Projektas Nr. TSP-25

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO Savivaldybės infrastruktūros PRIPAŽINIMO PRIORITETINE KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi ir 4 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.     Patvirtinti,  kad Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūra, kuri yra nurodyta kaip prioritetinė Kupiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane, nuo Kupiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano patvirtinimo Savivaldybės tarybos sprendimu dienos yra laikoma atitinkanti Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine infrastruktūra kriterijus ir yra laikoma prioritetine Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūra.

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir  Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vyr. inžinierius (vyr. specialistas)

Andrius Jurėnas