

1.4. papildyti 2.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

2.5. Ingrida Bernatavičienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                           

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Laima Bartulienė