Projektas

 

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO

 

2017 m. gegužės    d. Nr. T1-

Šilalė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, išskyrus kitos paskirties statinius (atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kt.) jėgainės);

1.2. kitos paskirties statiniams (atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kt.) jėgainės) nekilnojamojo turto mokesčio tarifą  fiziniams ir juridiniams asmenims – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3. apleistam, neprižiūrimam, nenaudojamam, naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamajam turtui, pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašą  – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Meras                                                                                                                          Jonas Gudauskas                                           

 

 

 

 

SUDERINTA       

Administracijos direktorius    

 

 

Raimundas Vaitiekus

2017-05-  

 

 

 

 

SUDERINTA

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus         

kalbos tvarkytoja       

 

Aldona Špečkauskienė      

2017-05-                                               

 

 

 

SUDERINTA

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus         

vyr. specialistė

 

Regina Kvederienė

2017-05-                                           

 

Parengė

Finansų skyriaus

vedėja

 

Danguolė Vėlavičiutė

2017-05-08