Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO
NR. VIII-2032 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1.1. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Specialiajai vietinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo programai finansuoti skiriama 2 procentai, o nuo 2021 m. sausio 1 d. – 4 procentai akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus, suskystintas dujas, skirtas automobiliams, ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai. Šios Specialiosios programos lėšos kiekvienai savivaldybei skiriamos proporcingai neasfaltuotų savivaldybės kelių ir jų atkarpų suminiam  ilgiui, nurodytam savivaldybių tarybų patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše, nuo 2023 metų - proporcingai Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių neasfaltuotų dalių ilgiui.“

 

1.2. Pripažinti netekusiu galios 9 straipsnio 4 dalį.

 

1.3.  Buvusią 9 straipsnio 5 dalį laikyti 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

 

4.Programos finansavimo lėšos naudojamos pagal iki atitinkamų metų vasario 1 dienos Vyriausybės patvirtintą metinę lėšų naudojimo sąmatą. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje numatomas iki 5 procentų Programos finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti. Rezervas paskirstomas Vyriausybės nutarimu iki kiekvienų metų kovo 10 d.  Rezervas skiriamas valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, nukentėjusių nuo ekstremaliųjų situacijų, skubaus taisymo (remonto) ar rekonstravimo dėl avarijos grėsmės išlaidoms kompensuoti. Ne mažiau kaip 1,5 procento rezervo turi būti skirta Lietuvos automobilių kelių direkcijai nustatytoms funkcijoms atlikti, tai yra Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolei, darbų kokybės kontrolės priežiūrai vietinės reikšmės kelių objektuose. Likęs nepaskirstytas rezervas gali būti skiriamas kelių objektams, kuriuos vykdant bus įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir prioritetinių darbų sąrašas ir kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei.

 

Likęs nepaskirstytas pagal šiame punkte aukščiau nurodytus poreikius rezervas gali būti skiriamas:

 

4.1. valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti – 50 procentų;

 

4.2. mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija  skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų; valstybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, jeigu valstybės institucija skiria ne mažiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, – 50 procentų.“

 

1.4 .  Buvusią 9 straipsnio 6 dalį laikyti 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

 

5. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje numatoma 30 procentų Programos finansavimo lėšų valstybės institucijų ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra valstybė, valstybės įmonių, savivaldybių ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybių įmonių valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Šios lėšos paskirstomos taip:

 

5.1. Valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, – 4 procentai;

 

5.2. Vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse (kurortuose) pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 2 procentai;

 

5.3. Savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams – 94 procentai, kurios paskirstomos taip:

 

5.3.1 miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 35 procentai;

 

5.3.2 kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 65 procentai.

 

5.4. 5.3.1. ir 5.3.2. papunkčiuose nurodytos lėšos savivaldybėms paskirstomos taip:

 

5.4.1. pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis) – 50 procentų;

 

5.4.2. pagal kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, kuriame taip pat nurodytas kelio numeris ir kelio pavadinimas - 50 procentų, nuo 2023 metų – pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių ilgį – 50 procentų.”

 

1.5 .  Buvusią 9 straipsnio 7 dalį laikyti 6 dalimi ir ją išdėstyti taip:

 

6. Vyriausybė nustato detalesnę Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką ir paskiria institucijas šiam įstatymui įgyvendinti. Šio įstatymo įgyvendinimą prižiūri Susisiekimo ministerija.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia: Seimo narys Jurgis Razma