LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTERIJA

 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845,
el. p. [email protected], http://eimin.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

 

Pagal adresatų sąrašą

 

2022-04-  

Nr. (22.1-63E)-

 

 

 

 

 

 

 

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMo PROJEKTo DERINIMO

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcijos“ projektą. 

Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 129.3 papunkčiu „Išgryninti sumanios specializacijos prioritetus. Siekdami Lietuvos ekonomikos pertvarkos, užtikrinsime tikslingą ir koncentruotą pagalbą sumaniosios specializacijos ūkio sritims, prieš tai susiaurindami jų prioritetų skaičių. Atrinktiems ūkio sektoriams taikysime specialias sektorių vystymo ir finansavimo programas, apimančias sektoriaus vystymo strategiją, specializuotas finansines priemones, sektoriui pritaikytą teisinį reguliavimą, tyrėjų rengimo programas ir kitus sektoriaus vystymuisi aktualius klausimus.“, Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 5.1.12 papunkčiu „Telkti išteklius į didžiausią mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) potencialą turinčias sritis – atnaujinti Sumanios specializacijos koncepciją ir nustatyti sumanios specializacijos prioritetus, jų koordinavimo modelį ir įgyvendinimo stebėsenos sistemą.“

2019 m., remiantis Verslininkystės galimybių paieškos proceso (angl. „entrepreneurial development process“) (toliau – VGPP) ekspertų rekomendacijomis, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kartu su Vyriausybės strateginės analizės centru (toliau – STRATA) atliktos 2014–2020 m. Sumaniosios specializacijos programos ir šios programos veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatais ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  iniciatyva suburtos nepriklausomos ekspertų darbo grupės išvadomis, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupei (toliau – Koordinavimo grupė), kuri yra patariamasis sumaniosios specializacijos koordinavimo organas, buvo pasiūlyta toliau konsoliduoti MTEPI prioritetus. Ši rekomendacija buvo pateikta ir Europos Komisijos parengtoje Šalies ataskaitoje „Lietuva 2019“, kurioje teigiama, kad „Viešosios investicijos daugiausia sukoncentruotos į sumanios specializacijos strategiją, o ji yra gana plati ir apima daugumą ekonomikos sektorių, iš dalies dėl to ribotas finansavimas išdalijamas mažomis porcijomis“. 2020 m. birželio 11 d. vykusiame Koordinavimo grupės posėdyje nutarta koncentruoti išteklius 2014–2020 m. MTEPI prioritetuose tuose, kurie kuria didžiausią pridėtinę vertę ir turi didžiausią potencialą. Įvertinus esamus ir potencialius šalies ūkio konkurencinius pranašumus buvo nustatyti 3 MTEPI prioritetai: „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“, „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ bei „Informacinės ir ryšių technologijos“ integruojant į juos kitų 2014–2020 m. Sumanios specializacijos prioritetų rezultatyviausias tematikas (šis sprendimas įtvirtintas 2020 m. birželio 11 d. Koordinavimo grupės posėdžio protokole Nr. TIS-2).

Sumaniosios specializacijos koncepcijos (toliau – Koncepcija) projekte išskirtos prioritetinės Lietuvos MTEPI raidos kryptys nustatytos išanalizavus šalies mokslo ir verslo potencialą, verslo imlumą žinioms, galimybes įsitraukti į pasaulines vertės grandines, galimybes prisidėti prie šalies ekonomikos stiprinimo. Siekiant, kad Koncepcija būtų grįsta bendru sutarimu, į šį procesą buvo įtrauktos visos suinteresuotosios šalys – mokslininkai, verslininkai, viešojo sektoriaus atstovai.

Koncepcijoje išskirtiems prioritetams būdingas itin didelis produktyvumas, aktyvumas, apyvarta. Prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ sektoriai sudaro tik nedidelę bendros ekonomikos dalį ir pasižymi mažiausia nominaliąja pridėtine verte, tačiau jiems būdingas pats didžiausias produktyvumas, t. y. bendroji pridėtinė vertė, kuriama vieno darbuotojo per metus bei pagal vieno darbuotojo sukuriamą apyvartą. Tai vienas aktyviausių prioritetų pagal įgyvendinamų projektų skaičių, skirtų investicijų ir pritrauktų privačių investicijų mastą pasižymintis didele prototipų, publikacijų, doktorantūros temų gausa. Prioriteto „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ sektoriai yra didžiausi ir turi didelę įtaką Lietuvos BVP. Jie sudaro didžiausią dalį MTEPI prioritetus atitinkančių sektorių metinės apyvartos, be to, jiems būdingas didelis eksporto mastas. Prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ sektoriams būdinga produktyvi investicijų dalis ir didžiausias vienam darbuotojui tenkantis apyvartos prieaugis. Tai vienas produktyviausių prioritetų pagal įgyvendinamų projektų skaičių ir skirtų investicijų mastą, pasižymintis dideliu prototipų skaičiumi ir itin aukštais verslo įmonių MTEP pajėgumais, sukuriamu tyrėjų darbo vietų skaičiumi.

Priėmus Nutarimo projektą bus patvirtinta Sumaniosios specializacijos koncepcija, kuri užtikrins investavimo į sumaniosios specializacijos prioritetus tvarumą ir tęstinumą, leis tikslingiau nukreipti investicijas į rezultatyviausias bei didžiausią potencialą turinčias sritis ir sudarys galimybes atliepti skirtingus prioritetų plėtros poreikius.

Priėmus Nutarimo projektą bus užtikrintas efektyvesnis nei 2014–2020 m. ES finansinio periodo sumaniosios specializacijos koordinavimas. Nuo 2021 m. Ekonomikos ir inovacijų ministerija bus pagrindinė institucija, atsakinga už Koncepcijos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos procesų koordinavimą bei efektyvų visos sumaniosios specializacijos sistemos veikimą. Koordinavimo grupė išliks kaip patariamasis sumaniosios specializacijos įgyvendinimo organas, kuris padės užtikrinti sklandų tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant Koncepciją. Jai pirmininkaus švietimo, mokslo ir sporto viceministras. Numatoma, kad siekdama geresnių MTEPI prioritetų rezultatų ir didesnio jų poveikio valstybės socialinei ir ekonominei raidai Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirs prioritetų fasilitatorius, kurie bus atsakingi už MTEPI prioritetų  plėtrą. Fasilitatoriai užtikrins VGPP, kuris bus vykdomas visą Koncepcijos įgyvendinimo laikotarpį, organizavimą, remdamiesi VGPP metu gautomis įžvalgomis teiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai rekomendacijas dėl konkrečių prioritetų poreikių bei koncepcijos įgyvendinimo tobulinimo.

2022–2030 m. sumaniosios specializacijos įgyvendinimo nuolatinę stebėseną ir analizę  atliks Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Stebėsenos tikslas – laiku ir tinkamai įvertinti sumaniosios specializacijos prioritetų įgyvendinimo pažangą, siekiant tobulinti sumaniosios specializacijos prioritetų priemonių formavimo ir jų inicijavimo, sprendimų priėmimo procesus, suteikti valstybės institucijoms ir įstaigoms, priimančioms sprendimus dėl sumaniosios specializacijos prioritetų įgyvendinimo, informaciją apie galimas sprendimų alternatyvas ir jų įgyvendinimo pasekmes. Įgyvendinant stebėseną ir vertinimą bus naudojamasi priemonėmis, sukurtomis ir išbandytomis įgyvendinant projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0003 „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“ (2016–2021 m. laikotarpiu), t. y. sumaniosios specializacijos stebėsenos, tarpinio ir poveikio vertinimo metodikomis, kurios sudarys pagrindą 2021–2027 m. sumaniosios specializacijos stebėsenos sistemai.

Neigiamų Nutarimo projekto pasekmių nenumatoma.

Nutarimo projektas parengtas ir darbo tvarka suderintas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Nutarimo projekto prašome teikti per 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.

Nutarimo projektą parengė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų departamento direktorius – Ričardas Valančiauskas, tel. 8 658 88 472, el. p. [email protected], Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėja – Renata Lygienė, tel. 8 658 88 464, el. p. [email protected], vyr. specialistas - Paulius Kamaitis, tel. 8 693 58 698, el. p. [email protected].

 

PRIDEDAMA:

1.  Nutarimo projektas „Dėl Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcijos patvirtinimo“, 24 lapai.

2Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės 2020 birželio 11 d posėdžio protokolo Nr. TIS-2 išrašas.

 

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė                                                                   Eglė Markevičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulius Kamaitis, tel. 8 693 58 698, el. p. [email protected]

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS 2022-         RAŠTO NR. (22.1-63)-

ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

1.   Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

3.   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

4.   Lietuvos Respublikos finansų ministerija

5.   Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

6.   Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

7.   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

8.   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

9.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

10. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

13. Europos socialinio fondo agentūra

14. Lietuvos mokslo taryba

15. Vyriausybės strateginės analizės centras

16. Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra

17. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

18. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

19. Lietuvos pramonininkų konfederacija

20. Lietuvos verslo konfederacija

21. Lietuvos lazerių asociacija

22. Lietuvos biotechnologų asociacija

23. Asociacija INFOBALT

24. Lietuvos universitetų rektorių konferencija

25. Lietuvos mokslų akademija

 

_____________