Projektas Nr. XIVP-2099(4)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1904 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. VIII-1904 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO UŽMOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio dydžius.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šiuo įstatymu nustatyti darbo užmokesčio dydžiai taikomi šiems valstybės pareigūnams:

1) Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui ir kontrolieriaus pavaduotojams;

2) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkui, pirmininko pavaduotojams, nariams;

3) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui;

4) Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovui, žvalgybos kontrolieriui;

5) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, Seimo kontrolieriams;

6) Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos vadovui, Vyriausybės atstovams;

7) Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkui, nariams;

8) Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui, nariams, pirmininko pavaduotojui teritoriniame padalinyje, nariams teritoriniame padalinyje;

9) Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriui;

10) Žurnalistų etikos inspektoriui;

11) Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui;

12) Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriui;

13) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui, nariams;

14) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojams, nariams;

15) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui, nariams;

16) Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui, pirmininko pavaduotojams;

17) Lietuvos kultūros tarybos pirmininkui;

18) kitų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovams, jų pavaduotojams (išskyrus Lietuvos policijos generalinį komisarą ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių ir direktoriaus pavaduotojus) ir Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkams, jų pavaduotojams, nariams (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininką ir narius, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininką ir narius).

 

3 straipsnis. Valstybės pareigūnų darbo užmokestis

1. Valstybės pareigūnų, nurodytų šio įstatymo priede, darbo užmokestis apskaičiuojamas šio įstatymo priede atitinkamą valstybės pareigūnui nustatytą pareiginės algos koeficientą padauginus iš Seimo patvirtinto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.

2. Duomenys apie valstybės pareigūnų darbo užmokestį yra vieši. Šie duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybės pareigūnų darbo užmokesčio

įstatymo

priedas

 

VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI

 

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius

4,0

1.1.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

3,8

2.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas

4,0

2.1.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas

3,8

2.2.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos narys

3,6

3.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius

4,0

4.

Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovas

3,5

5.

Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierius

3,4

6.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovas

3,5

7.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

3,4

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas

3,5

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas

3,4

10.

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas

3,1

10.1.

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys

2,8

11.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkas

3,1

11.1.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas

2,9

11.2.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas teritoriniame padalinyje

2,8

11.3.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos narys

2,8

11.4.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos narys teritoriniame padalinyje

2,6

12.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius

3,5

13.

žurnalistų etikos inspektorius

3,4

14.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius

2,8

15.

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius

3,5

16.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas

3,1

16.1.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko pavaduotojas

2,9

16.2.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys

2,8

17.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas

3,1

17.1.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas

2,9

17.2.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys

2,8

18.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas

3,4

18.1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotojas

3,2

18.2.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys

3,1

19.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas

3,4

20.

Lietuvos kultūros tarybos pirmininkas

2,4

21.

Kitų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai (išskyrus Lietuvos policijos generalinį komisarą ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių) ir Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininką ir narius, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininką)

2,0

21.1.

Kitų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovų pavaduotojai (išskyrus Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojus ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojus) ir Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkų pavaduotojai (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojus, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininko pavaduotojus)

1,9

21.2.

Kitų Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, nariai (valstybės pareigūnai) ir Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų nariai (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narius, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narius)

1,8

______________________“.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Valstybės pareigūnams, nurodytiems šio įstatymo priede, šio įstatymo nuostatos taikomos nuo naujos kadencijos pradžios, išskyrus atvejus, jeigu iki valstybės pareigūno kadencijos pabaigos liko daugiau kaip pusė kadencijos laikotarpio. Jeigu iki valstybės pareigūnų naujos kadencijos pradžios liko mažiau kaip pusė kadencijos laikotarpio, jiems taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos.

3. Valstybės pareigūnams, kurių pagal šio įstatymo nuostatas apskaičiuotas darbo užmokestis būtų mažesnis, palyginti su iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, iki kadencijos pabaigos mokamas ne mažesnis, negu iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytas darbo užmokestis.

4. Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nuoroda į Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymą.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas    

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                  Ričardas Juška