Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DĖL KLIMATO KAITOS VALDYMO FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMO
NR. XI-329 PAVADINIMO, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 121,13, 20  STRAIPSNIŲ, 1 ir, 2  PRIEDŲ PAKEITIMO ir įstatymo papildymo 122 Straipsniu ir PENKTUOJU2 SKIRNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLIMATO KAITOS VALDYMO

ĮSTATYMAS“.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Anglies dioksido ekvivalentas – metano (CH4), azoto suboksido (N2O), hidrofluorangliavandenilių (HFC), perfluorangliavandenilių (PFC), sieros heksafluorido (SF6), azoto trifluorido (NF3) dujų kiekis, kuris daro tokį patį poveikį klimato kaitai kaip viena tona anglies dioksido

2. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD)anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros heksafluoridas (SF6) ir azoto trifluoridas (NF3).

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos kryptis nustato Lietuvos Respublikos Seimas tvirtindamas Valstybės pažangos strategiją ir priimdamas įstatymus. Ilgesnės negu 10 metų trukmės nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos tikslus ir uždavinius nustato Seimas tvirtindamas Nacionalinę klimato  krizės valdymo darbotvarkę. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos 10 metų strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniame pažangos plane. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos priemones Nacionaliniame pažangos plane ir Nacionalinėje klimato krizės valdymo darbotvarkėje numatytiems uždaviniams įgyvendinti Vyriausybė suplanuoja nacionalinėse plėtros programose ir nacionalinės klimato krizės valdymo darbotvarkės plane – Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (toliau – NEKS veiksmų planas). NEKS veiksmų plano priemonės ir projektai įgyvendinami rengiant ir įgyvendinant nacionalines plėtros programas ir jų priemones pagal Strateginio valdymo metodikos reikalavimus. 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.         Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kiekvienais kalendoriniais metais veiklos vykdytojai iki aplinkos ministro nustatyto termino privalo atsisakyti tokio apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus jų išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui, išreikštam tonomis, ir tai deklaruoti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre.“

2.         Pripažinti netekusia galios 5 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Veiklos vykdytojas, teikdamas paraišką dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo su leidimu išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, leidimą išduodančiai institucijai papildomai pateikia aplinkos ministro nustatytos formos įsipareigojimą atsisakyti apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestam ir nepriklausomo vertintojo patikrintam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui.“

6 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1.         Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Apyvartinių taršos leidimų galiojimas neterminuotas.  Nuo 2021 m. sausio 1 d. išduotų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas dešimties metų laikotarpis atsiskaitymams už išmestą ŠESD kiekį, galiojimo pradžia  laikomi to laikotarpio pirmieji metai.“

2.  Papildyti 8 straipsnį 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

5. Draudžiama disponuoti Sąjungos registre veiklos vykdytojo ir (ar) orlaivių naudotojo sąskaitoje turimais apyvartiniais taršos leidimais, kurie buvo paskirti nemokamai, kai veiklos vykdytojui ir (ar) orlaivio naudotojui iškeliama bankroto byla. Iškėlus bankroto bylą šiais apyvartiniai taršos leidimais galima atsiskaityti tik už bankrutuojančio veiklos vykdytojo ir (ar) orlaivių naudotojo išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o likę nepanaudoti apyvartiniai taršos leidimai gražinami į Sąjungos registre esančią apyvartinių taršos leidimų paskirstymo sąskaitą.“

7 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 9 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai nustatytosios normos vienetus perkančioji valstybė ar jos įgaliotas asmuo siūlo sudaryti sandorį, už kurį būtų atsiskaitoma nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu, Vyriausybė įvertina Vyriausybės įgaliotos institucijos pateiktą aplinkosauginės ir finansinės naudos reikšmingumo pagrindimą. Pagrindimas parengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka, numatant, kad turi būti įvertintas ir pagrįstas ekvivalentiškų gautinų lėšų už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus ir siūlomo naujo ilgalaikio materialiojo turto verčių skirtumas. Vyriausybė gali priimti sprendimą, kad nustatytosios normos vienetus perkančioji valstybė ar jos įgaliotas asmuo už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus gali atsiskaityti ekvivalentišku lėšų už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus kiekiui nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu, kuris atitinka Europos ir Lietuvos standartų reikalavimus ir bus naudojamas klimato kaitą mažinantiems šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo krypčių projektams ir (ar) priemonėms įgyvendinti (toliau – turtas). Nustatytosios normos vienetų vertė nustatoma pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos derybų būdu su nustatytosios normos vienetus perkančiąja valstybe ar jos įgaliotu asmeniu sutartą Lietuvos Respublikai palankiausią kainą.“

