Projektas Nr. TSP-210

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS

 

2019 m. rugpjūčio      Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto dalies, nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-88 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“, 40.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės  skyriaus vyriausiosios specialistės Ramintos Morkūnaitės 2019 m. rugpjūčio 5 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti dviejų kambarių 49,76 kv. metro bendrojo ploto savivaldybės būstą, esantį Jaunimo g. 15A-10, Kupiškyje, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei  Ramintai Morkūnaitei.

2. Pavesti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų Savivaldybės būsto nuomos sutartį.

3. Pripažinti netekusiais galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl savivaldybės būsto nuomos“1 ir 2 punktus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,        

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                                               

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

Projektas suderintas DVS