Projektas XIIIP-4038(4)

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2020 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                       Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų pajamos, išlaidos ir planuojamas 2020 metų rezultatas

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo 2020 metų biudžetą – 4 878 147 tūkst. eurų pajamų, 4 533 878 tūkst. eurų išlaidų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas  344 269 tūkst. eurų) (1 priedas).

 

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų piniginės įplaukos ir išlaidos, kasos apyvartos lėšos

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų pinigines įplaukas, išlaidas (2 priedas) bei  188 679 tūkst. eurų kasos apyvartos lėšų.

 

3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijų dydžiai 2020 metais

1. Patvirtinti draudėjų nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifą – 1,31 procento (terminuotoms darbo sutartims – 2,03 procento).

2. Patvirtinti šalies bendrąjį nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą – 0,16 procento.

3. Patvirtinti keturias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupes ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) I grupė – 0,14 procento;

2) II grupė – 0,4 procento;

3) III grupė – 0,7 procento;

4) IV grupė – 1,4 procento.

4. Patvirtinti apdraustųjų asmenų bendrąjį pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokų tarifą – 12,52 procento ir jo dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento.

5. Patvirtinti savarankiškai dirbančių asmenų pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento.

6. Patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus asmenų draudimui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšomis:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento;

5) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui taikomi šio straipsnio 3 dalyje nustatyti tarifai.

7. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) veiklos sąnaudų kompensacijos už išmokų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą, pristatymą ir išieškojimą dydį – 1,4 procento nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

8. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 371 tūkst. eurų).

9. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,09 procento nuo pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 116 tūkst. eurų).

10. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų (tarpusavyje įskaitytų) įmokų sumos (ne daugiau negu 2 038 tūkst. eurų).

11. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Garantinį fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 81 tūkst. eurų).

12. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 81 tūkst. eurų).

 

4 straipsnis. Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

Patvirtinti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, dydį – 1 241,4 euro.

 

5 straipsnis. Asignavimai iš valstybės biudžeto

Bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai kompensuoti iš valstybės biudžeto 2020 metais skirti 1 902 627 tūkst. eurų, iš jų 7 862 tūkst. eurų – 2018 metų įsipareigojimui padengti.

 

6 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientas ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodikliai 2020 metais

Patvirtinti šiuos socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientą ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklius:

1)   pensijų indeksavimo koeficientą – 1,0811;

2)   bazinės pensijos indeksavimo koeficientą – 1,0811;

3)   bazinės pensijos dydį – 177,94 euro;

4)   našlių pensijos bazinį dydį – 26,13 euro;

5)   pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – 3,81 euro.

 

7 straipsnis. Fondo biudžeto laikino lėšų trūkumo dengimas

Lėšų, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokoms, trūkumas dengiamas skolintomis lėšomis arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu iš kitų šaltinių.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 straipsnio 2 punkto redakcija:

2) bazinės pensijos indeksavimo koeficientą – 1,0183;“.

3. 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 straipsnio 3 punkto redakcija:

3) bazinės pensijos dydį – 181,20 euro;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkė                                                                                   Rimantė Šalaševičūtė