Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705

2, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40 ir 46 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 30 dalį ir ją išdėstyti taip:

30. Ginklų prekybos tarpininkas (toliau – tarpininkas) – Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo (išskyrus prekiautoją), Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybės narės fizinis ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybės narės juridinis asmuo (išskyrus prekiautoją), kurių vykdomą prekybą ar verslą visiškai arba iš dalies sudaro derybos dėl šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių pirkimo, pardavimo, tiekimo sandorių organizavimo, taip pat tokių sandorių organizavimas arba šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių perdavimo Lietuvos Respublikoje, iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ar Europos ekonominės erdvės valstybę, iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės į trečiąją šalį ar iš trečiosios šalies į Europos Sąjungos valstybę narę ar Europos ekonominės erdvės valstybę organizavimas.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 74 dalį ir ją išdėstyti taip:

74. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos ekonominės erdvės valstybė, arba Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybė narė.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) lazeriniai ir naktiniai taikikliai, išskyrus sportui, medžioklei ir šaulio tarnybai naudojamus lazerinius ir naktinius taikiklius;“.

 

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Licencijas verstis šio straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla turi teisę gauti Europos fiziniai asmenys ir Europos juridiniai asmenys, Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijos valstybių narių (toliau – NATO valstybė narė) fiziniai asmenys ir NATO valstybių narių juridiniai asmenys, atitinkantys šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus. Licencijos verstis šio straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla išduodamos neribotam laikui.“

2. Pakeisti 19 straipsnio 8 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) paaiškėja, kad Europos arba NATO valstybės narės juridinio asmens kontroliuojančiajam asmeniui, administracijos vadovui taikoma bent viena šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 10, 11 punktuose ir (ar) 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė arba Europos, NATO valstybės narės fiziniam asmeniui ar Europos, NATO valstybės narės juridinio asmens darbuotojui, dirbančiam su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą, taip pat ginklininkui taikoma bent viena šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3, 10, 11 punktuose ir (ar) 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė;“.

3. Pakeisti 19 straipsnio 8 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) nustatoma, kad pareiškėjui (Europos ar NATO valstybės narės fiziniam asmeniui, Europos ar NATO valstybės narės juridiniam asmeniui, Europos ar NATO valstybės narės juridinį asmenį kontroliuojantiesiems asmenims ar Europos, NATO valstybės narės juridinio asmens administracijos vadovui) buvo panaikintas licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimas šio straipsnio 15 dalies 2, 3, 6, 8, 9, 10 punktuose nustatytais pagrindais, ir nuo to laiko nepraėjo 3 metai;“.

4. Pakeisti 19 straipsnio 12 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) paaiškėja, kad licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojo kontroliuojančiajam asmeniui, administracijos vadovui iškilo bent viena šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 10, 11 punktuose ir (ar) 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė, o Europos ar NATO valstybės narės fiziniam asmeniui, kuris verčiasi licencijuojama veikla, ar Europos ar NATO valstybės narės juridinio asmens, kuris verčiasi licencijuojama veikla, darbuotojui, dirbančiam su licencijuojama veikla tiesiogiai susijusį darbą, taip pat ginklininkui, – bent viena šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3, 10, 11 punktuose ir (ar) 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė.“

 

4 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Visi Europos ar NATO valstybės narės juridiniai asmenys, gaminantys ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, privalo užtikrinti gamybos saugumą ir kontrolę. Pagamintas ginklas, ginklo priedėlis, šaudmenys, jų dalys turi atitikti techniniuose dokumentuose nurodytus techninius duomenis.“

2. Pakeisti 22 straipsnio 4 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) vežti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų dalis iš kitų Europos Sąjungos ar NATO valstybių narių;“.

3. Pakeisti 22 straipsnio 4 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) vežti savo pagamintus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis į kitas Europos Sąjungos ar NATO valstybes nares.“

 

5 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, NATO valstybės narės fizinis asmuo ar NATO valstybės narės juridinis asmuo, norintys eksportuoti, importuoti, vežti B, C, D kategorijų ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, privalo turėti licenciją ar rašytinį sutikimą. Tokią licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis sutikimas eksportuoti, importuoti, vežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojui suteikia teisę:

1) juos gabenti tranzitu per Lietuvos Respubliką;

2) juos vežti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ar iš jos arba į NATO valstybę narę ar iš jos.“

2. Pakeisti 23 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas, norintis vežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba į kitą NATO valstybę narę, turi gauti Policijos departamento leidimą vežti ginklus. Šis leidimas galioja 3 metus. Policijos departamentas leidimą vežti ginklus išduoda tik gavęs išankstinį sutikimą dėl ginklų vežimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba į kitą NATO valstybę narę. Be šio leidimo galima vežti senovinius ginklus, pneumatinių ginklų šaudmenis.“

3. Pakeisti 23 straipsnio 6 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

6. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas, norintis vežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba iš kitos NATO valstybės narės, turi gauti išankstinį Policijos departamento sutikimą dėl ginklų vežimo. Šis išankstinis sutikimas galioja 3 metus. Be šio išankstinio sutikimo galima vežti senovinius ginklus, pneumatinių ginklų šaudmenis. Šis išankstinis sutikimas neišduodamas, jeigu paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių:“.

4. Pakeisti 23 straipsnio 7 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) Europos Sąjungos valstybės narės arba NATO valstybės narės kompetentinga institucija nesutinka, kad ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys būtų vežami į šios Europos Sąjungos valstybės narės arba NATO valstybės narės teritoriją (vežimo atveju);“.

 

6 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje Vyriausybės įgaliota institucija, Europos ar NATO valstybės narės fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys licenciją ar rašytinį sutikimą prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, turi teisę prekiauti visų kategorijų ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvėmis, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvėmis, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, išskyrus D kategorijos šaltuosius ginklus. Tokią licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. Asmenys, turintys licenciją ar rašytinį sutikimą prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, taip pat turi teisę vykdyti šioje licencijoje ar rašytiniame sutikime nurodytų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių mainus. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių mainams taikomi šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalių reikalavimai.“

 

7 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tarpininkais gali būti Europos ar NATO valstybės narės fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus. Tarpininkai su užsakovais privalo sudaryti rašytines sutartis dėl prekiautojo ar pirkėjo interesų atstovavimo. Šias sutartis gali sudaryti tik Vyriausybės nustatyta tvarka įregistruoti tarpininkai. Tarpininkus įregistruoja, apie galimą įregistravimo panaikinimą įspėja ir įregistravimą panaikina Policijos departamentas. Policijos departamentas, įregistravęs tarpininką, išduoda jam tarpininko įregistravimo pažymėjimą, kuris galioja neterminuotai.“

2. Pakeisti 25 straipsnio 6 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) paaiškėja, kad Europos ar NATO valstybės narės juridinio asmens darbuotojui, kurio darbas yra tiesiogiai susijęs su ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvarta, tarpininkui (kai tarpininkas fizinis asmuo) taikomos šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3, 10 ir 11 punktų ir (ar) 18 straipsnio 2 dalies nuostatos arba Europos ar NATO valstybės narės juridinio asmens administracijos vadovui ar kontroliuojančiajam asmeniui taikomos šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 10, 11 punktų ir (ar) 18 straipsnio 2 dalies nuostatos;“.

