Projektas Nr. TSP-144

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO  NR. TS-333 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS     2015 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-313 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES ATNAUJINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro  2019 m. gegužės 3 d. prašymą Nr. S-213, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-333 „ Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-313 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties atnaujinimo“ pakeitimo“ 1.2.1 ir 1.2.1.1 papunkčius ir juos išdėstyti  taip:

1.2.1. poliklinikos pastatus Krantinės g. 30, Kupiškyje (4454,36 kv. metro, inv. bylos Nr. 18758/1293):

1.2.1.1. poliklinikos pastatą Krantinės g. 30, Kupiškio mieste (2188,12 kv. m, plane pastatas pažymėtas 1D3p, unikalus Nr. 5799-2003-6013)“.

2. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių ir viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros direktorių  pasirašyti pakeistą 2015 m. gruodžio 2 d. negyvenamųjų patalpų 2005 m. lapkričio 21 d. panaudos sutarties Nr. E10-18 atnaujinimo  sutartį Nr. E10-22 ir šios sutarties 2016 m. gruodžio 27 d. pakeitimo sutartį Nr. E10-24.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. birželio 11 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės  meras                                                                                     

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

 

Mažvydas Šalkauskas                                                  Projektas suderintas DVS