2.   Pakeisti 9 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Ūkio subjektams, kurių vykdoma veikla nepatenka į šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą ir kurie priskiriami Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujantiems sektoriams, metiniai išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo įsipareigojimai ir prie šių įsipareigojimų pasiekimo prisidedančios priemonės suplanuojamos nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos pažangos uždavinius įgyvendinančiose nacionalinėse plėtros programose ir Nacionalinės klimato krizės valdymo darbotvarkės plane. Vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktais, Nacionaline klimato  krizės valdymo darbotvarke, Nacionaliniu pažangos planu, nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos pažangos uždavinius įgyvendinančiomis nacionalinėmis plėtros programomis ir Nacionalinės klimato krizės valdymo darbotvarkės planu, Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato metiniams išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo įsipareigojimams pasiekti taikomų lankstumo priemonių naudojimo tvarką.“

8 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams: gyvenamiesiems namams ir visuomeninės paskirties pastatams modernizuoti, kitiems projektams, kurie leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse, įgyvendinti;“

2.   Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Nacionaliniame pažangos plane ir Nacionalinės klimato krizės valdymo darbotvarkėje numatytus nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos uždavinius įgyvendinančių NEKS veiksmų  plano ir nacionalinių plėtros programų priemonėms ir jas įgyvendinantiems projektams vykdyti;

3.   Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus  šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbcinėms galimybėms didinti;“

4.   Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) Programos lėšų administravimui, Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro administravimui, nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir prognozių parengimui, politikos priemonių poveikio klimato kaitos švelninimui vertinimui finansuoti.“

5. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Programos lėšų valdymo bendrosios nuostatos:

1) trijų metų Programos investicijų planus, metines Programos lėšų panaudojimo   ataskaitas rengia ir Programos lėšas administruoja ir jų naudojimo tvarką nustato Aplinkos ministerija;

2) trijų metų Programos investicijų planus, apsvarstytus su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, tvirtina Vyriausybė,

3)  metines Programos lėšų panaudojimo ataskaitas tvirtina Aplinkos ministerija;

4)  Programos lėšos, naudojamos einamaisiais biudžetiniais metais šio straipsnio 3 dalies 1-8 punktuose nurodytoms priemonėms ir ankstesnių metų Programos tęstinėms priemonėms finansuoti.“

6. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu Vyriausybė pagal šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalį priima sprendimą dėl nustatytosios normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorio sudarymo, pagal kurį nustatytosios normos vienetus perkančioji valstybė ar jos įgaliotas asmuo mainais už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus atsiskaito turtu, ir 9 straipsnio 4 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija  pasirašo nustatytosios normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sutartį, mainais už perleistus nustatytosios normos vienetus gautas turtas Vyriausybės sprendimu perduodamas šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų Programos lėšų panaudojimo krypčių projektus ir (ar) priemones įgyvendinantiems subjektams:“

7. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Turto priėmimo–perdavimo aktą pasirašo šio straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti turtą perimantys subjektai  9 straipsnio 4 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.

8. Pripažinti netekusia galios 10 straipsnio 7 dalį.

9 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Veiklos vykdytojai ir (ar) ūkio subjektai, kurių vykdoma veikla nepatenka į šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, gali panaudoti bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų veiklos išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus ir patvirtintus išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus jiems nustatyto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo tikslo iki 2020 m. daliai užskaityti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

10 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikai, jos teritorijoje registruotiems veiklos vykdytojams ir (ar) jai priskirtiems administruoti orlaivių naudotojams nuosavybės teise priklausantys Kioto vienetai, apyvartiniai taršos leidimai, Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujantiems sektoriams paskirti metinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vienetai ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės  sektoriaus išmetamo ir absorbuoto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vienetai registruojami Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre esančiose Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančiose sąskaitose.“

11 straipsnis. 121 straipsnio pakeitimas

1.     Pakeisti 121 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) juridinis asmuo atestuojamai veiklai atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip aplinkos ministro nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių teisės aktų nustatyta tvarka arba kitos valstybės narės atsakingos institucijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją atlikti atestate minimą veiklą šaldymo įrangos patikrą dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio, ją montuoti, eksploatuoti, atlikti jos techninę priežiūrą ir (ar) surinkti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš šaldymo įrangos, o fizinis asmuo turi šiame punkte nurodytą pažymėjimą;“

2.   Pakeisti 121 straipsnio 6  dalį ir ją  išdėstyti taip:

6. Atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas:

1) atestato turėtojui per 30 dienų pateikus patikslintus duomenis, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais pagrindais, išskyrus atvejus, kai buvo pateikti suklastoti dokumentai;

2) atestato turėtojui per 30 dienų užtikrinus atitiktį šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais pagrindais;

3) atestato turėtojo prašymu, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 3 punkte numatytais pagrindais.“

3.   Pakeisti 121 straipsnio 7 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) atestato turėtojas po atestato galiojimo sustabdymo per 30 dienų nepateikė patikslintų duomenų, jeigu atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais pagrindais.”

4.   Pakeisti 121 straipsnio 7 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) atestato turėtojas per 30 dienų neužtikrino atitikties šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, jeigu atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais pagrindais;“

12 straipsnis. Įstatymo papildymas  122 straipsniu

Papildyti Įstatymą  122 straipsniu:

 

122 straipsnis. Reikalavimai transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis veiklos vykdytojams

Transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis veiklos vykdytojams vykdantiems veiklą taikomi šie reikalavimai:

1) draudžiama į atmosferą sąmoningai išleisti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jei išleidimas nėra techniškai būtinas jas naudojant pagal paskirtį vykdant veiklą;  

2) transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis veiklos vykdytojas, prieš užpildydamas įrangą, privalo įsitikinti, kad nėra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio iš įrangos ir įranga techniškai tvarkinga;  

3) jei aptinkamas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkis, operatoriai turi užtikrinti, kad įranga nebus užpildoma fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kol nebus atliktas jos remontas;  

4) atlikus oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis paslaugą, veiklos vykdytojas privalo suteikti oro kondicionieriaus pildymo paslaugos garantiją trim mėnesiams ir įsipareigoti paslaugos gavėjams kompensuoti patirtas išlaidas nekokybiškai suteiktos paslaugos atveju.“   

13 straipsnis. Įstatymo papildymas penktuoju2 skirsniu

Papildyti Įstatymą penktuoju2 skirsniu:

 

PENKTASIS2 SKIRSNIS

NACIONALINĖS IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS IR PROGNOZIŲ SISTEMOS

 

123 straipsnis. Nacionalinė išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos sistema

1.    Aplinkos ministras nustato nacionalinę išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos sistemą, kurios paskirtis – įvertinti iš atskirų šaltinių dėl žmogaus veiklos išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos duomenų parengimą laiku, skaidrumą, tikslumą, nuoseklumą, palyginamumą ir išsamumą. Ši sistema apima institucines, teisines ir procedūrines išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo ir teikimo nuostatas.

2.    Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos kokybės užtikrinimui ir siekiant į apskaitos procesą įtraukti mokslo ir kitas institucijas atlikti ekspertines duomenų analizes, apskaičiuoti išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atskiruose energetikos, transporto, pramonės procesų ir produktų naudojimo, žemės ūkio, atliekų, žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuose, aplinkos ministras sudaro Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo darbo grupę, tvirtina jos sudėtį bei darbo reglamentą.

124 straipsnis. Nacionalinė išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų prognozių rengimo sistema

Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, nustato nacionalinę politikos ir priemonių ataskaitų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių ataskaitų rengimo ir teikimo sistemą. Ši sistema apima  tarpinstitucines, teisines ir procedūrines nuostatas dėl politikos priemonių poveikio vertinimo ir modeliavimo principais pagrįsto iš atskirų šaltinių dėl žmogaus veiklos išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozavimo.

125 straipsnis. Nacionalinis klimato kaitos komitetas

125. Nepriklausomoms mokslinėms konsultacijoms klimato politikos formavimo, vertinimo ir įgyvendinimo klausimais teikti sudaromas Nacionalinis klimato kaitos komitetas. Nacionalinis klimato kaitos komitetas yra patariamas organas, sudarytas iš mokslo ir tyrimo institucijų atstovų. Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina aplinkos ministras. Nacionalinis klimato kaitos komitetas nėra juridinis asmuo.“

14 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Veikos, už kurias skiriamos ekonominės baudos

Skiriama vieno šimto eurų atitinkamai pagal Europos vartotojų kainų indeksą indeksuojama ekonominė bauda:

1) veiklos vykdytojams, kurie pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus eksploatuoja savo valdomus įrenginius ar orlaivius ir privalo registruotis, – už kiekvieną į atmosferą išmestą anglies dioksido toną ar anglies dioksido ekvivalentą neužsiregistravus arba

2) veiklos vykdytojams, kurie iš įrenginių ar orlaivių išmeta į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančias dujas neturėdami galiojančio Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos išduoto leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, – už kiekvieną į atmosferą išmestą anglies dioksido toną ar anglies dioksido ekvivalentą, arba

3) veiklos vykdytojams už kiekvieną išmestą į atmosferą anglies dioksido toną ar anglies dioksido ekvivalentą, dėl kurio šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytu terminu jie neatsisako apyvartinių taršos leidimų.“

15 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asmenys, kuriems paskirta ekonominė bauda už šio įstatymo 13 straipsnio 3 punkte nurodytas veikas, neatleidžiami nuo įsipareigojimo atsisakyti apyvartinių taršos leidimų, atitinkančių tą perteklinį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kuris susidarytų, jeigu būtų atsisakoma kitų kalendorinių metų leidimų.“

16 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 1 priedo žymą ir ją išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo

1 priedas.

 

2. Pakeisti Įstatymo 1 priedo  lentelės 29 punkto i) papunktį ir jį išdėstyti taip:

i) skrydžiai, atliekami vykdant su viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus, kurie nustatyti pagal 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių maršrutams atokiausiuose regionuose, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnio 1 dalyje, arba maršrutams, kuriais per metus siūloma pervežti ne daugiau kaip 30 000 keleivių; ir“

3. Pakeisti Įstatymo 1 priedo  lentelės 29 punkto j) papunktį ir jį išdėstyti taip:

j) skrydžiai, kurie, jei nebūtų taikomas šis punktas, būtų priskiriami šiai veiklos rūšiai ir kuriuos atlieka komercinės oro transporto priemonės naudotojas, vykdantis:

– mažiau negu 243 skrydžius per tris iš eilės keturių mėnesių laikotarpius; arba

– skrydžius, kurių bendras metinis išmetamųjų teršalų kiekis yra mažesnis negu 10 000 tonų. Skrydžiai, kurie nurodyti l punkte arba kurių vienintelis tikslas – skraidinti valstybės narės oficialią misiją atliekantį valdantį monarchą ir jo artimiausius giminaičius, valstybės vadovus, vyriausybės vadovus ir vyriausybės ministrus pagal šį punktą šiai veiklai negali būti nepriskiriami;

4.Pakeisti Įstatymo 1 priedo  lentelės 29 punkto k) papunktį ir jį išdėstyti taip:

„k) nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. – skrydžiai, kurie, jei nebūtų taikomas šis punktas, būtų priskiriami šiai veiklos rūšiai ir kuriuos atlieka nekomercinės oro transporto priemonės naudotojas, vykdantis skrydžius, kurių bendras metinis išmetamų teršalų kiekis yra mažesnis kaip 1 000 tonų (įskaitant teršalus, išmetamus vykdant l punkte nurodytus skrydžius);“

5.        Pakeisti Įstatymo 1 priedo  lentelės 29 punktą ir papildyti jį l) papunkčiu:

l)  skrydžiai iš Šveicarijoje esančių aerodromų į Europos ekonominėje erdvėje  esančius aerodromus.“

17 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

1.         Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

Lietuvos Respublikos

klimato kaitos

valdymo

įstatymo

2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1.         2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2020/1071.

2.         2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

3.         2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

4.         2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

5.         2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011.

6.         2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006.

7.         2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2392, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę.

8.         2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/841 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES.

9.         2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013.

10. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013.

11. 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2020/1071, kuriuo dėl ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos netaikymo atvykstamiesiems skrydžiams iš Šveicarijos iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB.“

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas