Projektas

 

Lietuvos Respublikos seimas

 

statutas

dĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 140, 144, 145, 147 ir 149 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. Seimo statuto 140 straipsnio 1 dalies pakeitimas.

Pakeisti statuto 140 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“Įstatymo projekto iniciatoriai iki šio projekto pateikimo Seimo posėdyje turi teisę įstatymo projektą atsiimti. Apie sprendimą atsiimti įstatymo projektą iniciatoriai nedelsdami raštu praneša Seimo posėdžių sekretoriatui.

2 straipsnis. Statuto 144 straipsnio 2 dalies pakeitimas.

Pakeisti statuto 144 straipsnio 2 dalies ir jį išdėstyti taip:

2. Nutaręs pradėti projekto svarstymo procedūrą, Seimas tame pačiame posėdyje turi paskirti preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą (ne anksčiau kaip po dviejų savaičių ir ne vėliau kaip iki sesijos pabaigos), pagrindinį komitetą ir papildomus komitetus projektui toliau nagrinėti arba tobulinti. Siūlymą dėl preliminarios svarstymo Seimo posėdyje datos, pagrindinio komiteto ir papildomų komitetų aptaria ir teikia Seimui tvirtinti Seniūnų sueiga.“

3 straipsnis. Statuto 145 straipsnio 2 dalies papildymas.

Papildyti statuto 145 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu įstatymo projektu siūloma iš esmės keisti teisinį reglamentavimą (nustatyti, pakeisti arba panaikinti teisės subjektų teises arba pareigas, formuluoti tam tikrų sričių reformos kryptis arba raidos strategiją ir apie tai savo išvadoje pažymi Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas) ir pagrindinis komitetas arba ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių (bet ne vėliau kaip 72 valandos po svarstymo pagrindiniame komitete pabaigos) paremia tokią iniciatyvą,  nutarus pradėti projekto svarstymo procedūrą Seimo valdybos nustatyta tvarka užsakomas nepriklausomas ekspertinis teisės akto projekto įvertinimas.

 

4 straipsnis. Statuto 147 straipsnio 1 dalies pakeitimas.

Pakeisti statuto 147 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Komitetas, Seimo paskirtas kaip pagrindinis nagrinėti įstatymo projektą, kurio svarstymo procedūra pradėta turi savo artimiausiame posėdyje apsvarstyti pasirengimą projektą nagrinėti komitete.

5 straipsnis. Statuto 149 straipsnio 5 dalies pakeitimas.

Pakeisti statuto 149 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Į posėdį gali būti pakviesti ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų, savivaldybių, politinių partijų ir organizacijų bei visuomeninių organizacijų atstovai. Posėdžio pirmininko sutikimu, ¼ komiteto narių reikalavimu arba komiteto nario, kuris paskirtas išvadų rengėju, prašymu,  jiems gali būti suteiktas žodis.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                       (Parašas)                                 

Antanas Matulas

Aušrinė Norkienė

Kazys Starkevičius

Aušra Papirtienė

Petras Čimbaras

Ona Valiukevičiūtė

Andrius Mazuronis

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Dovilė Šakalienė