Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. VASARIO 18 D. NUTARIMO NR. 236 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS“ PAKEITIMO

 

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimą Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“:

1.1. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisykles ir 7 punkto trečiąją pastraipą išdėstyti taip:

„Sprendimas parduoti žemės sklypą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Taisyklių 8 punkte nurodytų dokumentų, kuriuos turi pateikti asmuo, pageidaujantis pirkti žemės sklypą, pateikimo Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui.“

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisykles ir 13 punkto trečiąją pastraipą išdėstyti taip:

„Sprendimas išnuomoti žemės sklypą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių Taisyklių 14 punkte nurodytų dokumentų, kuriuos turi pateikti asmuo, pageidaujantis išsinuomoti žemės sklypą, pateikimo nuomos organizatoriui.“

2. Nustatyti, kad tais atvejais, kai žemės valdos projektas ar teritorijų planavimo dokumentas, kuriame suprojektuotas parduodamas arba nuomojamas valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypas, patvirtintas iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, sprendimo parduoti arba išnuomoti priėmimo procedūros baigiamos laikantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusios tvarkos.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Žemės ūkio ministras