ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-230 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJOS „ŠIAULIŲ METŲ ABITURIENTAS“ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m.                          d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės premijos „Šiaulių metų abiturientas“ skyrimo nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-230  „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijos „Šiaulių metų abiturientas“ skyrimo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Abiturientų Premijai gauti dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato Savivaldybės meras.“

1.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Premijos skiriamos Savivaldybės mero potvarkiu.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus jo 3 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027  metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras