Projektas

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO tARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2011 m. liepos 29 d. nutarimo nr. o3-229 „
DĖL
ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                           d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 12 ir 13 punktais bei 20 straipsnio 4, 6, 7, 8, 9, 11 dalimis, ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.                 d. pažymą Nr. O5E-           „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus, patvirtintus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“:

1.       Papildyti 3 punktą nauju 3.31 papunkčiu:

3.31. Elektroninis elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų žurnalas (toliau – elektroninis aukcionų žurnalas) – dokumentas, kuriame elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sekretorius registruoja potencialių elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojų, ketinančių dalyvauti aukcione, Nuostatų nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis pateiktus aukcionų dokumentus, pasiūlymus dėl kainų priedo ir kitus duomenis, numatytus Nuostatuose.“

2.    Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27.   Taryba ne vėliau kaip iki informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo dienos parengia ir nutarimu patvirtina aukciono sąlygų aprašą.“

3.    Pakeisti 28.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

28.3. aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo pateikimo bei registravimo tvarką, sąlygas ir terminus;“

4.    Pakeisti V skyrių ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

AUKCIONO DOKUMENTŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL KAINOS PRIEDO TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

33.     Aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo registracijos procedūra Taryboje prasideda likus 15 kalendorinių dienų iki aukciono pradžios.

34.     Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, Tarybai privalo pateikti šiuos aukciono dokumentus:

34.1.  prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (pavadinimas), kodas, (buveinės) adresas, pareigos, vietovė, kur planuojama statyti elektros gamybos įrenginius, planuojamų statyti elektros gamybos įrenginių galia ir planuojamas metinis elektros energijos gamybos kiekis, kurį asmuo įsipareigoja pagaminti ir patiekti į elektros tinklus visu skatinimo laikotarpiu paskelbus jį aukciono laimėtoju (1 priedas);

34.2.  patvirtinimą dėl Nuostatų 59.11–59.13 papunkčiuose nurodytų aplinkybių;

34.3.  patvirtinimą, kad statys naujas elektrines ar įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines, gaminančias elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, kurių statybai ar įrengimui bus naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga;

34.4.  patvirtinimą, kad įrenginiams, kuriuos aukciono dalyvis planuoja statyti ir (ar) eksploatuoti laimėjęs aukcioną, nėra gauta parama, nurodyta Įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje, bei kad asmuo nėra gavęs paramos, kurią Europos Komisija yra pripažinusi kaip neteisėtą ir nesuderintą su vidaus rinka;

34.5.  atstovo įgalinimus patvirtinančius dokumentus (kai prašymą pateikia fizinio asmens atstovas arba juridinio asmens vardu prašymą pateikia kitas asmuo nei įgaliotas veikti pagal Juridinių asmenų registro duomenis);

34.6.  pasirašytą ketinimų protokolą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją;

34.7.  dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, patvirtinantį prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimą elektros tinklų operatoriui;

34.8.  patvirtinimą ar patvirtintą atsisakymo kopiją su atitinkamų adresatų gavimo žymomis (Tarybos – kai teikiamas patvirtinimas dėl leidimo plėtoti atsisakymo, elektros tinklų operatoriaus – kai teikiamas patvirtinimas dėl kitų šiame punkte išvardytų aplinkybių), kad asmuo neturi leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumų, prijungimo sąlygų, kuriomis rezervuojama elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens elektrinės prijungimui, su elektros tinklų operatoriumi suderinto techninio projekto ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties;

34.9.  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymą ar neįvykdymą, išduotus ne anksčiau kaip 10 darbo dienų iki aukciono dokumentų pateikimo dienos;

34.10. jei asmuo registruotas kitoje valstybėje narėje, lygiaverčius dokumentus, išduotus toje šalyje, kurioje jis yra registruotas, patvirtinančius, jog yra įvykdęs įsipareigojimus, nurodytus Nuostatų 34.9 papunktyje ir informaciją, kad asmuo nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui, pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos reikalavimus;

34.11. susijusių asmenų sąrašą. Susijusių asmenų grupė suprantama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme. Susijusių asmenų sąrašo pateikimas neapriboja Dalyvio galimybės dalyvauti aukcione;

34.12. asmuo pateikia patvirtinimą, kad jis nėra sudaręs draudžiamo susitarimo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme;

34.13. asmenys, kurie statys ar įrengs elektrines, kurių įrengtoji galia lygi ar didesnė kaip 500 kW, patvirtinimą, kad prisiima elektros energijos balansavimo atsakomybę;

34.14. dokumentą ar jo patvirtintą kopiją, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas aukciono Dalyvio mokestis;

34.15. jei asmuo aukcione dalyvauja esant Įstatymo 631 straipsnyje numatytoms aplinkybėms, t. y. esant tarpvyriausybiniam susitarimui, asmuo pateikia šio susitarimo kopiją. Šiems asmenims netaikomi Nuostatų 34.6, 34.7, 34.8 ir 34.13 papunkčių reikalavimai, dėl kurių susitarta tarpvyriausybiniame susitarime.

341. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, aukciono dokumentus ir 5 priede nustatytos formos pasiūlymą dėl kainos priedo, teikia vienu iš šių būdų:

341.1. popierine forma (atvykus į Tarybą arba pristatant paštu ar pasinaudojant pasiuntinių paslaugomis) – šio skyriaus pirmame skirsnyje nustatyta tvarka;

341.2. elektronine forma (elektroniniu paštu) – šio skyriaus antrame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

pirmasis skirsnis

AUKCIONO DOKUMENTŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL KAINOS PRIEDO TEIKIMO POPIERINE FORMA TVARKA

 

35. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, vienu metu atskiruose vokuose Tarybai (atvykus į Tarybą arba pristatant paštu ar pasinaudojant pasiuntinių paslaugomis) pateikia aukciono dokumentus ir 5 priede nustatytos formos pasiūlymą dėl kainos priedo.

36. Aukciono dokumentai pateikiami užklijuotame ir Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad aukciono dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai“, aukciono pavadinimas, asmens pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas, pavardė), kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „aukciono dokumentai“.

37. Pasiūlymas dėl kainos priedo pateikiamas užklijuotame ir Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl kainos priedo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai“, aukciono pavadinimas, asmens pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas, pavardė), kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „pasiūlymas dėl kainos priedo“.

38. Visi aukciono dokumentai (su priedais) turi būti sudėti į aplanką, lapai turi būti iš eilės sunumeruoti, susiūti ar kitais būdais sutvirtinti ir aukciono dokumentų paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pareigas, vardą, pavardę, datą ir aplanke susiūtų aukciono dokumentų lapų skaičių. Pirmajame lape surašomas pateikiamų aukciono dokumentų turinys, patvirtintas Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu. Aukciono dokumentai turi būti susiūti ar kitais būdais sutvirtinti ir pasirašyti taip, kad nebūtų galima išimti, įdėti ar pakeisti aukciono dokumentų lapų, nepažeidus susiuvimo ar sutvirtinimo.

39. Visi vokai, aukciono dokumentai, pasiūlymai dėl kainos priedo Komitetui turi būti pateikti lietuvių kalba ar su notaro patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

 

 

ANTRASIS skirsnis

AUKCIONO DOKUMENTŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL KAINOS PRIEDO TEIKIMO ELEKTRONINE FORMA TVARKA

 

391. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, vienu elektroniniu laišku Tarybos elektroninio pašto aukcionai@vert.lt adresu pagal Nuostatų 392 – 394 punktuose nurodytus reikalavimus suformuotuose atskiruose failuose (aplankuose) pateikia Nuostatų 34 punkte nurodytus aukciono dokumentus ir 5 priede nustatytos formos pasiūlymą dėl kainos priedo, elektroniniame laiške lietuvių kalba nurodydamas:

391.1. aukciono pavadinimą;

391.2. asmens pavadinimą (jei fizinis asmuo – vardą, pavardę), kodą, telefono numerį, kontaktinio asmens duomenis;

391.3. faile „Aukciono dokumentai“ pateiktų dokumentų bendrą lapų skaičių;

391.4. patvirtinimą, kad skanuoti dokumentai atitinka originalus;

391.5. naudojant nemokamą šifravimui skirtą programinę įrangą https://www.gpg4win.de/index.html, programos „Kleopatra“ pagalba susigeneruotą viešąjį raktą, kuris būtų naudojamas viso aukciono proceso metu teikiant dokumentus ar informaciją elektroniniu paštu.

392. Aukciono dokumentai pateikiami suglaudinti su failų suglaudinimui skirta programine įranga (asmuo programinę įrangą, užtikrinančią „.zip“ formato suglaudinto failo sudarymo galimybę ir galimybę suglaudintąjį failą apsaugoti slaptažodžiu, pasirenka pats) „.zip“ formatu. Suglaudintas failas privalo būti apsaugotas slaptažodžiu. Suglaudintas failas turi būti užvardintas žodžiais „Aukciono dokumentai“.

393. Pasiūlymas dėl kainos priedo pateikiamas suglaudintas su failų suglaudinimui skirta programine įranga (asmuo programinę įrangą, užtikrinančią „.zip“ formato suglaudinto failo sudarymo galimybę ir galimybę suglaudintąjį failą apsaugoti slaptažodžiu, pasirenka pats) „.zip“ formatu. Suglaudintas failas privalo būti apsaugotas slaptažodžiu. Suglaudintas failas turi būti užvardintas žodžiais „Pasiūlymas dėl kainos priedo“.

394. Failai su aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo turi būti užšifruoti naudojant programą „Kleopatra“ ir užrakinti visais Aukcionų sąlygų apraše nurodytais viešaisiais raktais;

395. Failai su skirtingais aukciono dokumentais ir skirtingais pasiūlymais dėl kainos priedo turi būti pateikiami atskirais elektroniniais laiškais.

396. Visi aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo turi būti pateikti lietuvių kalba ar su notaro patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

397. Nuostatų 392 ir 393 slaptažodžiams sukurti siūloma naudoti ne trumpesnį kaip 12 simbolių slaptažodį, sudarytą iš mažųjų, didžiųjų raidžių, skaičių bei specialiųjų simbolių.

 

 

TREČIASIS skirsnis

AUKCIONO DOKUMENTŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL KAINOS PRIEDO REGISTRAVIMO TVARKA

 

40.     Vokus su aukciono dokumentais ir vokus su pasiūlymais dėl kainos priedo ar elektroninius laiškus, kuriais pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo, ne vėliau kaip tą pačią jų gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius aukcionų žurnale. Vokai su aukciono dokumentais ir pasiūlymais registruojami tik skelbime apie aukcioną nurodytu šių dokumentų registravimo laiku. Elektronine forma pateiktus aukciono dokumentus ir pasiūlymą dėl kainos priedo įregistravus aukcionų žurnale, aukciono sekretorius juos taip pat registruoja elektroniniame aukcionų žurnale.

41.     Nuo vokų su aukciono dokumentais ir vokų su pasiūlymais dėl kainos priedo ar elektroninių laiškų, kuriais pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo, įregistravimo aukcionų žurnale momento, asmuo pripažįstamas Dalyviu.

42.     Aukciono sekretorius, registruodamas vokus su aukciono dokumentais, vokus su pasiūlymais dėl kainos priedo ar elektroninius laiškus, kuriais pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo, aukcionų žurnale nurodo, kad vokai ar elektroniniai laiškai priimti, jų priėmimo datą bei laiką, aukciono pavadinimą, suteiktą Dalyvio numerį, aukciono sekretoriaus vardą, pavardę bei pasirašo.

43.     Aukciono sekretorius yra atsakingas už aukcionų žurnalo, o aukciono organizavimo metu – už aukciono dokumentų bei pasiūlymų dėl kainos priedo saugojimą. Aukcionui pasibaigus, visi ne elektronine forma pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo, kurie nebuvo grąžinti Dalyviams pagal Nuostatų 46 punktą, Dalyvių prašymu, nurodytu Nuostatų 48 punkte, grąžinami Dalyviams arba saugomi Taryboje teisės aktų nustatyta tvarka. Aukciono laimėtojo ar laimėtojų aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo negrąžinami.

44. Aukciono sekretorius kiekvienam Dalyviui Nuostatų 42 punkte nurodytą Dalyvio numerį suteikia atsitiktine tvarka. Jeigu tas pats Dalyvis pateikia kelis vokus su skirtingais aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo arba kelis elektroninius laiškus su skirtingais aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo, Dalyviui suteikiamas vienas Dalyvio numeris, prie jo papildomai nurodant skaitmenį, kuris identifikuotų skirtingus iš to paties Dalyvio gautus vokus su aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo ar elektroninius laiškus, kuriais pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo. Jeigu Dalyvis aukciono dokumentus ir pasiūlymą dėl kainos priedo pateikia elektronine forma, prie numerio papildomai pridedama raidė „E“. Suteiktas Dalyvio numeris nekeičiamas ir galioja visų aukciono etapų metu.

45.     Aukciono sekretorius, registruodamas vokus su aukciono dokumentais, vokus su pasiūlymais dėl kainos priedo ar elektroninius laiškus, kuriais pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo aukcionų žurnale, išduoda Dalyviui patvirtinimą (4 priedas), kuriame nurodoma, kad atitinkami vokai arba elektroninis laiškas, kuriuo pateikiami atitinkami failai, užregistruoti, jų registravimo data bei laikas, aukciono pavadinimas, suteiktas Dalyvio numeris, aukciono sekretoriaus vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas bei parašas. Jeigu aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo buvo atsiųsti paštu ar pristatyti pasinaudojant pasiuntinių paslaugomis, arba pateikti elektronine forma, aukciono sekretorius Dalyviui išsiunčia patvirtinimą elektroniniu paštu (kuris nurodytas ant Nuostatų 36 ir 37 punktuose įvardytų vokų arba kuriuo elektronine forma pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo vokų su aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo arba elektroninio laiško, kuriuo pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymas dėl kainos priedo, gavimo dienos.

46.     Aukciono sekretorius neturi teisės registruoti voko su aukciono dokumentais, vokų su pasiūlymais dėl kainos priedo ar elektroninio laiško, kuriuo pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymas dėl kainos priedo, jeigu:

46.1.  vokas su aukciono dokumentais ir vokas su pasiūlymu dėl kainos priedo arba elektroninis laiškas, kuriuo pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymas dėl kainos priedo, gauti jau pasibaigus šių dokumentų priėmimo terminui;

46.2.  vokas su aukciono dokumentais ir (ar) vokas su pasiūlymu dėl kainos priedo, pateikti nesilaikant Nuostatų 36, 37 ir (ar) 39 punktuose nurodytų reikalavimų arba elektroninis laiškas ir juo pateikti aukciono dokumentai bei pasiūlymas dėl kainos priedo neatitinka bent vieno Nuostatų 391–396 punktuose nurodyto reikalavimo.

47.     Taryba neatsako už pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo nebuvo gauti ar gauti pasibaigus šių dokumentų registracijos terminui.

471. Jeigu pagal Nuostatų 46 punktą aukciono sekretorius neturi teisės registruoti vokų su aukciono dokumentais, vokų su pasiūlymais dėl kainos priedo arba elektroninių laiškų, kuriais pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymas dėl kainos priedo, aukciono sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos elektroniniu paštu informuoja asmenis, kad jų dokumentai neregistruojami ir nurodo neregistravimo priežastis, ir, jei dokumentai buvo pateikti popierine forma, grąžina juos asmeniui paštu.“

5.    Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Nuo asmens pripažinimo Dalyviu dienos, jis įgyja šias teises:

48.1.  iki aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo registravimo pabaigos, pateikti naują voką arba failą su aukciono dokumentais ir (ar) naują voką arba failą su pasiūlymu dėl kainos priedo, atšaukus ankstesnįjį ar ankstesniuosius vokus arba failus. Dalyvis, teikiantis naują voką su aukciono dokumentais ir (ar) naują voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, turi pateikti Komitetui laisvos formos prašymą grąžinti ankstesnįjį voką su aukciono dokumentais ir (ar) voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, kartu pateikdamas Nuostatų 45 punkte nurodytą patvirtinimą ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą. Dalyvis, teikiantis naują failą su aukciono dokumentais ir (ar) naują failą su pasiūlymu dėl kainos priedo, elektronine forma, kartu turi pateikti laisvos formos prašymą pakeisti ankstesnįjį failą su aukciono dokumentais ir (ar) failą su pasiūlymu dėl kainos priedo, Nuostatų 45 punkte nurodytą patvirtinimą ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą. Aukciono sekretorius aukcionų žurnale turi įrašyti, kad ankstesnysis vokas arba failas su aukciono dokumentais ir (ar) vokas arba failas su pasiūlymu dėl kainos priedo atšauktas ir pateiktas naujas vokas arba failas su aukciono dokumentais ir (ar) vokas arba failas su pasiūlymu dėl kainos priedo. Anksčiau pateiktas vokas ar vokai grąžinami Dalyviui. Naujas failas su aukciono dokumentais ir (ar) failas su pasiūlymu dėl kainos priedo pakeičiami elektroniniame aukcionų žurnale. Aukciono sekretorius pažymi aukcionų žurnale, kada vokai arba failai pakeisti. Dalyviui, pateikusiam voką arba failą su naujais aukciono dokumentais ir (ar) voką arba failą su pasiūlymu dėl kainos priedo, išduodamas naujas patvirtinimas (4 priedas);

48.2.  iki Nuostatų 66 punkte nurodytų pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos ir pasiūlymų eilės sudarymo atsisakyti dalyvauti aukcione. Dalyvis, atsisakantis dalyvauti aukcione, turi pateikti Komitetui rašytinį patvirtinimą, kad atsisako Dalyvio statuso, Nuostatų 45 punkte nurodytą patvirtinimą ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą. Dalyvio atsisakymą aukciono sekretorius registruoja aukcionų žurnale ir elektroniniame aukcionų žurnale, jeigu Dalyvis aukciono dokumentus pateikė elektronine forma;

48.3.  iki Nuostatų 83 punkte nurodyto Tarybos posėdžio atsisakyti priskirtos skatinimo kvotos. Dalyvis, atsisakantis jam priskirtos skatinimo kvotos, turi pateikti Komitetui rašytinį patvirtinimą, kad atsisako jam priskirtos skatinimo kvotos ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą. Dalyvio atsisakymą aukciono sekretorius registruoja aukcionų žurnale ir elektroniniame aukcionų žurnale, jeigu Dalyvis aukciono dokumentus pateikė elektronine forma.“

6.    Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49.   Popierine forma pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymas dėl kainos priedo grąžinami Dalyviui tik tuomet, jeigu Dalyvis atsisako dalyvauti aukcione iki aukciono pradžios, nurodytos Nuostatų 52 punkte. Dalyvis dokumentų grąžinimą patvirtina pasirašydamas aukcionų žurnale. Dalyvis, atsisakęs dalyvauti aukcione, nebegali pateikti pasiūlymų tam pačiam aukcionui.“

7.    Papildyti nauju 501 punktu:

501. Dalyvis, pateikęs aukciono dokumentus ir pasiūlymą dėl kainos priedo elektronine forma, privalo Tarybos elektroninio pašto aukcionai@vert.lt adresu pateikti:

501.1. slaptažodį failo „Aukciono dokumentai“ ne vėliau kaip iki Komiteto pirmojo posėdžio pradžios;

501.2. slaptažodį failo „Pasiūlymas dėl kainos priedo“ ne vėliau kaip iki Komiteto posėdžio dėl pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pradžios;

501.3. slaptažodį failo „Pasiūlymas dėl kainos priedo“ ne vėliau kaip iki Komiteto posėdžio dėl patikslintų kainos priedo pasiūlymų vertinimo pradžios (taikoma tik Dalyviams, dalyvaujantiems aukciono antrame etape ir pateikusiems patikslintus kainos priedo pasiūlymus);

501.4. slaptažodžiai, skirti failams su skirtingais aukciono dokumentais ir skirtingais pasiūlymais dėl kainos priedo turi būti pateikiami atskirais elektroniniais laiškais;

501.5. slaptažodžiai turi būti teikiami „.txt“ arba „.docx“ formato dokumentuose, užšifruotuose naudojant programą „Kleopatra“ ir užrakinti visais Aukcionų sąlygų apraše nurodytais viešaisiais raktais.“

8.    Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52.   Aukciono sąlygų apraše nustatytu laiku Komitetui susirinkus į pirmąjį posėdį, Komiteto pirmininkas paskelbia aukciono pradžią ir pateikia informaciją, nurodytą konkretaus aukciono sąlygų apraše. Pirmojo posėdžio metu, kai atveriami vokai ir (ar) failai su aukciono dokumentais, turi teisę dalyvauti Dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys. Kituose Komiteto posėdžiuose dėl aukciono dokumentų vertinimo turi teisę dalyvauti tik Komiteto nariai ir aukciono sekretorius. Informacija apie pirmąjį Komiteto posėdį skelbiama Tarybos interneto svetainėje paskutinę aukciono dokumentų registravimo dieną, o Dalyviai informuojami ir elektroniniu paštu.“

9.    Pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip:

54.     Pirmojo posėdžio metu Komiteto nariai, patikrinę, ar vokai su aukciono dokumentais ir vokai su pasiūlymais dėl kainos priedo pateikti pagal Nuostatų 36 ir 37 punkto reikalavimus, arba failai su aukciono dokumentais ir failai su pasiūlymais dėl kainos priedo yra pateikti pagal Nuostatų 391–395 punktų reikalavimus, atveria vokus ir (ar) failus su aukciono dokumentais, ir patikrina, ar pateikti visi Nuostatų 34 punkte nurodyti dokumentai, ir, ar aukciono dokumentai atitinka Nuostatų 38 ir 39 punktų reikalavimus, kai dokumentai pateikti popierine forma, arba Nuostatų 396 punkto reikalavimus, kai dokumentai pateikti elektronine forma. Aukciono dokumentai, neatitinkantys bent vieno iš nurodytų punktų reikalavimų, atmetami ir nenagrinėjami. Jeigu Dalyvis, pateikęs failą su aukciono dokumentais elektronine forma, iki posėdžio pradžios nepateikia Nuostatų 501.1 papunktyje nurodyto slaptažodžio, apie tai įrašoma protokole ir jo pateikti dokumentai atmetami. Visa informacija apie aukciono dokumentus įrašoma protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.“

10.  Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55.     Kitų Komiteto posėdžių metu Komiteto nariai vertina, ar pateikti aukciono dokumentai atitinka Nuostatų 59.3–59.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Aukciono dokumentai, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 59.3–59.13 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, atmetami. Visa informacija apie nustatytų reikalavimų neatitikusius Dalyvius įrašoma protokole. Komitetas sudaro nustatytus reikalavimus atitikusių Dalyvių sąrašą, kurių pasiūlymai dėl kainos priedo bus toliau vertinami. Visa informacija apie Dalyvių pateiktų dokumentų vertinimą ir sudarytą Dalyvių sąrašą įrašoma Komiteto protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.“

11.  Pakeisti 56 punktą ir jį išdėstyti taip:

56.   Komitetas suteikia galimybę pirmajame Komiteto posėdyje dalyvaujantiems Dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komiteto pastebėtus jų aukciono dokumentų įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per pirmąjį Komiteto posėdį: nesunumeruoti lapai, paskutinio lapo antrojoje pusėje nėra Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašo, nenurodytas Dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė pareigos, data ir aukciono dokumentų lapų skaičius ir kita.“

12.  Pakeisti 59.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

59.1. aukciono dokumentai ir (ar) pasiūlymai dėl kainos priedo popierine forma pateikti pagal Nuostatų 36, 37, 38 ir 39 punktų reikalavimus, elektronine forma – pagal Nuostatų 391–396 punktų reikalavimus;“

13.  Pakeisti 59.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

59.4. jei Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis atitinka Nuostatų 10 punkto reikalavimus, kai vertinami Dalyvių pasiūlymai dėl kainos priedo, ar Nuostatų 75 punkto reikalavimus, kai vertinami Dalyvių patikslinti kainos priedo pasiūlymai;“

14.  Papildyti nauju 59.14 papunkčiu:

59.14. Dalyvis įvykdė Nuostatų 501 punkte nurodytus reikalavimus.“

15.  Pakeisti 64 punktą ir jį išdėstyti taip:

64.   Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Nuostatų 62 punkte nurodyto nutarimo, susirinkus Komitetui į posėdį dėl pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo, Komiteto pirmininkas paskelbia posėdžio pradžią ir pateikia informaciją, nurodytą konkretaus aukciono sąlygų apraše. Komiteto posėdyje, kai atveriami vokai ir (ar) failai su atitikusių Nuostatų reikalavimus Dalyvių pasiūlymais dėl kainos priedo ir skelbiamas Dalyvio numeris bei jo pasiūlytas kainos priedas, turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys. Informacija apie Komiteto posėdį dėl pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo skelbiama Tarybos interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komiteto posėdžio bei Dalyviai informuojami elektroniniu paštu.“

16.  Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

65. Komiteto nariai vertina, ar Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl kainos priedo atitinka Nuostatų 59.1, 59.3, 59.4, 59.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Pasiūlymai dėl kainos priedo, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 59.1, 59.3, 59.4, 59.13 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, atmetami. Jeigu Dalyvis, pateikęs failą su pasiūlymu dėl kainos priedo elektronine forma, iki posėdžio pradžios nepateikia Nuostatų 501.2 papunktyje nurodyto slaptažodžio, apie tai įrašoma protokole ir jo pateiktas pasiūlymas dėl kainos priedo atmetamas. Visa informacija apie nustatytų reikalavimų neatitikusius Dalyvių pasiūlymus dėl kainos priedo įrašoma Komiteto protokole.“

17.  Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73.   Kai organizuojamas Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte numatytas antrasis aukciono etapas, Dalyvis, ketinantis dalyvauti paskelbtame antrajame aukciono etape, nė vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Nuostatų 67 punkte nurodytos informacijos paskelbimo dienos pateikia patikslintą kainos priedo pasiūlymą. Dalyvis patikslintą kainos priedo pasiūlymą teikia tokia pat forma, kokia teikė aukciono dokumentus ir pasiūlymą dėl kainos priedo, laikantis Nuostatų 37, 39 ir 75 punktuose nustatytų reikalavimų, kai patikslintas kainos priedo pasiūlymas teikiamas popierine forma, arba Nuostatų 393, 394, 396 ir 75 punktuose nustatytų reikalavimų, elektroniniame laiške nurodant aukciono pavadinimą ir Dalyvio numerį, kai patikslintas kainos priedo pasiūlymas teikiamas elektronine forma. Voką ar elektroninį laišką su patikslintu kainos priedo pasiūlymu ne vėliau kaip tą pačią jo gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius aukcionų žurnale ir, laikydamasis Nuostatų 45 punkte nustatytų reikalavimų, išduoda Dalyviui patvirtinimą (4 priedas). Vokai ar elektroniniai laiškai su patikslintais kainos priedo pasiūlymais registruojami tik Nuostatų 67 punkte nurodytoje paskelbiamoje informacijoje nurodytu šių dokumentų registravimo laiku. Sekretorius neturi teisės registruoti voko su patikslintu kainos priedo pasiūlymu Nuostatų 46 punkte nurodytomis aplinkybėmis. Patikslinti kainos priedo pasiūlymai laikomi pateikti tą dieną, kai jie įregistruojami aukciono žurnale. Elektronine forma pateiktus patikslintus kainos priedo pasiūlymus įregistravus aukcionų žurnale, aukciono sekretorius juos taip pat registruoja elektroniniame aukcionų žurnale.“

18.  Pakeisti 74 punktą ir jį išdėstyti taip:

74.   Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės patikslintų pasiūlymų registravimo dienos Komitetui susirinkus į posėdį dėl patikslintų kainos priedo pasiūlymų vertinimo, atveriami vokai ir (ar) failai su patikslintais kainos priedo pasiūlymais ir skelbiamas Dalyvio numeris bei jo pasiūlytas kainos priedas. Šiame posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys. Informacija apie Komiteto posėdį dėl patikslintų kainos priedo pasiūlymų vertinimo skelbiama Tarybos interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komiteto posėdžio bei Dalyviai informuojami elektroniniu paštu.“

19.  Pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip:

75.   Patikslintas kainos priedo dydis turi būti mažesnis, nei pirmame aukciono rate potencialių laimėtojų pasiūlytas kainos priedo dydis, ir pateiktas 0,01 Eur/MWh kainos priedo žingsnio tikslumu (0,01 Eur tikslumu). Mažiausias patikslinto kainos priedo dydis gali būti lygus nuliui. Komiteto nariai vertina, ar potencialių laimėtojų pateikti patikslinti kainos priedo pasiūlymai atitinka Nuostatų 59.1, 59.4, ir 59.13 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Patikslinti kainos priedo pasiūlymai, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 59.1, 59.4 ir 59.13 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, atmetami. Jeigu Dalyvis, pateikęs patikslintą kainos priedo pasiūlymą elektronine forma, iki posėdžio pradžios nepateikia Nuostatų 501.3 papunktyje nurodyto slaptažodžio, apie tai įrašoma protokole ir jo pateiktas patikslintas kainos priedo pasiūlymas atmetamas. Visa informacija apie nustatytų reikalavimų neatitikusius antro etapo dalyvių patikslintus kainos priedo pasiūlymus įrašoma Komiteto protokole.“

20.     Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                 

 

 

 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių

išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

4 priedas

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

________________________________________________________________________________

 

PATVIRTINIMAS

20 __ m.                              d.

Vilnius

 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje 20  m. ___________________d. ________________val. užregistruoti [du][1] vokai: aukciono dokumentai[2] pasiūlymas dėl kainos priedo[3] patikslintas pasiūlymas dėl kainos priedo[4] arba elektroninis laiškas, kuriuo pateikti [du][5]failai: Aukciono dokumentai[6] Pasiūlymas dėl kainos priedo[7] Patikslintas pasiūlymas dėl kainos priedo[8] (reikiamus palikti).

1. _______________________________________________________________________ ;

                                                                                  (asmuo)

2. _______________________________________________________________________ ;

                                                                         (Dalyvio numeris)

3. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas

 

_______________________________________________________________________________ .

                                                             (Aukciono pavadinimas)

 

 

Aukciono sekretorius                                                                              (vardas pavardė)

Tel.

______________

 [1] Nurodomas asmens pateiktų vokų skaičius.

[2] Rašoma, kai asmuo teikia dokumentus pagal Nuostatų 36 punktą.

[3] Rašoma, kai asmuo teikia pasiūlymus dėl kainos priedo pagal Nuostatų 37 punktą.

[4] Rašoma, kai asmuo teikia pasiūlymus dėl kainos priedo pagal Nuostatų 73 punktą.

[5] Nurodomas elektroniniu laišku pateiktų failų (aplankų) skaičius.

[6] Rašoma, kai asmuo teikia pasiūlymus dėl kainos priedo pagal Nuostatų 392 punktą.

[7] Rašoma, kai asmuo teikia pasiūlymus dėl kainos priedo pagal Nuostatų 393 punktą.

[8] Rašoma, kai asmuo teikia pasiūlymus dėl kainos priedo pagal Nuostatų 73 punktą.