Komiteto patobulintas įstatymo projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971
9 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017  m.                            d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) tvirtina valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju;“.

 

2 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai branduolinės energetikos objekte, Lietuvos Respublikos gyventojai evakuojami pagal Vyriausybės patvirtintą valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju. Pagal šį planą šiame plane nurodytų savivaldybių tarybos tvirtina savivaldybių administracijų direktorių parengtus detaliuosius gyventojų evakavimo planus, šių savivaldybių administracijų direktoriai evakuojamų gyventojų apgyvendinimo klausimus derina su savivaldybių, į kurias evakuojami gyventojai, administracijų direktoriais, organizuojančiais evakuotų gyventojų apgyvendinimą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas