Projektas Nr. TSP-104               

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 4 ir 6 dalimis,      Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vaikų priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų   ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą  (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. Nr. TS-311 „Dėl Vaikų priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.“

3. Skelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės  meras

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėjo pavaduotojas

 

Vytautas Knizikevičius

 

Dokumentas suderintas DVS