 

8 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, NATO valstybės narės fizinis asmuo ar NATO valstybės narės juridinis asmuo, norintys taisyti visų kategorijų ginklus, ginklų priedėlius ir jų dalis, perdirbti ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis, privalo gauti licenciją ar rašytinį sutikimą. Šią licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis sutikimas taisyti ginklus, ginklų priedėlius ir jų dalis, perdirbti ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis suteikia teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje ir importuoti, vežti iš užsienio valstybių šiai veiklai reikalingas ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų dalis.“

2. Pakeisti 26 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, NATO valstybės narės fizinis asmuo ar NATO valstybės narės juridinis asmuo ginklus, jų pagrindines dalis gali paimti taisyti, perdirbti tik įsitikinęs, kad taisyti, perdirbti ginklą, jų pagrindines dalis atiduodantis asmuo juos turi teisėtai (turi leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus). Ginklo perdirbimo atveju Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, NATO valstybės narės fizinis asmuo ar NATO valstybės narės juridinis asmuo, kuris priima ginklą perdirbti, papildomai turi pareikalauti pateikti leidimą perdirbti ginklą.“

 

9 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, NATO valstybės narės fizinis asmuo ar NATO valstybės narės juridinis asmuo, norintys eksploatuoti tirą ar šaudyklą ūkinės veiklos tikslais, privalo gauti licenciją ar rašytinį sutikimą. Šią licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis sutikimas eksploatuoti tirus, šaudyklas suteikia teisę įsigyti šaudmenis ir juos parduoti asmenims, kurie nori šaudyti tire ar šaudykloje.“

 

10 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, NATO valstybės narės fizinis asmuo ar NATO valstybės narės juridinis asmuo, norintys nuomoti ginklus medžioklei, sportui, profesinei veiklai ar mokymui, privalo gauti licenciją ar rašytinį sutikimą. Šią licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis sutikimas nuomoti ginklus suteikia teisę licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojui įsigyti šaudmenų iš subjektų, turinčių teisę prekiauti šaudmenimis, ir juos parduoti asmeniui, išsinuomojusiam ginklą.“

2. Pakeisti 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ginklus medžioklės sezono metu galima nuomoti Europos fiziniams asmenims, NATO valstybės narės fiziniams asmenims, turintiems teisę turėti tos kategorijos medžioklinį ginklą ir pateikusiems šią teisę įrodančius dokumentus bei galiojantį medžiotojo bilietą.“

3. Pakeisti 28 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Ginklus sportui galima nuomoti Europos fiziniams asmenims, NATO valstybės narės fiziniams asmenims, turintiems teisę laikyti ir nešiotis tos kategorijos ginklą ir pateikusiems šią teisę įrodančius dokumentus bei už šaudymo sporto šaką atsakingos nacionalinės šaudymo sporto šakos federacijos arba tarptautiniu mastu pripažintos šaudymo sporto šakos federacijos patvirtinimą, kad asmuo yra šaudymo sporto atstovas.“

 

11 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Europos fizinio asmens ar Europos juridinio asmens, NATO valstybės narės fizinio asmens ar NATO valstybės narės juridinio asmens darbuotojo leidimo nešiotis ginklus galiojimas panaikinamas Europos fiziniam asmeniui ar Europos juridinio asmens, NATO valstybės narės fiziniam asmeniui ar NATO valstybės narės juridinio asmens darbuotojui nutraukus profesinę veiklą.“

 

12 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 46 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Informaciją apie civilinėje apyvartoje esančių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių vežimą, taip pat ginklų, kurių į valstybės teritoriją negalima perduoti be išankstinio valstybės sutikimo, sąrašus ir informaciją, susijusią su asmenimis, turinčiais ginklų, elektroninių ryšių priemonėmis Europos Sąjungos valstybėms narėms ar NATO valstybėms narėms teikia ir iš Europos Sąjungos valstybių narių ar NATO valstybių narių gauna Policijos departamentas.“

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2022 m. spalio 28 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

Arvydas Pocius

Jonas Jarutis

Justinas Urbanavičius

Sergejus Jovaiša

Andrius Mazuronis

Algirdas Stončaitis

Valentinas Bukauskas

Artūras Skardžius

Kazys Starkevičius

Zigmantas Balčytis

Kęstutis Mažeika

Valdas Rakutis

Laurynas Kasčiūnas

Mindaugas Skritulskas