Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS

ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) įstatymo NR. I-2455

2 ir 5 straipsnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. spalio 16 d. Nr.

Vilnius

 

1     straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (toliau – bendrojo naudojimo objektų valdytojas) – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.“

 

2     straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Sprendimą dėl atnaujinimo projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas ir investicijų plano patvirtinimo, lėšų skolinimosi atnaujinimo projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti) ir kreditavimo sutarties sąlygų butų ir kitų patalpų savininkai priima balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo protokolo pavyzdinę formą nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                                                        

 

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

 

 

Lauras Stacevičius

 

 

 

Kęstutis Mažeika