Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO Nr. I-1571

5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. LRT televizijos programas pritaiko klausos ir regos negalią turintiems asmenims. Tokių televizijos programų transliacijų, kurių kartojimas neįskaičiuojamas į šioje dalyje nustatytą minimalų klausos ir regos negalią turintiems asmenims pritaikytų programų transliavimo laiką, trukmė turi sudaryti:

1) programos su lietuviškais subtitrais – ne mažiau kaip 50 procentų viso transliavimo laiko;

2) programos, verčiamos į lietuvių gestų kalbą, – ne mažiau kaip 20 procentų viso transliavimo laiko;

3) programos, pritaikytos regos negalią turintiems asmenims, – ne mažiau kaip 10 procentų viso transliavimo laiko.“

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2.  Klausos ir regos negalią turintiems asmenims pritaikytų Lietuvos radijo ir televizijos (toliau – LRT) televizijos programų transliavimo laikas ilginamas nuosekliai šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyta tvarka tol, kol bus pasiekta šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nurodyta minimali jų transliavimo trukmė:

1)  programų su lietuviškais subtitrais transliavimo trukmė, palyginti su LRT televizijos programų su lietuviškais subtitrais transliavimo trukme 2018 m., kiekvienais metais ilginama ne mažiau kaip 5 procentais;

2)  programų, verčiamų į gestų kalbą, transliavimo trukmė, palyginti su LRT televizijos programų, verčiamų į gestų kalbą, transliavimo trukme 2018 m., kiekvienais metais ilginama ne mažiau kaip vienu procentu;

3 programų, pritaikytų regos negalią turintiems asmenims, transliavimo trukmė, palyginti su LRT televizijos programų, verčiamų į gestų kalbą, transliavimo trukme 2018 m., kiekvienais metais ilginama ne mažiau kaip 0,5 procento.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                   

 

Raminta Popovienė

Vytautas Kernagis

Stasys Tumėnas

Ona Valiukevičiūtė

Ramūnas Karbauskis

Robertas Šarknickas