Projektas Nr. TSP-238

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KANDIDATŪROS TEIKIMO LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS APDOVANOJIMUI „AUKSINĖS KRIVULĖS RITERIS“ GAUTI

 

2021 m. rugpjūčio   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimų nuostatų, patvirtintų Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos 2020 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VN-21 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimų nuostatų pakeitimo“, 4 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos savivaldybių asociacijos 2021 m. rugpjūčio 10 d. raštą Nr. (14)-SD-548  „Dėl vietos savivaldos dienos ir „Auksinės krivūlės“ riterio 2021 m. apdovanojimo laureatų“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narės Neringos Klimavičienės 2021 m. rugpjūčio 13 d. siūlymą „Dėl laureato į „Auksinės krivūlės“ riterio 2021 m. apdovanojimus teikimo“ , Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Teikti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Algirdo Gasiūno kandidatūrą  Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ gauti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

Parengė

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas

Raminta Morkūnaitė