Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. Birželio 27 D. ĮSAKYMO nR. 348 „DĖL pakuočių ir pakuočių ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio      d. Nr. D1-

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymą        Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir 4 punktą pripažįstu netekusiu galios.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles:

2.1. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, identifikuoti pakuotėms pagaminti naudotas medžiagas, pakuotės gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema.“;

2.2. pakeičiu 27.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.2. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį užpildomas atitinkamo kalendorinių metų ketvirčio pakuočių apskaitos žurnalas. Pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka;“;

2.3. pripažįstu netekusiu galios 27.3 papunktį.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šio įsakymo 1 punktas ir 2.1. papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.;

3.2. šio įsakymo 2.2. papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Rita Šernauskienė