Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-286 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.                  d. Nr. 3D-

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

1.2. Papildau 53.12 papunkčiu:

53.12. sertifikavimo įstaigai nustačius sandėlyje naudotas chemines medžiagas pirmą kartą per paramos laikotarpį – kompensacinės išmokos tais metais mažinamos 10 proc. už tos augalų rūšies visus laukų plotus, nustačius antrą kartą – kompensacinės išmokos mažinamos 20 proc.“

1.3. Papildau 53.13 papunkčiu:

53.13. ekologiškoje produkcijoje ir (arba) augalo dalyse nustačius (dirvožemyje nenustačius) neleistinų sertifikuojamuose laukuose naudoti sintetinių cheminių medžiagų likučių pirmą kartą per paramos laikotarpį – kompensacinės išmokos už tos augalų rūšies visus laukų plotus tais metais mažinamos 10 proc., nustačius antrą kartą – kompensacinės išmokos mažinamos 20 proc.“

1.4. Papildau 53.14 papunkčiu:

53.14. sertifikuojamo lauko dirvožemyje  nustačius neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų likučių (produkcijoje ir (arba) augalo dalyse nenustačius) pirmą kartą per paramos laikotarpį – kompensacinės išmokos už tos augalų rūšies laukus nemokamos ir parama pagal Priemonę pažeidimo metais mažinama 50 proc.“

1.5. Papildau 53.15 papunkčiu:

53.15. užterštai neleistinomis cheminėmis medžiagomis lauko pakraščio daliai, kai ūkininkas sugebėjo savo iniciatyva įrodyti trečiųjų asmenų veiklą ir atskirti užterštą lauko dalį, pažeidimo nustatymo metais parama neskiriama už užterštą lauko dalį;“.

1.6. Pakeičiu 54.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.3 kai sertifikuojamo lauko dirvožemyje  nustatoma neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų likučių antrą kartą per paramos laikotarpį – kompensacinės išmokos nemokamos einamaisiais metais už visus pagal Priemonę deklaruotus laukų plotus.“

1.7. Papildau 54.31 papunkčiu:

54.3.1 dirvožemyje, produkcijoje ir (arba) augalo dalyse nustačius neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų likučių pirmą kartą per paramos laikotarpį – parama pagal priemonę pažeidimo nustatymo metais neskiriama“.

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 54.13 papunktį.

1.9. Pakeičiu 55.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

55.2. per įsipareigojimų laikotarpį pakartotinai padarius tą patį pažeidimą, numatytą šių taisyklių 54.2 papunktyje;“

1.10.   Papildau 55.2.1 papunkčiu:

55.2.1. per įsipareigojimų laikotarpį antrą kartą padarius tą patį pažeidimą, numatytą šių taisyklių 54.31 papunktyje;“.

1.11.   Papildau 55.3 papunkčiu:

55.3. nustačius neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų likučių trečią kartą per įsipareigojimų laikotarpį – nustatymo metais parama už visus pagal Priemonę deklaruotus laukus nemokama, o gauta per įsipareigojimų laikotarpį turi būti sugrąžinama“.

1.12.   Papildau 561 punktu:

561. Šių taisyklių 53.14, 54.3, 54.31, 55.21 papunkčių nuostatos konkretiems laukams netaikomos, jei ūkininkas savo iniciatyva ir ištekliais įrodo trečiųjų asmenų veiklą.“

2.         N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas nuo 2018 m. pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ teiktoms paraiškoms.

 

 

 

Žemės ūkio ministras