Projektas           

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4.84 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 4.84 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

4.84 straipsnis. Butų ir kitų patalpų bei kitos paskirties pastatų (asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatas, kuris bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso trims ir daugiau butų ir kitų patalpų savininkų, taip pat vienbučiai ir dviejų butų gyvenamieji namai, susieti bendrojo naudojimo žemės sklypu ir (ar) vietiniais inžineriniais tinklais)  savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kai šie savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties“

2.  Pakeisti 4.84 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

1 Jeigu butų ir kitų patalpų  bei kitos paskirties pastatų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų, kitų patalpų, kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

3. Pakeisti 4.84 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

2. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų, kitų patalpų ir kitos paskirties pastatų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų bei kitos paskirties pastatų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė.“

4. Pakeisti 4.84 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

3. Butų ir kitų patalpų bei kitos paskirties pastatų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.“

5. Pakeisti 4.84 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

4. Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų bei kitos paskirties pastatų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų, kitos paskirties pastatų savininkų  pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų bei kitos paskirties pastatų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.“

6.  Pakeisti 4.84 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: 

10. Administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų bei kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį.“

 

7.  Pakeisti 4.84 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Šio straipsnio 5 ir 6 dalių normos mutatis mutandis taikomos ir bendrojo naudojimo objektų administratoriams, veikiantiems pagal su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų bei kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviais sudarytas sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo.“

 

2  straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m.  rugsėjo 1 d.

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                      Jonas Jarutis