Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 46 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                      d.         Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 46 straipsnio 4 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą ir dėl to kyla abejonių, kad jis sąžiningai vykdys sudarytą pirkimo sutartį. Šiuo pagrindu tiekėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, kai yra bent vienas iš šių pažeidimų:

a) kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) kai už šiame papunktyje nurodytą bent vieną mokesčių teisės aktų pažeidimą tiekėjui yra apskaičiuota ne mažesnė kaip 15 000 eurų mokesčių suma ir dėl to paskirta ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai. Šiuo pagrindu tiekėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, kai yra bent vienas iš šių mokesčių teisės aktų pažeidimų: pajamų neįtraukimas į apskaitą; buhalterinėje apskaitoje neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimas; nepagrįsta pridėtinės vertės mokesčio atskaita dėl į buhalterinę apskaitą įtrauktų apskaitos dokumentų, kuriuose įformintos tikrovėje nevykdytos arba kitomis, nei nurodyta, sąlygomis vykdytos ūkinės operacijos; leidžiamų atskaitymų didinimas dėl į buhalterinę apskaitą įtrauktų apskaitos dokumentų, kuriuose įformintos tikrovėje nevykdytos arba kitomis, nei nurodyta, sąlygomis vykdytos ūkinės operacijos; tiekėjo vadovo ir (ar) kitų atsakingų asmenų privačių poreikių tenkinimas tiekėjo lėšomis; paramos panaudojimas ne pagal paskirtį;

c) kai už nelegalų darbą tiekėjui paskirta ne mažesnė kaip 1 500 eurų ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai;

d) kai už šiame papunktyje nurodytą bent vieną nusižengimą (pažeidimą) tiekėjui ar jo vadovui paskirta ne mažesnė kaip 1 500 eurų administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Šiuo pagrindu tiekėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, kai yra bent vienas iš administracinių nusižengimų, nurodytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 99, 127, 132, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 158–174, 176, 187–193, 195, 198, 200–203, 205, 207–215, 218, 223, 505, 546 straipsniuose, ar analogiško pobūdžio pažeidimų, nustatytų kitų valstybių teisės aktuose.“

2. Pakeisti 46 straipsnio 6 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) yra baustas už nelegalų darbą ar leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, kai už tai tiekėjui paskirta mažesnė nei 1 500 eurų dydžio administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis atliekamas, pagal sukurtą dinaminę pirkimo sistemą pirkimai atliekami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas