Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

 

Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktais, 27 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.4, 13.1.1, 15.1, 15.10 papunkčiais, Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto 2020 m. sausio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 129.1 papunkčiu ir 130 punktu ir atsižvelgdama į 2020 m. birželio 12 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažymą Nr. T15-106 bei Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus - turto valdytojo 2020 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. A1 -653 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti“, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu UAB „Raseinių vandenys“ patikėjimo teise valdomą, turtą - Ilgižių vandenvietės vandens bokštą (20 m) ir gręžinį (124 m), Ilgižių I k., Betygalos sen., Raseinių r. sav., inventorinis numeris U02T/11000337, unikalus daikto numeris: 7299-9009-0010, įsigijimo vertė – 26523,98 Eur, nusidėvėjimo suma 26523,98 Eur, 2020 m. birželio 30 d. likutinė vertė – 0,00 Eur.

2. Įpareigoti UAB „Raseinių vandenys“ direktorių likviduoti teisės aktų nustatyta tvarka 1 punkte nurodytą turtą.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras