Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI FUTBOLO AKADEMIJAI „ŠIAULIAI“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

 

 

2023 m.          d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo, atsižvelgdama į viešosios įstaigos futbolo akademijos „Šiauliai“ 2023-03-30 raštą Nr. S-102 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto perdavimo naujam terminui“ ir Negyvenamųjų patalpų skirstymo komisijos 2023-04-06 protokolą Nr. VAK-186, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti viešajai įstaigai futbolo akademijai „Šiauliai“ pagal panaudos sutartį dešimčiai metų laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą (priedas) įstaigos įstatuose numatytai veiklai.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą ir turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba bet kuriuose Regionų apygardos administracinio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras