Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2009 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR.
 O3-75 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m.           d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 73 straipsnio
4 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.         d. pažymą Nr. O5E-  
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ Taryba n u t a r i a:

1Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimą Nr. O3-75 „Dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ (toliau – Nutarimas) ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 73 straipsnio 4 dalimi, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

Patvirtinti elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus (pridedama).“

2.    Pakeisti nurodytu Nutarimu patvirtintus Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3Įpareigoti LITGRID AB per 40 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo priėmimo dienos atnaujinti ir pateikti Tarybai derinti Elektros energijos perdavimo paslaugų pažeidimo priežasčių priskyrimo tvarkos aprašą.

4Įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ per 40 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo priėmimo dienos atnaujinti ir pateikti Tarybai derinti Masinių atsijungimų elektros tinkluose likvidavimo tvarką ir Elektros energijos persiuntimo nutraukimo priežasčių ir (ar) elektros energijos skirstymo paslaugų pažeidimo priežasčių priskyrimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Tarybos pirmininkas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2020 m.          d. nutarimo Nr. O3E-  redakcija)

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstomųjų tinklų operatorių (toliau – Operatorius) elektros energijos persiuntimo patikimumo bei Operatorių paslaugų, tiesiogiai susijusių su jų licencijoje nustatyta veikla, kokybės rodiklius ir jų vertinimo tvarką.

2. Reikalavimai yra taikomi Operatoriams siekiant įvertinti jų paslaugų kokybę.

3. Elektros energetikos įmonių persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės vertinimą atlieka Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).

4. Reikalavimai elektros energetikos įmonėms reglamentuoja šių paslaugų kokybę:

4.1. elektros energijos persiuntimo patikimumo;

4.2. naujų vartotojų objektų prijungimo prie skirstomųjų tinklų;

4.3. elektros energijos persiuntimo atnaujinimo įsiskolinimą apmokėjusiam vartotojui;

4.4. vartotojo informavimo apie planinį nutraukimą;

4.5. elektros energijos persiuntimo atkūrimo vartotojui po neplaninio nutraukimo;

4.6. elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimo pašalinimo;

4.7. skundų nagrinėjimo.

5. Pagrindinės šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos ir santrumpos:

5.1. Elektros energijos persiuntimo kokybės rodiklis (toliau – Kokybės rodiklis) – rodiklis, kuriuo parodoma elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų atitiktis.

5.2. Minimalus elektros energijos persiuntimo kokybės lygis (toliau – Minimalus kokybės lygis) – reikalaujamas užtikrinti elektros energijos Operatorių paslaugų kokybės lygis.

5.3. Planinis elektros energijos persiuntimo nutraukimas (toliau – Planinis nutraukimas) – elektros energijos persiuntimo nutraukimas, apie kurį vartotojas buvo informuotas teisės aktuose arba paslaugų sutartyje nustatytu laiku ir būdu. Jeigu planinio nutraukimo laikas daugiau negu 3 minutes viršija elektros energijos persiuntimo nutraukimo, apie kurį buvo informuotas vartotojas, laiką, nutraukimas priskiriamas prie neplaninių nutraukimų.

5.4. Neeilinė padėtis elektros tinkluose dėl įvairių meteorologinių reiškinių poveikio bei dėl didelio kiekio (masinių) įrenginių gedimų ar atsijungimų susidariusi situacija.

5.5. Neplaninis elektros energijos persiuntimo nutraukimas (toliau – Neplaninis
nutraukimas) – elektros energijos persiuntimo nutraukimas, apie kurį vartotojas nebuvo informuotas arba buvo informuotas vėliau nei teisės aktuose ar paslaugų sutartyje nustatytu laiku, išskyrus atvejus, kai tai buvo padaryta siekiant užtikrinti visuomenės interesus.

5.6. Elektros energijos persiuntimo nutraukimo pradžia (toliau – Nutraukimo pradžia) – elektros energijos persiuntimo nutraukimo pradžios laiko momentas, užfiksuotas automatiniu arba rankiniu būdu.

5.7. Elektros energijos persiuntimo nutraukimo pabaiga (toliau – Nutraukimo pabaiga) – elektros energijos persiuntimo nutraukimo pabaigos laiko momentas, užfiksuotas automatiniu arba rankiniu būdu.

5.8. Elektros energijos persiuntimo nutraukimo trukmė (toliau – Nutraukimo trukmė) – laikas nuo elektros energijos persiuntimo nutraukimo pradžios iki nutraukimo pabaigos.

5.9. Trumpas elektros energijos persiuntimo nutraukimas (toliau – Trumpas nutraukimas) – elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio trukmė ilgesnė nei elektros energijos persiuntimo atkūrimo nuo tinklų automatikos įsijungimo ir trumpesnė nei 3 minutės.

5.10. Ilgas elektros energijos persiuntimo nutraukimas (toliau – Ilgas nutraukimas) – elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio trukmė lygi 3 minutėms arba ilgesnė kaip 3 minutės.

5.11. Elektros energijos persiuntimo atkūrimo trukmėlaikas, per kurį vartotojui turi būti atkurtas elektros energijos persiuntimas po elektros energijos persiuntimo nutraukimo pagal nustatytą aprūpinimo elektra patikimumo kategoriją.

5.12. Sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinės trukmės rodiklis (angl. system average interruption duration index, SAIDI) (toliau – SAIDI) – rodiklis, kuriuo parodoma, kiek vidutiniškai laiko per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos skirstymas buvo nutrauktas vienam vartotojui.

5.13. Sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklis (angl. system average interruption frequency index, SAIFI) (toliau – SAIFI) – rodiklis, kuriuo parodoma, kiek vidutiniškai kartų per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos skirstymas buvo nutrauktas vienam vartotojui.

5.14. Vidutinis elektros energijos skirstymo trumpų nutraukimų dažnumo rodiklis (angl. momentary average interruption frequency index, MAIFI) (toliau – MAIFI) – rodiklis, kuriuo parodoma, kiek vidutiniškai kartų per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos skirstymas buvo nutrauktas vienam vartotojui dėl trumpo elektros energijos persiuntimo nutraukimo.

5.15. Perdavimo tinklu neperduotos elektros energijos kiekis (angl. energy not supplied, ENS) (toliau – ENS) – dėl elektros energijos perdavimo nutraukimų perdavimo tinklu neperduotos elektros energijos kiekis per ataskaitinį laikotarpį.

5.16. Vidutinė elektros energijos perdavimo nutraukimo trukmė (angl. average interruption time, AIT) (toliau – AIT) – vidutinė elektros energijos perdavimo nutraukimų trukmė per ataskaitinį laikotarpį.

5.17. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Elektros energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIAI, JŲ VERTINIMAS, SUSIJĘ REIKALAVIMAI

 

6. Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai taikomi Operatoriams. Operatorius, kurio tinkle įvyko elektros energijos persiuntimo nutraukimas, privalo nustatyti elektros energijos persiuntimo nutraukimo priežastis. Elektros energijos persiuntimo nutraukimo priežastys gali būti:

6.1. Force majeure (nenugalima jėga) priežastys, įskaitant stichinius gamtos reiškinius, atitinkančius Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ (toliau – Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai), reikšmes.

6.2. Išorinio poveikio priežastys.

6.3. Operatoriaus atsakomybei priskiriamos priežastys.

6.4. Nenustatytos priežastys.

7. Nutraukimų registravimas atliekamas Operatoriaus elektroniniame registre:

7.1. Kiekvieną nutraukimo atvejį skirstomųjų tinklų operatorius turi registruoti, nurodydamas tokią informaciją:

7.1.1. tinklo, kuriame įvyko nutraukimas, įtampą (aukštoji įtampa (AĮ) – 110–330 kV, vidutinė įtampa (VĮ) – 6–10 kV, 35 kV, žemoji įtampa (ŽĮ) – iki 1 kV);

7.1.2. nutraukimo vietą (linija, transformatorių pastotė, skirstomasis punktas, transformatorinė ar kitas tinklo įrenginys);

7.1.3. nutraukimo nustatymo būdą (automatinis/rankinis);

7.1.4. nutraukimo priežastis;

7.1.5. nutraukimo pradžios datą ir laiką;

7.1.6. nutraukimo pabaigos datą ir laiką (jei persiuntimas buvo atkurtas laipsniškai, kiekvienai vartotojų grupei nutraukimo pabaigos data ir laikas registruojami atskirai);

7.1.7. elektros energijos persiuntimo atkūrimo požymį (pilnas/dalinis);

7.1.8. nutraukimo trukmę (ilgas/trumpas);

7.1.9. nutraukimo tipą (planinis/neplaninis);

7.1.10. vartotojų skaičių, kurių elektros įrenginiai buvo atjungti, kai nustatyta I aprūpinimo elektra patikimumo kategorija;

7.1.11. vartotojų skaičių, kurių elektros įrenginiai buvo atjungti, kai nustatyta II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija;

7.1.12. vartotojų skaičių, kurių elektros įrenginiai buvo atjungti, kai nustatyta III aprūpinimo elektra patikimumo kategorija.

7.2. Kiekvieną nutraukimo atvejį perdavimo sistemos operatorius turi registruoti, nurodydamas tokią informaciją:

7.2.1. nutraukimo vietą (elektros linija, transformatorių pastotė);

7.2.2. nutraukimo nustatymo būdą (automatinis/rankinis);

7.2.3. nutraukimo priežastį;

7.2.4. nutraukimo pradžios datą ir laiką;

7.2.5. nutraukimo pabaigos datą ir laiką;

7.2.6. nutraukimo trukmę (ilgas/trumpas);

7.2.7. elektros energijos persiuntimo į perdavimo tinklą vietoje atjungimo metu buvusią galią;

7.2.8. elektros energijos persiuntimo iš perdavimo tinklo vietoje atjungimo metu buvusią galią;

7.2.9. perdavimo tinklu nepersiųstos elektros energijos kiekį iki operatoriaus ir vartotojo nuosavybės ribos.

8. Nepersiųstos elektros energijos kiekis perdavimo tinklo naudotojui apskaičiuojamas įvertinus ar nutraukimo metu buvo galimybė jam užsitikrinti jo gaminamos ar vartojamos elektros energijos ar jos dalies perdavimą likusiu veikiančiu elektros perdavimo tinklu. Jei tokia galimybė buvo visai elektros energijai, perdavimo tinklo operatoriui nepersiųstos elektros energijos kiekis neskaičiuojamas, jeigu buvo galimybė perduoti bent dalį elektros energijos, tokia dalimi ENS rodiklis turi būti sumažintas. Nepersiųstos elektros energijos kiekiui nustatyti sudaroma perdavimo sistemos operatoriaus ir tinklo naudotojo tyrimo komisija, suformuluojanti ir pasirašanti gedimo tyrimo aktą.

9. Skirstomųjų tinklų operatorius nustato vartotojų, kurių elektros įrenginiai nutraukimo metu buvo atjungti, skaičių, vadovaudamasis operatyvinėmis schemomis, turimomis kompiuterinėmis duomenų bazėmis, pagal kurias nutraukimo metu elektros energija persiunčiama vartotojams, ar kitais techniniais dokumentais. Minėtos operatyvinės schemos ir (ar) kiti techniniai dokumentai turi būti nuolat atnaujinami (tikslinami).

10. Elektros energijos persiuntimo patikimumo lygio nustatymui naudojami Kokybės rodikliai:

10.1. SAIDI vienam vartotojui, diferencijuojant pagal persiuntimo nutraukimo trukmę ir tipą, apskaičiuojama pagal 1 formulę:

 

∑Vartotojų, kuriems nutrauktas elektros energijos persiuntimas, skaičius x

Nutraukimo trukmė (min)

SAIDI = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; (1)

Visų vartotojų skaičius

 

10.2. SAIFI vienam vartotojui, diferencijuojant pagal nutraukimo tipą, apskaičiuojamas pagal 2 formulę:

 

Vartotojų, kuriems nutrauktas elektros energijos persiuntimas, skaičius

SAIFI = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; (2)

Visų vartotojų skaičius

 

10.3. MAIFI vienam vartotojui apskaičiuojamas pagal 3 formulę:

 

Vartotojų, kuriems elektros energijos persiuntimas nutrauktas dėl trumpo

nutraukimo, skaičius

MAIFI = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; (3)

Visų vartotojų skaičius

 

10.4. ENS apskaičiuojamas pagal 4 formulę:

 

ENS = ∑ (Nutraukimo metu buvusi galia (MW) – nutraukimo metu buvusi galia
ar jos dalis, kurią tinklo naudotojas nutraukimo metu turėjo galimybę užsitikrinti

likusiu elektros perdavimo tinklu) x Nutraukimo trukmė (val.);                               (4)

 

10.5. AIT apskaičiuojamas pagal 5 formulę:

 

ENS (MWh) x (ataskaitinių metų dienų skaičius x 1440) (min)

AIT = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; (5)

Per ataskaitinį laikotarpį į perdavimo tinklą persiųstos elektros energijos

kiekis (MWh)

 

11. Minimalūs persiuntimo patikimumo lygiai kiekvienam Operatoriui nustatomi vieneriems metams iki balandžio 15 d. atsižvelgiant į praėjusių trejų metų faktinių persiuntimo patikimumo rodiklių vidurkį.

11.1. Perdavimo sistemos operatoriui nustatomas minimalus ENS ir AIT rodiklių lygis ilgiems ir neplaniniams nutraukimams.

11.2. Skirstomųjų tinklų operatoriui nustatomas minimalus SAIDI, SAIFI ir MAIFI rodiklių lygis ilgiems ir neplaniniams bei trumpiems ir neplaniniams nutraukimams.

12. Taryba atskiru sprendimu gali nustatyti minimalius persiuntimo patikimumo lygius ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, įvertindama kokybės rodiklio gerinimo užduotį (proc.), atsižvelgdama į Operatorių 10 metų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų plane numatytas investicijas ir jų įtaką persiuntimo patikimumui.

13. Operatorius, atskiru Tarybos sprendimu, į kokybės rodiklių skaičiavimą gali neįtraukti šių atvejų:

13.1. perdavimo sistemos operatoriaus atveju:

13.1.1. nutraukimų, įvykusių dėl gedimų kitų operatorių tinkluose;

13.1.2. nutraukimų, įvykusių dėl stichinių gamtos reiškinių, atitinkančių Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių reikšmes.

12.2. skirstomųjų tinklų operatoriaus atveju:

13.2.1. nutraukimų, įvykusių neeilinės padėties atveju;

13.2.2. nutraukimų, įvykusių dėl gedimų perdavimo sistemos operatoriaus tinkle.

14. Operatorius, teikdamas Tarybai vertinti eliminuojamus atvejus iš bendro neplaninių nutraukimų sąrašo, turi Tarybai pateikti 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytus atvejus pagrindžiančius dokumentus (nutraukimai turi būti patvirtinti kompetentingų institucijų dokumentais, tyrimo komisijos aktais, dėl gedimo atsakingų operatorių patvirtinimu).

15. Registruojant neplaninius elektros energijos nutraukimus, vadovaujamasi:

15.1. perdavimo sistemos operatoriaus atveju:

15.1.1 parengtu ir su Taryba, atskiru Tarybos sprendimu, suderintu elektros energijos perdavimo paslaugų pažeidimo priežasčių priskyrimo tvarkos aprašu.

15.2. skirstomųjų tinklų operatoriaus, aptarnaujančio daugiau kaip 100 000 vartotojų, atveju:

15.2.1. parengtu ir su Taryba, atskiru Tarybos sprendimu, suderintu Elektros energijos persiuntimo nutraukimo priežasčių ir (ar) elektros energijos skirstymo paslaugų pažeidimo priežasčių priskyrimo tvarkos aprašu;

15.2.2. parengta ir su Taryba, atskiru Tarybos sprendimu, suderinta Masinių atsijungimų elektros tinkluose likvidavimo tvarka.

16. Perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų, atnaujinęs 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nurodytų tvarkų nuostatas, per 40 kalendorinių dienų Tarybai turi pateikti derinti atnaujintas tvarkas. Pateiktus derinti 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nurodytus tvarkos aprašus Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 40 kalendorinių dienų. Jeigu atliekamos 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nurodytų tvarkos aprašų korekcijos, terminas skaičiuojamas nuo pakoreguoto tvarkos aprašo pateikimo dienos.

17. Kiekvieno persiuntimo patikimumo rodiklio praėjusių vienerių metų lygio pokytis, lyginant su Tarybos nustatytu minimaliu patikimumo lygiu, pasibaigus vieneriems metams įvertinamas, nustatant elektros energijos kainų viršutines ribas, vadovaujantis Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos  nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos  nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIAI, JŲ VERTINIMO TVARKA, SUSIJĘ REIKALAVIMAI

 

18. Elektros energijos perdavimo, skirstymo Kokybės rodikliai taikomi Operatoriams. Operatoriaus Kokybės rodikliai yra šie:

18.1. Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimas prie Operatoriaus tinklų nuo prijungimo paslaugos mokesčio sumokėjimo dienos (kai vartotojo įrenginiams prijungti reikia įrengti tik atvadą su apskaitos spinta ar skydu ir šiems darbams atlikti projektas nereikalingas). Nustatytas šios paslaugos suteikimo laikotarpis nustatytas Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo derinimo“, 27 punkte. Šio reikalavimo Kokybės rodiklis yra vertinamas, kaip laiku prijungtų vartotojų procentinė dalis.

18.2. Elektros energijos persiuntimo atnaujinimas įsiskolinimą apmokėjusiam vartotojui. Nustatytas šios paslaugos suteikimo laikotarpis yra 5 darbo dienos buitiniams vartotojams ir 2 darbo dienos kitiems vartotojams. Šio reikalavimo Kokybės rodiklis yra vertinamas, kaip laiku atnaujinto elektros energijos persiuntimo vartotojams procentinė dalis per ataskaitinį laikotarpį.

18.3. Vartotojo informavimas apie planinį nutraukimą. Nustatytas šio Kokybės rodiklio reikalavimas – prieš 5 kalendorines dienas pranešti vartotojui apie planinį elektros energijos persiuntimo nutraukimą dėl elektros tinklų priežiūros darbų. Šio reikalavimo Kokybės rodiklis yra vertinamas, kaip vartotojui pateiktos informacijos nustatytu laiku procentinė dalis per ataskaitinį laikotarpį.

18.4. Nustatyto elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos gedimo pašalinimas. Nustatytas šios paslaugos suteikimo reikalavimas – 5 darbo dienos. Šio reikalavimo Kokybės rodiklis yra vertinamas, kaip laiku pašalintų gedimų vartotojams procentinė dalis per ataskaitinį laikotarpį.

18.5. Elektros energijos persiuntimo atkūrimas vartotojui po neplaninio nutraukimo. Nustatytas šios paslaugos suteikimo Kokybės rodiklis I patikimumo kategorijos vartotojams per laiką, ne ilgesnį nei automatinis perjungimas nuo vieno nepriklausomo elektros šaltinio prie kito,
II kategorijos vartotojams per 2,5 val., III kategorijos vartotojams per 24 val. Šis Kokybės rodiklis yra vertinamas, kaip laiku elektros energijos persiuntimo atkūrimo vartotojams procentinė dalis per ataskaitinį laikotarpį.

18.6. Operatoriaus tinklo naudotojų ir vartotojų skundų nagrinėjimo trukmė. Nustatytas šios paslaugos suteikimo laikas 30 kalendorinių dienų. Šis Kokybės rodiklis yra vertinamas, kaip laiku išnagrinėtų skundų procentinė dalis per ataskaitinį laikotarpį.

19. Reikalavimų 18.1–18.5 papunkčiuose nurodyti Kokybės rodikliai taikomi skirstomojo tinklo operatoriams, o Reikalavimų 18.6 papunktyje nurodytas Kokybės rodiklis taikomas visiems Operatoriams.

20. Operatorius nustato paslaugų kokybės registravimo sąrašo pildymo tvarką ir formą, atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus:

20.1. Reikalavimų 18.1 papunktyje nurodytu atveju registruojama prašymo suteikti paslaugą gavimo data, paslaugos mokesčio sumokėjimo data, paslaugos suteikimo data ir darbo dienų skaičius, per kurį buvo suteikta paslauga.

20.2. Reikalavimų 18.2 papunktyje nurodytu atveju registruojama įsiskolinimo apmokėjimo data, paslaugos suteikimo data, vartotojo tipas (buitinis ar kitas vartotojas) ir darbo dienų skaičius, per kurį buvo suteikta paslauga.

20.3. Reikalavimų 18.3 papunktyje nurodytu atveju registruojama vartotojo informavimo data, planinio nutraukimo pradžios data.

20.4. Reikalavimų 18.4 papunktyje nurodytu atveju registruojama prietaiso ar apskaitos schemos gedimo nustatymo data, paslaugos suteikimo data ir darbo dienų skaičius, per kurį buvo suteikta paslauga.

20.5. Reikalavimų 18.5 papunkčio atveju registruojamas elektros energijos persiuntimo atkūrimo vartotojui trukmė valandomis ir nustatyta aprūpinimo elektra patikimumo kategorija (I, II, III).

20.6. Reikalavimų 18.6 papunktyje nurodytu atveju registruojami skundai, jų pateikimo data, pateikto išsamaus atsakymo data, nurodant skundo nagrinėjimo rezultatą (pagrįstas ar nepagrįstas).

21. Minimalus kokybės lygis, nurodytas Reikalavimų 18.1 ir 18.6 papunkčiuose turi būti ne mažesnis nei 90 proc. kiekvienais kalendoriniais metais, o Reikalavimų 18.2–18.5 papunkčiuose, ne mažesnis nei 95 proc. kiekvienais kalendoriniais metais.

 

IV SKYRIUS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMAS APIE PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIUS

 

22. Operatoriai per 30 kalendorinių dienų pusmečiui pasibaigus Tarybai pateikia:

22.1. elektros energijos persiuntimo nutraukimų vartotojų elektros įrenginiams (kai nustatyta I arba II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija) registravimo ataskaitą pagal Reikalavimų 1 priedą;

22.2. perdavimo sistemos operatorius elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių registravimo ataskaitas pagal Reikalavimų 5 priedą, o skirstomųjų tinklų operatorius elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių registravimo ataskaitas pagal Reikalavimų 2, 3, 4 priedus;

22.3. 20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių neplaninių nutraukimų trukmė buvo ilgiausia, registravimo ataskaitas pagal Reikalavimų 6 priedą.
20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių nutraukimų skaičius buvo didžiausias, registravimo ataskaitas pagal
Reikalavimų 7 priedą.

23. Ataskaitiniams metams pasibaigus per 60 kalendorinių dienų Operatorius Tarybai pateikia:

23.1. Kokybės rodiklių registravimo ataskaitas pagal Reikalavimų 8 ir 9 priedus;

23.2. Tarybai pareikalavus, paslaugų kokybės registravimo įrašus pagal Reikalavimų 17 punkte nurodytus rodiklius.

24. Tarybai pareikalavus, Operatorius privalo pateikti nutraukimų registravimo įrašus pagal 7 punkte nurodytus duomenis. Įrašai pateikiami elektronine forma.

25. Pagal Operatorių pateiktas metines persiuntimo patikimumo bei Kokybės rodiklių ataskaitas Taryba kasmet įvertina Operatorių esamo persiuntimo patikimumo lygį bei paslaugų kokybę, atlikdama Operatorių nustatytų minimalių persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygių analizę. Vertinimo išvadas Taryba skelbia metinėje veiklos ataskaitoje, Europos Komisijai teikiamoje ataskaitoje, Tarybos interneto svetainėje. Vertinimo išvadose konstatuojama, ar Operatorių esamas persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygis tenkina Operatoriams nustatytus minimalius persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygius, nurodomos priežastys bei pateikiami paaiškinimai, jeigu šis lygis buvo blogesnis už patvirtintus minimalius lygius.

26. Operatoriai Reikalavimų 22 ir 23 punktuose nurodytas ataskaitas Tarybai teikia elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Operatoriai, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Ginčai dėl Reikalavimų laikymosi nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

29. Tarybos veikimas ar neveikimas gali būti skundžiami teisės aktuose numatyta tvarka.

 

______________

 


 

Elektros energijos persiuntimo

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

1 priedas

 

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIAMS (KAI NUSTATYTA I ARBA II APRŪPINIMO ELEKTRA PATIKIMUMO KATEGORIJA) REGISTRAVIMO ATASKAITA

 

20.... m..................... d. Nr.

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

20.... m....... pusmetis

 

Eil. Nr.

Vartotojo pavadinimas

Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija, I arba II

Objekto leistinoji galia, kW

Atvejų, kai vartotojo elektros įrenginiams elektros energijos persiuntimas buvo atkurtas vėliau nei per numatytą atkūrimo trukmę, pagal nustatytą aprūpinimo elektra patikimumo kategoriją, skaičius

dėl force majeure priežasčių

dėl išorinio poveikio priežasčių

dėl Operatoriaus atsakomybei priskiriamų priežasčių

dėl nenustatytų priežasčių

iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________             __________________                                               

  (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                         (vardas ir pavardė)

______________

 

 


 

Elektros energijos persiuntimo

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

2 priedas

 

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIŲ (NEPLANINIŲ ILGŲ NUTRAUKIMŲ SAIDI, SAIFI) REGISTRAVIMO ATASKAITA

 

20.... m..................... d. Nr.

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

20.... m....... pusmetis

 

Visų vartotojų skaičius

Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai

Nutraukimo priežastys

Visa teritorija

[1]

[2]

ŽĮ[3]

Iš viso

 

SAIDI,

min. vartotojui

Force majeure

 

 

 

 

Išorinio poveikio

 

 

 

 

Priskiriamos Operatoriaus atsakomybei

 

 

 

 

Nenustatytos

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

SAIFI,

kartai vartotojui

Force majeure

 

 

 

 

Išorinio poveikio

 

 

 

 

Priskiriamos Operatoriaus atsakomybei

 

 

 

 

Nenustatytos

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

________________________________             __________________                                               

(pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

______________

 


 

Elektros energijos persiuntimo

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

3 priedas

 

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIŲ (NEPLANINIŲ TRUMPŲ NUTRAUKIMŲ MAIFI) REGISTRAVIMO ATASKAITA

 

20.... m..................... d. Nr.

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

20.... m.......  pusmetis

 

Visų vartotojų skaičius

Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai

Nutraukimo priežastys

Visa teritorija

[4]

[5]

ŽĮ[6]

Iš viso

 

MAIFI,

vnt.

Force majeure

 

 

 

 

Išorinio poveikio

 

 

 

 

Priskiriamos Operatoriaus atsakomybei

 

 

 

 

Nenustatytos

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

________________________________             __________________                                               

(pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

______________


Elektros energijos persiuntimo

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

4 priedas

 

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIŲ (PLANINIŲ NUTRAUKIMŲ SAIDI, SAIFI) REGISTRAVIMO ATASKAITA

 

20.... m..................... d. Nr.

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

20.... m....... pusmetis

 

Visų vartotojų skaičius

Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai

Visa teritorija

[7]

[8]

ŽĮ[9]

Iš viso

 

SAIDI, min. vartotojui

 

 

 

 

SAIFI, kartai vartotojui

 

 

 

 

 

 

________________________________             __________________                                               

(pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

______________


Elektros energijos persiuntimo

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

5 priedas

 

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO RODIKLIŲ (NEPLANINIŲ NUTRAUKIMŲ ENS, AIT) REGISTRAVIMO ATASKAITA

 

20.... m..................... d. Nr.

__________________

(sudarymo vieta)

 

20.... m....... pusmetis

 

Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai

Nutraukimo priežastys

Iš viso

ENS,

MWh

Force majeure

 

Išorinio poveikio

 

Priskiriamos Operatoriaus atsakomybei

 

Nenustatytos

 

Iš viso

 

AIT,

min.

Force majeure

 

Išorinio poveikio

 

Priskiriamos Operatoriaus atsakomybei

 

Nenustatytos

 

Iš viso

 

 

 

________________________________             __________________                                               

(pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

______________


Elektros energijos persiuntimo

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

6 priedas

 

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį Laikotarpį įvykusių neplanINIų nutraukimų trukmė buvo ilgiausia, REGISTRAVIMO ATASKAITA

 

20.... m..................... d. Nr.

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

20.... m....... pusmetis

 

Eil. Nr.

Linija

Įtampa,

6–10 kV, 35 kV

Nutraukimų nustatymo būdas (automatinis ar rankinis)

Nutraukimų trukmė, min. (išskyrus force majeure)

Vartotojų, turinčių prie linijos prijungtų elektros įrenginių, skaičius

1

2

3

4

5

6

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

________________________________             __________________                                               

  (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                         (vardas ir pavardė)

______________


 

Elektros energijos persiuntimo

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

7 priedas

 

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį Laikotarpį įvykusių neplanINIų nutraukimų skaičius buvo didžiausias, REGISTRAVIMO ATASKAITA

 

20.... m..................... d. Nr.

 

__________________

(sudarymo vieta)

20.... m....... pusmetis

 

Eil. Nr.

Linija

Įtampa,

6–10 kV,
35 kV

Nutraukimų nustatymo būdas (automatinis ar rankinis)

Nutraukimų skaičius, vnt. (išskyrus force majeure)

Vartotojų, turinčių prie linijos prijungtų elektros įrenginių, skaičius

1

2

3

4

5

6

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

________________________________             __________________                                               

  (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                         (vardas ir pavardė)

______________

 


 

Elektros energijos persiuntimo

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

8 priedas

 

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ REGISTRAVIMO ATASKAITA

 

20.... m..................... d. Nr.

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

Visų vartotojų skaičius

Eil. Nr.

Paslauga

Mato vnt.

Nustatytas paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis

Vidutinis paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis

Paslaugos suteikimo vartotojui nustatytu laiku rodiklis (procentais)

buitiniai

kiti vartotojai

buitiniai

kiti vartotojai

buitiniai

kiti vartotojai

 

1.

Laikas, per kurį buvo prijungti naujojo vartotojo elektros įrenginiai nuo prijungimo įmokos sumokėjimo dienos (kai vartotojo įrenginiams prijungti reikia įrengti tik atvadą su apskaitos spinta ar skydu ir šiems darbams atlikti projektas nereikalingas)

d. d. skaičius

Pagal Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 27 punktą

 

 

 

 

2.

Laikas, per kurį buvo prijungti įsiskolinimą apmokėjusio vartotojo elektros įrenginiai, po atjungimo dėl nemokėjimo

d. d. skaičius

5

2

 

 

 

 

3.

Laikas nuo pranešimo vartotojui iki planinio elektros energijos persiuntimo nutraukimo dėl tinklų priežiūros darbų

k. d. skaičius

5

5

 

 

 

 

4.

Nustatyto apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos gedimo pašalinimas

d. d. skaičius

5

5

 

 

 

 

 

5.

Skundo nagrinėjimo trukmė

k. d. skaičius

30

30

 

 

 

 

 

 

________________________________             __________________                                               

(pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

______________


Elektros energijos persiuntimo

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

9 priedas

 

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________________

(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

PERSIUNTIMO ATKŪRIMO KOKYBĖS RODIKLIŲ REGISTRAVIMO ATASKAITA

 

20.... m..................... d. Nr.

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

Visų vartotojų skaičius

Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija

Mato vnt.

Nustatytas paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis

Vidutinis paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis

Paslaugos suteikimo vartotojui nustatytu laiku rodiklis (procentais)

 

I

 

Per laiką, ne ilgesnį nei automatinis perjungimas nuo vieno nepriklausomo elektros šaltinio prie kito

 

 

II

val.

2,5

 

 

III

val.

24

 

 

 

 

________________________________             __________________                                               

(pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

______________


 

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų

kokybės reikalavimų

10 priedas

 

INDIVIDUALIAI TAIKOMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

 

10.1 lentelė

Eil. Nr.

Paslaugos teikėjas

Paslauga

Teisės aktai, kuriuose nustatyti paslaugų kokybės reikalavimai

1.

Operatorius

Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimas

Elektros energijos vartotojų gamintojų energetikos objektų (tinklų įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių sistemų) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2.

Operatorius

Apmokėjusio įsiskolinimą vartotojo elektros įrenginių prijungimas po atjungimo dėl nemokėjimo

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro

3.

Operatorius

Pranešimas vartotojui apie planuotą elektros energijos persiuntimo nutraukimą dėl tinklų priežiūros darbų

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

4.

Operatorius

Nustatyto apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos gedimo pašalinimas

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro

5.

Operatorius

Elektros energijos persiuntimo atnaujinimas vartotojo elektros įrenginiams po neplanuoto nutraukimo

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro

 

BENDRAI TAIKOMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

10.2. lentelė

Eil. Nr.

Paslaugos teikėjas

Paslauga

Nustatytas paslaugos suteikimo rodiklis

1.

Operatorius (tiekėjas)

Skundų nagrinėjimas

Per 30 kalendorinių dienų išnagrinėtų skundų procentinė dalis nuo visų gautų skundų turi būti ne mažesnė kaip 95 %

 

_________________

 [1] AĮ – aukštos įtampos tinklai

[2] VĮ – vidutinės įtampos tinklai

[3] ŽĮ – žemos įtampos tinklai

[4] AĮ – aukštos įtampos tinklai

[5] VĮ – vidutinės įtampos tinklai

[6] ŽĮ – žemos įtampos tinklai

[7] AĮ – aukštos įtampos tinklai

[8] VĮ – vidutinės įtampos tinklai

[9] ŽĮ – žemos įtampos tinklai