Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-5 „DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.           d. Nr. 3D-

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-5 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.1 eilutės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. tinkamos finansuoti išlaidos: darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui – VPS vykdytojai ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas; darbo užmokestis pagal nuotolinio darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui – VPS vykdytojai ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas (nuotolinio darbo sutartis gali būti sudaroma su VPS vykdytojos darbuotoju (-ais) tuo atveju, jeigu VPS vykdytoja turi ir taiko nuotolinio darbo vidaus tvarką ir ją taikydama užtikrina tinkamą VPS vykdytojos biuro darbą). Nuotolinio darbo organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;“.

2. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.1 eilutės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.  netinkamos finansuoti išlaidos: priedai (išskyrus darbuotojų finansinio skatinimo priemones, nurodytas šios lentelės 1.1.1 papunkčio 5 punkte), priemokos, išeitinės išmokos ir kompensacijos, atlygis už viršvalandinius darbus;“.

3. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.1 eilutės 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo arba ŽRVVG kolegialaus valdymo organo sprendimu VPS administravimą atliekantiems VPS vykdytojos darbuotojams darbo teisinių santykių pradžioje ir jų eigoje gali būti mokamas ne mažesnis ir ne didesnis negu pareiginės algos koeficiento intervalas, nurodytas atitinkamai pagal pareigybes šios lentelės 1.1.1.1–1.1.1.2 ir 2.1.1 papunkčiuose. Atsižvelgiant į VPS vykdytojos darbuotojo VPS administravimo patirtį (įskaitant 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpius), už kiekvienus darbuotojo VPS administravimo patirties  metus, skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 1 d., darbo užmokestis gali būti padidintas (nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos. Kai VPS vykdytojos darbuotojo darbo užmokestis pasiekia didžiausią galimą darbo užmokestį pagal šį papunktį, jo tolesnis finansinis skatinimas iš VPS administravimo lėšų nėra tinkama finansuoti išlaida.“

4. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.1.1 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„1.1.1.1.

 

VPS administravimo vadovui

 

Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“ pateikiamos lentelės 7 eilutėje  III įstaigų grupei priskirtą pareiginės algos koeficientų intervalą (išreikštą baziniais dydžiais, kurie yra nuo 7,4 iki 14 bazinių dydžių).“

 

5. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.1.2 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

 

„1.1.1.2.

 

VPS administratoriui, VPS buhalterinės apskaitos specialistui ir (arba) finansininkui

 

Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės algos koeficientų intervalą (išreikštą baziniais dydžiais, kurie yra nuo 6,4 iki 12 bazinių dydžių).“

 

6. Pripažįstu netekusiu galios 14 punkto lentelės 1.1.2 eilutės 3.2.2 papunktį.

7. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.2 eilutės 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. dienpinigių išlaidos: šios išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti tik VPS vykdytojos darbuotojui (-ams), dirbančiam (-tiems) pagal darbo sutartį (-is):“.

8. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.2 eilutės 4.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.5.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyvio mokesčio tinkamų finansuoti išlaidų įkainis 50 (penkiasdešimt) Eur;“.

 

9. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.2. eilutės 4.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.5.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dalyvio mokesčio tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 200 (du šimtai) Eur.“

10. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.3.6 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„1.3.6.

 

transporto priemonės (automobilio) nuomos ir išlaikymo išlaidos

 

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

 

1.    tinkamos finansuoti išlaidos: lengvojo automobilio nuomos išlaidos;  tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šį papunktį pripažįstamos vieno lengvojo automobilio paprastosios nuomos išlaidos (kai transporto priemonė nuomojama iš asmenų, kuriems automobilių nuoma yra įprasta ūkinė komercinė veikla). Kuro išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti pagal šios lentelės 1.3.7 papunktį.

Automobilio draudimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis šių Taisyklių nustatyta tvarka;

 

2. tinkamų finansuoti  išlaidų įkainis – lengvojo automobilio paprastosios nuomos įkainis – 1 200 (vienas tūkstantis du šimtai) Eur per metus.“

 

11. Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.3.7 eilutės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos VPS vykdytojos pagal nuomos ir (arba) panaudos sutartį valdomų transporto priemonių (automobilių) (ne daugiau kaip dviejų tuo pat metu) kuro įsigijimo išlaidos;“.

12. Papildau 331 punktu:

331. visais atvejais skelbiant fizinių asmenų informaciją, būtina juos supažindinti, kaip asmens duomenys bus tvarkomi ir kokiais tikslais skelbiami, bei gauti konkrečių asmenų rašytinį sutikimą.“

13. Pakeičiu 77.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.6. VPS vykdytojos iniciatyva leidžiami ne daugiau kaip 2 (du) VPS keitimai per metus. VPS keitimai inicijuojami pildant VPS keitimo pagrindimo formą (Taisyklių 4 priede). VPS vykdytoja, atsižvelgdama į VPS keitimo apimtį, turi teisę prie VPS keitimo pagrindimo formos pateikti lyginamąjį visos VPS ar jos teksto dalies (ištraukos) variantą keitimų sekimo režimu (tokiu atveju VPS keitimo pagrindimo formoje pateikiama nuoroda į pridedamą dokumentą);“.

 

 

Žemės ūkio ministras