Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. o3e-314 „Dėl Valstybės reguliuojamOS gamtinių dujų PERDAVIMO veiklos pajamų ir KAINŲ NUSTATYMO METODIKos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m.                d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 131, 19,                 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio  2 dalimi bei atsižvelgdama į 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – Tarifų tinklo kodeksas), ir į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2021 m. kovo   d. pažymą Nr. O5E-      „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“,
Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.   Pakeisti Metodikos 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Bazinis kiekis ir (ar) pajėgumai reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu nustatomi, atsižvelgiant į realizuotiną paslaugos kiekį per vienerius reguliavimo periodo metus atskirai kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui, taip pat antriesiems‒penktiesiems reguliavimo periodo metams prognozuojami metų kiekiai ir (ar) pajėgumai nustatomi, įvertinus:

11.1. praėjusio reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpio faktinę realizuoto kiekio ir (ar) Pajėgumų metinę apimtį;

11.2. sistemos naudotojų apklausos duomenis;

11.3. priežasčių, kurias Operatorius nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinius apimties pokyčius, pagrįstumą;

11.4. priežasčių, kurias Operatorius nurodė kaip lemiančias realizuotino kiekio apimties būsimus pokyčius, pagrįstumą;

11.5. planuojamas investicijas būsimuoju reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu;

11.6. kitų gamtinių dujų įmonių, galinčių daryti įtaką baziniam kiekiui, plėtrą ir teisės aktuose nustatytus įpareigojimus;

11.7. prognozuojamą metinį realizuotiną kiekį, jei veiklą pradeda naujas Operatorius.“

2.   Pakeisti Metodikos 14.6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.6.2. investicijų grąžos normą (toliau – WACC), kuri nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu
Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“. WACC nustatoma reguliavimo periodui ir kasmet koreguojama atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos pokytį. Jei WACC tarifų metams paskelbiama vėliau, nei nustatomos tų metų kainos, ROI skirtumas įskaičiuojamas į ateinančių tarifų metų leidžiamųjų pajamų lygį.“

3.   Pakeisti Metodikos 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Gamtinių dujų metinės perdavimo paslaugos pajamos (Ppso) skaičiuojamos pagal (7) formulę:

 

Ppso= Spso + ROIpso + P∆.; Eur                                                                                                (7)

 

čia:

Spso – nustatytos metinės perdavimo paslaugos bazinės sąnaudos, skaičiuojamos:

 

Spso = OPEX(be DU) + CL + CDA + OPEXDU + CT +  CCBCA; Eur                                                           (8)

 

čia:

OPEX(be DU) – nustatytos perdavimo paslaugos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.3 papunktį, Eur;

 

OPEX (be DU) = CM + CP + CA + CS + CO; Eur                                                                      (9)

 

čia:

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur.

CL – gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.1 papunktį, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.2 papunktį, Eur;

OPEXDU – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įnašų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.4 papunktį, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.5. papunktį, Eur;

CCBCA - metinės kompensacijų, mokamų kitų šalių Operatoriams pagal nacionalinių reguliavimo institucijų ir (ar) Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) sprendimus dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo pagal 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, įgyvendinant Europos Sąjungos bendro intereso projektus (angl. Projects of Common Interest, PCI), sąnaudos bei su jomis susijusios pagrįstos metinės palūkanų sąnaudos, kai tokių kompensacijų  vertė nėra įtraukiama į reguliuojamąją turto vertę.

 

ROIpso – pagal Metodikos 14.6.1 papunktį suskaičiuota perdavimo veiklos investicijų grąža, Eur;

P– nepakankamos ir perteklinės pajamos, gautos už perdavimo paslaugas, bazinių sąnaudų, koreguotinų pagal Metodiką, nuokrypiai, investicijų grąžos neatitiktis ir kiti pagrįsti sąnaudų / pajamų nuokrypiai nuo Tarybos nustatytų ar suderintų rodiklių, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai ir yra kaupiami reguliavimo sąskaitoje, apskaičiuotoje vadovaujantis Metodikos šio skyriaus II skirsnyje numatytais principais.

4.   Pripažinti netekusiu galios Metodikos 22 punktą.

5.   Pakeisti Metodikos 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Gamtinių dujų perdavimo įleidimo ir išleidimo kainos nustatomos:

26.1. pagal „Pašto ženklo“ principą, taikomą pagrindiniam tinklui;

26.2. nustatant gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas transportavimo iš trečiosios šalies į trečiąją šalį paslaugai, Pagrindiniame tinkle yra įvertinamos (1) tiesioginės ir pagrįstais nešikliais atskirtos netiesiogines sąnaudos, susijusios su gamtinių dujų perdavimo iš trečiosios šalies į trečiąją šalį paslauga, bei (2) šiai paslaugai priskirtina reguliuojamo turto vertė.;

26.3. Pagrindinio tinklo kaštais pagrįstos kainos gali skirtis įleidimo ir išleidimo taškuose dėl pagal Tarifų tinklo kodekso nuostatas taikomų nuolaidų;

26.4. Lokalaus tinklo sąnaudos priskiriamos tiesiogiai Lietuvos vidiniams išleidimo taškams.“.

6.  Papildyti Metodiką 27.1.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.1.4. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Lenkijos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos dujų perdavimo sistemą apskaitomos Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotyje;“

7. Papildyti Metodiką 27.2.1.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.3. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos, apskaitomos Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotyje;“

8.  Pakeisti Metodikos 27.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2.2. vidiniai išleidimo taškai:

27.2.2.1. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškuose su Lietuvos dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, atitinkančiuose vieną išleidimo tašką (vidinį išleidimo tašką) visiems Lietuvos perdavimo sistemos naudotojams, išskyrus vidinį išleidimo tašką AB „Achema“;

27.2.2.2. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškuose su Lietuvos dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, atitinkančiuose vieną išleidimo tašką (vidinį išleidimo tašką) AB „Achema“.“

9.   Pakesti Metodikos 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Operatorius ateinančiam tarifiniam laikotarpiui apskaičiuoja pajamas, susijusias su lokaliu tinklu, kurios yra priskiriamos tik vidiniams išleidimo taškams, ir papildomai prie pajamų, priskirtų vidiniams išleidimo taškams pagal Metodikos 28 punktą, įvertinamos nustatant perdavimo paslaugų kainas šiam taškui.“

10. Pakeisti Metodikos 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. SGD terminalo įleidimo taške, taip pat įleidimo iš infrastruktūros, sukurtos siekiant pašalinti valstybių narių dujų perdavimo sistemų atskirtį, taškuose ir išleidimo į tokią infrastruktūrą taškuose gali būti taikoma perdavimo kainos nuolaida, siekiant didinti energijos tiekimo saugumą ir skatinti gamtinių dujų rinkos konkurencingumą. Dėl minėtuose įleidimo taškuose taikytinų nuolaidų nesurinktų perdavimo pajamų dalis kompensuojama, atsižvelgiant į Tarybos nustatytą pajamų skirtumo padengimo mechanizmą.“

11. Pakeisti Metodikos 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Gamtinių dujų perdavimo kainos gali būti diferencijuojamos pagal įleidimo ir išleidimo taškus, užsakomų pajėgumų trukmę ir gamtinių dujų tiekimo patikimumą. Nustatant bei diferencijuojant kainas, draudžiama diskriminuoti vartotojus, taikyti kryžminį subsidijavimą tarp vartotojų ar jų grupių. Nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos įleidimo bei išleidimo taškuose turi tenkinti sistemos naudotojų nediskriminavimo sąlygą, t. y. vidutinės dujų tarpvalstybiniam transportavimui sukurtų pajėgumų vieneto kainos procentinis santykis su vidutinės vidiniams sistemos naudotojams sukurtų pajėgumų vieneto kaina neturi viršyti 10 proc. (kitais atvejais turi būti pateikiamas išsamus numatyto kriterijaus viršijimo aplinkybių paaiškinimas). Diferencijuojant kainas būtina vadovautis susidariusiomis sąnaudomis ir neviršyti bendro leistino pajamų lygio.“

12.     Pakeisti Metodikos 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Perdavimo kainos gali būti diferencijuojamos ir skirstomos:

37.1. pagal gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškus;

37.2. pagal gamtinių dujų perdavimo pertraukiamumą į dvi grupes:

37.2.1. nuolatinio gamtinių dujų perdavimo;

37.2.2. pertraukiamojo gamtinių dujų perdavimo;

37.3. pagal gamtinių dujų perdavimo paslaugų užsakymo trukmę (sutarties galiojimo trukmę):

37.3.1. trumpalaikio perdavimo (pajėgumų produkto trukmė iki 364 parų);

37.3.2. ilgalaikio perdavimo (pajėgumų produkto trukmė – 1 metai ir ilgiau);

37.4. suderinęs su Taryba Operatorius gali taikyti ir kitus pajėgumų produktus (pvz., susietus su transportavimo keliu).“

13. Pakeisti Metodikos 39.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

39.1.1. vartotojui nustatytus vartojimo pajėgumus atitinkamame vidiniame išleidimo taške;“

14. Pakeisti Metodikos 39.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

39.3. Operatorius nustato pastoviosios dalies mokėjimo koeficientą (≤1) penkeriems metams, kuris gali būti keičiamas, įvertinus teisės aktų pasikeitimą ar motyvuotą Operatoriaus siūlymą. Bendras pastovios dalies mokėjimo koeficientas gamtinių dujų perdavime yra ne mažesnis kaip 0,9;“

15. Pakeisti Metodikos 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Sistemos naudotojams priskirtas gamtinių dujų kiekis bei užsakyti pajėgumai nustatomi sutartimis su Operatoriumi.“

16. Pakeisti Metodikos 50.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

50.2. pasibaigus reguliavimo periodui – duomenis to reguliavimo periodo investicijų grąžai koreguoti;

17. Pakeisti Metodikos 54 punktą ir jį išdėstyti taip:

„54. Konkrečios kainos kitam tarifiniam laikotarpiui skaičiuojamos atsižvelgus į Tarifų tinklo kodeksą, nurodytus skaičiavimo principus viešojoje konsultacijoje bei viešosios konsultacijos metu gautus atsiliepimus; kainų nustatymo principai nustatomi atitinkamam reguliavimo periodui ar tarifiniams metams, dėl kurių vyko viešoji konsultacija.“

18. Pripažinti netekusiu galios Metodikos 5 priedą.

 

 

 

Tarybos pirmininkas