Projektas Nr. XIVP-1496(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TAM TIKRŲ DOPINGO MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. XII-1672 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnio 1 dalį 5 ir 6 punktais:

5) nepatvirtintos medžiagos, kaip jos apibrėžtos  Pasauliniame antidopingo kodekse;

6) antiestrogeninės medžiagos (antiestrogenai ir selektyvūs estrogenų receptorių moduliatoriai (SERM), nurodytos Pasauliniame antidopingo kodekse.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tam tikrų dopingo medžiagų sąrašus tvirtina nacionalinė antidopingo organizacija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

2. Sveikatos apsaugos ministras ir nacionalinė antidopingo organizacija iki 2023 m.  balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Projektą Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu teikia

komiteto pirmininkas                                                                                      Antanas Matulas