ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

                                                            2022  m. gruodžio    d. Nr. T-                                                           

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 dalimi, 103 straipsnio 3 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 22 ir 24 straipsniais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu, 3 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras