Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 7, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 11, 16 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2020 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 7 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

 

2   straipsnis. 11 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 11 straipsnį.

 

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Geležinkelių riedmenys registruojami ir duomenys apie geležinkelių riedmenis, jų naudotojus, asmenis, atsakingus už geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą, tvarkomi Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registre vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Vyriausybės tvirtinamais Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių riedmenų registravimą ir duomenų tvarkymą.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registre neregistruojami prekiniai ir keleiviniai vagonai, kuriuos ketinama naudoti Europos Sąjungoje kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, jeigu leidimai pradėti naudoti šiuos geležinkelių riedmenis pirmą kartą išduoti ar teisė eksploatuoti šiuos geležinkelių riedmenis pirmą kartą suteikta trečiojoje valstybėje įsteigtos organizacijos (asociacijos). Šio straipsnio 1 dalyje  nurodyti geležinkelių riedmenys geležinkelių riedmenų naudotojo prašymu išregistruojami iš Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro.“

 

4   straipsnis. 16 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 16 straipsnį.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnį ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2020 m. spalio 31 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. 2021 m. birželio 16 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos  geležinkelių transporto kodekso 13 straipsnio redakcija:

13 straipsnis. Geležinkelių riedmenų registravimas

1. Geležinkelių riedmenys registruojami ir duomenys apie geležinkelių riedmenis, jų naudotojus, asmenis, atsakingus už geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą, kaupiami Europos geležinkelių agentūros tvarkomame Europos transporto priemonių registre, vadovaujantis 2018 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1614, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnyje nurodytų transporto priemonių registrų specifikacijos ir iš dalies keičiamas ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/756/EB, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių riedmenų registravimą ir duomenų tvarkymą.

2. Europos transporto priemonių registre neregistruojami prekiniai ir keleiviniai vagonai, kuriuos ketinama naudoti Europos Sąjungoje kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, jeigu leidimai pradėti naudoti šiuos geležinkelių riedmenis pirmą kartą išduoti ar teisė eksploatuoti šiuos geležinkelių riedmenis pirmą kartą suteikta trečiojoje valstybėje įsteigtos organizacijos (asociacijos).

3. Geležinkelio įmonė (vežėjas), Lietuvos Respublikoje naudojanti šio straipsnio 2 dalyje nurodytus prekinius ir keleivinius vagonus, raštu neatlygintinai teikia geležinkelių transporto eismo saugos institucijai jos paprašytus duomenis apie šių Europos transporto priemonių registre neregistruotinų geležinkelių riedmenų naudotoją, už geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą atsakingą subjektą ir geležinkelių riedmenų naudojimo apribojimus, taip pat kitus papildomus duomenis apie geležinkelių riedmenis, jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) tokius duomenis turi. Duomenys teikiami per 5 darbo dienas nuo geležinkelių transporto eismo saugos institucijos prašymo pateikti duomenis gavimo dienos.

4. Geležinkelių riedmenis Europos transporto priemonių registre registruoja, išregistruoja iš šio registro ir duomenis apie geležinkelių riedmenis, jų naudotojus, asmenis, atsakingus už geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą, pakeičia eismo saugos institucija.  Prašymai registruoti, išregistruoti geležinkelių riedmenis ar pakeisti šioje dalyje nurodytus duomenis teikiami, nagrinėjami ir sprendimai pagal juos priimami Sprendimo (ES) 2018/1614 ir susisiekimo ministro nustatyta tvarka.“

4.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras iki 2020 m. spalio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas