LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 627 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 6301 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 627 straipsnio pakeitimas

Papildyti 627 straipsnio 1 dalį 9 punktu:

9) ar nėra pagrindo atidėti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą“.

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 6301 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6301 straipsniu:

6301 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo atidėjimas

Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas atidedamas, kai:

1) įstatymų numatytais atvejais kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, – kol bus gautas Konstitucinio Teismo nutarimas;

2) įstatymų numatytais atvejais kreipiamasi į administracinį teismą dėl konkretaus norminio administracinio akto (ar jo dalies), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam teisės aktui, – kol bus gautas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas;

3) įstatymų numatytais atvejais kreipiamasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo, – kol bus gautas šios institucijos prejudicinis sprendimas;

4) priimamas sprendimas patenkinti šio Kodekso 629 straipsnio 1 dalyje nurodytą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą atidėti bylos nagrinėjimą;

5) yra kitų aplinkybių, leidžiančių manyti, kad neatidėjus administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo galėtų būti priimtas neteisėtas ir (ar) nepagrįstas teismo sprendimas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo Peticijų komisijos pirmininkas                                                                     Edmundas Pupinis