Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO NUOLATINIO ATSTOVO EUROPOS SĄJUNGOJE ĮSTATYMO
NR. IX-1165 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo Nr. IX-1165 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymą Nr. IX-1165 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO NUOLATINIO ATSTOVO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo (toliau – atstovas) užsienio valstybėje ar Europos Sąjungoje statusą, teisinius veiklos pagrindus, funkcijas, socialines ir kitas garantijas, taip pat perkėlimo į šias pareigas ir atšaukimo iš jų tvarką.

 

2 straipsnis. Atstovas

1. Atstovas užsienio valstybėje padeda stiprinti ir plėtoti Lietuvos Respublikos Seimo ir užsienio valstybės parlamento bendradarbiavimą, teikia informaciją užsienio valstybės parlamentui apie Seimo veiklą, reguliariai informuoja Seimą ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją apie užsienio valstybės parlamento veiklą. Atstovas Europos Sąjungoje padeda stiprinti ir plėtoti Seimo, Seimo kanceliarijos ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimą, teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms apie Seimo veiklą, reguliariai informuoja Seimą ir Seimo kanceliariją apie Europos Sąjungos institucijų veiklą.

2. Į atstovo pareigas perkeliamas Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas, einantis ne žemesnes kaip vyriausiojo specialisto (Seimo kanceliarijoje) pareigas, turintis 2 metų darbo patirtį atitinkamai užsienio politikos ar tarptautinių santykių srityje (atstovo užsienio valstybėje atveju) arba Europos Sąjungos reikalų, eurointegracijos ar tarptautinių santykių srityje (atstovo Europos Sąjungoje atveju).

3.  Atstovo pareigybės aprašymą, vadovaudamasis atitinkamai šio įstatymo 4 straipsnio ar 5 straipsnio nuostatomis, tvirtina Lietuvos Respublikos Seimo kancleris. Seimo kancleris atstovui gali pavesti atlikti ir kitas su jo veikla susijusias funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.

4. Atstovas privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

5. Atstovas bendradarbiauja ir savo veiklą koordinuoja su atitinkamai šio įstatymo 4 straipsnyje ar 5 straipsnyje nurodyta Lietuvos Respublikos diplomatine atstovybe. Atstovo statusas yra prilyginamas atstovybėje dirbančio specialiojo atašė statusui.

6. Atstovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Seimo kancleriui, taip pat atskaitingas atitinkamai šio įstatymo 4 straipsnyje ar 5 straipsnyje nurodytos Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovui.

7. Prireikus gali būti paskirtas atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojas, kurio statusas prilyginamas Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje dirbančio specialiojo atašė pavaduotojo statusui. Į atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojo pareigas gali būti perkeltas Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas, einantis ne žemesnes kaip vyresniojo specialisto (Seimo kanceliarijoje) ar padėjėjo (Seimo kanceliarijoje) pareigas, turintis darbo patirties Europos Sąjungos reikalų, eurointegracijos ar tarptautinių santykių srityje. Perkeliant į atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojo pareigas ir atšaukiant iš jų, nustatant atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojo funkcijas, pavaldumą, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, taikomos šio straipsnio 3, 4 ir 6 dalių ir šio įstatymo 3, 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatos.


3 straipsnis. Atranka ir perkėlimas į atstovo pareigas

1. Pretendentas į atstovo pareigas atrenkamas iš Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojų ir teikiamas kandidatu Seimo kanclerio nustatyta tvarka. 

2. Atrinkto pretendento kandidatūrą apsvarsčius Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitete (atstovo Europos Sąjungoje atveju ir Seimo Europos reikalų komitete), kandidatūrai pritarus Seimo valdybai, taip pat raštu pritarus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui, valstybės tarnautojas į atstovo pareigas jo rašytiniu sutikimu perkeliamas Seimo kanclerio įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis.

3. Valstybės tarnautojas į atstovo pareigas perkeliamas trejiems metams. Esant tarnybinei būtinybei,  šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki vienų metų šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka netaikant atrankos procedūros.

4. Apie numatomą valstybės tarnautojo perkėlimą į atstovo pareigas, taip pat apie perkėlimo termino pratęsimą Užsienio reikalų ministerija informuojama ne vėliau kaip prieš mėnesį iki perkėlimo ar perkėlimo termino pratęsimo, nurodant perkėlimo ar perkėlimo pratęsimo terminą ir pateikiant atstovo pareigybės aprašymą perkėlimo atveju.

5. Kai į atstovo pareigas perkeltas karjeros valstybės tarnautojas laikinai negali eiti pareigų, kitas Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas į atstovo pareigas taikant šiame straipsnyje nustatytą atranką gali būti perkeltas, iki grįš negalintis eiti pareigų valstybės tarnautojas.

 

4 straipsnis. Atstovo užsienio valstybėje funkcijos

Atstovas užsienio valstybėje atlieka šias funkcijas:

1) teisėtais būdais gauna, renka, kaupia, apdoroja ir reguliariai teikia informaciją Seimui, Seimo valdybai, Seimo komitetams, Seimo kancleriui, Seimo kanceliarijos padaliniams pagal kompetenciją apie užsienio valstybės parlamento veiklą, iniciatyvas, pasiūlymus, pozicijas Lietuvai aktualiais klausimais;

2) užsienio valstybės parlamento kvietimu dalyvauja posėdžiuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, pagal kompetenciją padeda organizuoti bendradarbiavimą tarp Seimo ir užsienio valstybės parlamento;

3) dalyvauja Seimo ir užsienio valstybės parlamento pirmininkų, generalinių sekretorių susitikimuose ir kituose svarbiuose bendruose institucijų renginiuose, prireikus – Seimo organizuojamuose renginiuose ir darbo grupėse, pagal kompetenciją padeda pasirengti posėdžiams, susitikimams bei kitiems renginiams;

4) bendradarbiaudamas su atitinkamais Seimo padaliniais ir Lietuvos Respublikos diplomatine atstovybe užsienio valstybėje, užsienio valstybės parlamento kvietimu pagal kompetenciją organizuoja Seimo narių vizitus į užsienio valstybės parlamentą; padeda organizuoti užsienio valstybės parlamento narių ir parlamento administracijos darbuotojų vizitus į Lietuvos Respubliką;

5) pasibaigus eilinei Seimo sesijai parengia savo veiklos ataskaitą ir pateikia ją Seimo Užsienio reikalų komitetui, Seimo kancleriui, Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei užsienio valstybėje;

6) Užsienio reikalų ministerijos ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų prašymu teikia joms informaciją apie savo veiklą.

 

5 straipsnis. Atstovo Europos Sąjungoje funkcijos

Atstovas Europos Sąjungoje atlieka šias funkcijas:

1) reguliariai informuoja Seimą, Seimo valdybą, Seimo komitetus, Seimo kanclerį, Seimo kanceliarijos padalinius pagal kompetenciją apie Europos Sąjungos institucijų veiklą Lietuvai aktualiais klausimais, ypač dėl labai aktualių arba aktualių pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, išskirtus kaip Seimo prioritetus pagal Europos Komisijos metinę darbo programą, taip pat apie kitų Europos Sąjungos dokumentų svarstymą;

2) teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms apie Seimo veiklą;

3) dalyvauja Europos Parlamento sesijose, komitetų rengiamuose posėdžiuose ir klausymuose, politinių grupių posėdžiuose, kituose renginiuose ir, bendradarbiaudamas su atitinkamais Seimo padaliniais, pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą tarp atitinkamų Seimo ir Europos Parlamento padalinių;

4) dalyvauja kitų Europos Sąjungos institucijų rengiamuose klausymuose, svarstymuose, darbo grupių posėdžiuose svarbiais Europos Sąjungos politikos klausimais;

5) dalyvauja Europos Sąjungos valstybių parlamentų pirmininkų, generalinių sekretorių susitikimuose, Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC) ir kituose svarbiuose bendruose institucijų renginiuose, prireikus – Seimo organizuojamuose renginiuose ir darbo grupėse;

6) bendradarbiaudamas su atitinkamais Seimo padaliniais, Lietuvos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos institucijomis pagal kompetenciją organizuoja Seimo narių vizitus ir Seimo komitetų išvažiuojamuosius posėdžius Europos Sąjungos institucijose;

7) bendradarbiaudamas su atitinkamais Seimo kanceliarijos padaliniais, Lietuvos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos institucijomis pagal kompetenciją organizuoja Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, stažuotes ir vizitus Europos Sąjungos institucijose;

8) pasibaigus eilinei Seimo sesijai parengia savo veiklos ataskaitą ir pateikia ją Seimo Europos reikalų komitetui, Seimo Užsienio reikalų komitetui, Seimo kancleriui, Lietuvos nuolatine atstovybei Europos Sąjungoje;

9) Užsienio reikalų ministerijos ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų prašymu teikia joms informaciją apie savo veiklą.

 

6 straipsnis. Atstovo darbo užmokestis, socialinės ir kitos garantijos

1. Valstybės tarnautojui nuo perkėlimo į atstovo pareigas dienos mokamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto dydžio darbo užmokestis. Atstovui taikomos specialiajam atašė numatytos socialinės ir kitos garantijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Darbo užmokestis, išmokos (kompensacijos) ir kitos išlaidos atstovui išlaikyti apmokamos iš Seimo kanceliarijai skirtų asignavimų.

 

7 straipsnis. Atstovo atšaukimas

1. Atstovas Seimo kanclerio įsakymu, informavus užsienio reikalų ministrą, atšaukiamas pasibaigus jo perkėlimo laikui.

2. Atstovas Seimo kanclerio įsakymu, informavus užsienio reikalų ministrą, gali būti atšauktas anksčiau, negu baigiasi jo perkėlimo laikas:

1) jo paties prašymu;

2) Valstybės tarnybos įstatymo nustatytais pagrindais;

3) šio įstatymo 4 straipsnyje ar 5 straipsnyje nurodytai Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei nutraukus savo veiklą;

4) tarptautinės teisės nustatytais pagrindais.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Žygimantas Pavilionis

Emanuelis Zingeris

Laurynas Kasčiūnas

Audronius Ažubalis

Raimundas Lopata

Giedrius Surplys

Viktorija Čmilytė –Nielsen

Antanas Vinkus

Aušrinė Armonaitė

Dalia Asanavičiūtė