Projektas

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo nr. o3-229 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ Išdėstymo nauja redakcija

 

2019 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 12 ir 13 punktais bei 20 straipsnio 4, 6, 7, 9, 11 dalimis, Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m.                 d. pažymą Nr. O5E-           „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ išdėstymo nauja redakcija“, Komisija n u t a r i a:

1.       Pakeisti Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus, patvirtintus Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2.       Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai taikomi ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 14 dalyje numatytais atvejais.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                                                         


 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

 

(Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2019 m.        nutarimo Nr. O3E- redakcija)

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja skatinimo kvotų paskirstymo, elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono skelbimo, organizavimo ir laimėtojo ar laimėtojų išrinkimo bendruosius principus ir tvarką.

2Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 1, 2  ir 13 punktais bei 20 straipsnio 4 , 6, 7, 9, 11 dalimis, Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr. O3E-      „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, elektros energijos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, didžiausiosios kainos nustatymo metodika  patvirtinta Komisijos 2019 m.       d. nutarimu Nr. O3E-         „Dėl Elektros energijos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, didžiausiosios kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

3Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Metinis gamybos kiekis (skatinimo kvota) – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje nustatomas metinis elektros energijos gamybos kiekis, už kurį Įstatyme nustatyta tvarka gamintojui sumokama aukcione laimėtas kainos priedas ar kainos priedo dalis (toliau – skatinimo kvota).

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas (toliau – aukcionas) – potencialiems elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams rengiamas aukcionas dėl teisės gauti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotą ir aukcione laimėtą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedą (toliau – kainos priedas), kuriame didžiausias potencialių dalyvių skaičius neribojamas, o teisė gauti skatinimo kvotą ir kainos priedą suteikiama dalyviui ar dalyviams, pasiūliusiems mažiausią pageidaujamą tarifą.

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dalyvis (toliau – Dalyvis) Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų nustatyta tvarka elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų žurnale įregistruotas asmuo, siekiantis gauti skatinimo kvotą už kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus sumokamas gamintojo pasiūlytas kainos priedas.

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų žurnalas (toliau – aukcionų žurnalas) – dokumentas, kuriame elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sekretorius registruoja aukcionų dalyvių pateiktus aukcionų dokumentus, pasiūlymus dėl kainų priedo ir kitus duomenis numatytus Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Įstatyme, kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

 

4Aukcionas rengiamas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje (toliau – tvarkaraštis) nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo Komisijos interneto svetainėje dienos.  Aukciono pradžia laikoma aukciono dokumentų vertinimas Nuostatų 15 punkte nurodyto aukciono komiteto pirmajame posėdyje.

5.  Didžiausioji elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kaina, elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė kaina ir kainos priedas aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams nustatomos vadovaujantis Nuostatų 2 punkte įvardytomis metodikomis.

6.  Aukcionas vykdomas šiais etapais:

6.1.    aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo teikimas ir registravimas;

6.2.    aukciono dokumentų įvertinimas;

6.3.    Nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių dalyvių  sąrašo sudarymas;

6.4.    aukcionui pateiktų Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymas ir viešas paskelbimas;

6.5.    aukciono laimėtojų atrinkimas ir viešas paskelbimas.

7.      Aukcione turi dalyvauti mažiausiai trys Dalyviai. Kai per aukciono sąlygų apraše nurodytą aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo terminą neįregistruojami bent trys Dalyviai, aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo terminas pratęsiamas aukciono sąlygų apraše nurodytam papildomam 7 kalendorinių dienų terminui. Jei po pratęsto 7 kalendorinių dienų termino neįregistruojami bent trys Dalyviai, tokiu atveju aukcione gali dalyvauti du Dalyviai. Informacija apie pratęstą terminą pateikiama Komisijos tinklalapyje paskutinę aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo dieną.

8.      Vienas Dalyvis tam pačiam aukcionui gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties projekto statyti elektrinę (ar elektrinių parką). Dalyvis negali teikti vieno Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo (toliau – ketinimų protokolas) skirtingiems projektams ar sujungti kelis ketinimų protokolus į vieną.

9.      Dalyviai tarpusavyje konkuruoja teikdami pasiūlymus pageidaujamam kainos priedui (euro ct/kWh) 0,1 euro cento dalių tikslumu, skaičiuojant nuo aukciono sąlygų apraše konkrečiam aukcionui nustatyto didžiausio galimo kainos priedo dydžio. Tuo atveju, kai Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis viršija aukciono sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą dydį arba yra pateiktas ne 0,1 euro cento dalių tikslumu, toks pasiūlymas laikomas negaliojančiu, o Dalyvis neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.

10.    Dalyvis nuo to momento, kai laimi aukcioną, negali didinti elektrinės galingumo, nurodyto ketinimų protokole. Dalyvis nuo to momento, kai laimi aukcioną, gali mažinti elektrinės galingumą, tik jeigu laimėtojais paskelbus kelis Dalyvius, gamintojo elektrinių prijungimas prie elektros tinklų riboja kito gamintojo elektrinių galimą prijungimą, aukciono laimėtojui neužtenka skatinimo kvotos pagal pasiūlytos statyti elektrinės įrengtąją galią, arba skatinimo kvota laimėtojams paskirstoma proporcingai. Šiame punkte nurodyta išimtis dėl elektrinės įrengtosios galios mažinimo, kai aukciono laimėtojui neužtenka laisvos skatinimo kvotos pagal pasiūlytos statyti elektrinės įrengtąją galią, taikoma tik tuo atveju, jeigu laisvos skatinimo kvotos dydis pasikeitė aukciono procedūrų organizavimo metu. Dalyvis nuo to momento, kai laimi aukcioną, taip pat gali mažinti elektrinės galingumą, jei tokį sumažinimą lemia objektyvios techninės priežastys arba po aukciono laimėjimo įsigalioję teismų, kitų kompetentingų institucijų sprendimai, turintys įtakos leidžiamai instaliuoti ar eksploatuoti maksimaliai elektrinės galiai. Apie poreikį mažinti elektrinės galingumą dėl objektyvių techninių priežasčių ar įsigaliojusių teismų, kitų kompetentingų institucijų sprendimų gamintojas informuoja Komisiją raštu, kartu pateikdamas pagrindžiančius dokumentus, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo aukciono rezultatų paskelbimo arba per 5 darbo dienas nuo atitinkamo teismo ar kitų kompetentingų institucijų sprendimo įsigaliojimo dienos. Dalyvio nepanaudota skatinimo kvota paskirstoma kituose aukcionuose.

11.    Dalyvis, laimėjęs aukcioną, turi teisę keisti elektrinių išdėstymo vietas, nekeičiant elektrinių prijungimo prie elektros tinklų taško, išskyrus Įstatymo 14 straipsnyje nustatytus atvejus.

12.    Komisija, įvertinusi aukciono organizavimo sąnaudas, nustato aukciono dalyvio mokestį ir kartu su informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną skelbia savo interneto svetainėje.

13.    Dalyvis, atsiėmęs elektros tinklų operatoriui pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą, ar nutraukęs ketinimų protokolo galiojimą, šalinamas iš tolesnio dalyvavimo aukcione.

 

III SKYRIUS

AUKCIONO KOMITETAS

 

14.     Aukciono komitetas (toliau – Komitetas) – kolegialus organas, sudarytas iš ne mažiau kaip 5 narių, Nuostatų nustatyta tvarka nagrinėjantis ir vertinantis Dalyvių dokumentus, teikiantis siūlymus dėl aukciono sąlygų aprašo ir sprendžiantis kitus klausimus, nurodytus Nuostatų 18 punkte.

15.     Komiteto narius Komisijos pirmininkas skiria iš Komisijoje dirbančių asmenų ir, atitinkamos institucijos vadovų teikimu, iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos. Iš Komiteto narių Komisijos pirmininkas skiria Komiteto pirmininką, kuris yra Komisijoje dirbantis asmuo ir atstovauja Komitetui, bei jo pavaduotoją. Iš Komisijoje dirbančių asmenų Komisijos pirmininkas skiria aukciono sekretorių, kuris nėra Komiteto narys.

16.     Komiteto sprendimai priimami dalyvaujant daugiau kaip pusei Komiteto narių, įskaitant Komiteto pirmininką arba jo pavaduotoją, absoliučiąja Komiteto narių balsų dauguma. Komiteto sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komiteto posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

17.     Komitetas privalo nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais, laikydamasis nustatytų terminų:

17.1.   išnagrinėti Dalyvių pateiktus aukciono dokumentus;

17.2.  sudaryti Nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių Dalyvių sąrašą ir teikti jį Komisijos posėdžiui;

17.3.  sudaryti Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo eilę;

17.4.  iš Nuostatų 17.3 papunktyje nurodytos eilės atrinkti Dalyvį ar Dalyvius, atitinkančius Nuostatų 68–74 punktų ir aukciono sąlygų aprašo reikalavimus;

17.5.  teikti Komisijos posėdžiui siūlymą pripažinti aukciono laimėtoju ar laimėtojais Nuostatų 17.4 papunktyje nurodytą Dalyvį ar Dalyvius.

18.     Komiteto narys, aukciono sekretorius nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo Komiteto veikloje, jeigu:

18.1.  su bent vienu Dalyviu ar jo įgaliotu asmeniu jis yra susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių aukciono baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms;

18.2.  jis yra su bent vienu Dalyviu ar jo įgaliotu asmeniu susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai, įvaikiai) ar svainystės ryšiais;

18.3.  jį su bent vienu iš Dalyvių ar jo įgaliotu asmeniu sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai;

18.4.  tarp jo ir Dalyvio yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnį draudžiami tarnybiniai santykiai;

18.5.  kitais atvejais, jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.

19.     Sutuoktiniui prilyginamas ir asmuo, su kuriuo Komiteto narys ar aukciono sekretorius kartu gyvena neįregistravęs santuokos arba su kuriuo yra susižadėjęs (padavęs pareiškimą santuokai įregistruoti), taip pat buvęs sutuoktinis. Vaikams ir tėvams prilyginami įvaikiai ir įtėviai, taip pat buvę įvaikiai bei įtėviai.

20.     Sprendimą dėl Komiteto nario, aukciono sekretoriaus nušalinimo nuo dalyvavimo Komiteto veikloje priima Komisijos pirmininkas savo iniciatyva arba atsižvelgdamas į Komiteto nario, aukciono sekretoriaus ar Dalyvio prašymą.

21.     Komisijos nariai, Komiteto nariai, aukciono sekretorius aukciono procedūroje gali dalyvauti tik pasirašę Nuostatų 2 priede nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą ir Nuostatų 3 priede nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.

22.     Komiteto nariai, aukciono sekretorius, Komisijos nariai privalo saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri jiems taps žinoma dirbant Komiteto nariais, aukciono sekretoriumi, Komisijos nariais.

23.     Komiteto nariai, aukciono sekretorius, Komisijos nariai trejus metus, jeigu Dalyvis nenurodo trumpesnio termino, nuo aukciono dokumentų nagrinėjimo pradžios, neturi teisės atskleisti:

23.1.  kiekvieno Dalyvio pateiktų aukciono dokumentų, paaiškinimų turinio;

23.2.  informacijos, susijusios su Dalyvių pateiktų aukciono dokumentų nagrinėjimu, vertinimu, išskyrus informaciją dėl aukciono rezultatų;

23.3.  kitos informacijos, susijusios su atliktomis aukciono procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

24.     Konfidencialia informacija nelaikoma šių Nuostatų 22 ir 23 punktuose nurodyta informacija, jei ji įrašoma į aukciono rezultatus įtvirtinantį nutarimą.

 

IV SKYRIUS

AUKCIONO PASKELBIMAS

 

25.     Komisija, atsižvelgusi į tvarkaraštyje nustatytus aukciono terminus, paskelbia informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną Komisijos interneto svetainėje.

26.     Komisija, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo dienos nustato ir viešai skelbia didžiausiąją kainą.

27.     Komisija per 30 kalendorinių dienų nuo didžiausiosios kainos paskelbimo parengia ir nutarimu patvirtina aukciono sąlygų aprašą. Šiame punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms, bet ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų, ir nepažeidžiant Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodyto aukciono organizavimo termino. Aukciono sąlygų apraše Komisija nurodo informaciją apie:

27.1.  esamą nepaskirstytą skatinimo kvotą;

27.2.  skatinimo kvotos taikymo terminą;

27.3.  aukciono dokumentų, pasiūlymų dėl kainos priedo registravimo tvarką;

27.4.  didžiausiąją kainą, atskaitinę kainą ir kainos priedo didžiausią galimą dydį;

27.5.  kitą informaciją ir sąlygas, svarbias aukciono organizavimui.

28.     Aukciono sąlygų apraše nurodytą informaciją apie aukcioną, kurio metu bus suteikta teisė gauti mažiausią pasiūlytą pageidaujamą kainos priedą atitinkamam skatinimo kvotos dydžiui, Komisija skelbia Komisijos interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 50 kalendorinių dienų iki Dalyvių registravimo pradžios.

29.     Skelbime dėl aukciono paskelbimo turi būti nurodyta:

29.1.  aukciono pavadinimas;

29.2.  aukciono sekretoriaus kontaktiniai duomenys;

29.3.  dokumentų pateikimo terminas ir dokumentų registravimo laikas;

29.4.  informacija, kur galima rasti aukciono sąlygų aprašą ir registruoti aukciono dokumentus;

29.5.  aukciono Komiteto pirmojo posėdžio data ir vieta;

29.6.  kita svarbi informacija, susijusi su aukciono organizavimu.

30.     Nuostatų 27 punkte nurodytą aukciono sąlygų aprašą Komisija viešai skelbia savo interneto svetainėje.

31.     Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos atsako į pageidaujančių dalyvauti aukcione asmenų, Dalyvių paklausimus. Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

32.     Paskelbus aukcioną, iki aukciono laimėtojų paskelbimo dienos Komisija informacijos apie Dalyvius neteikia.

 

V SKYRIUS

AUKCIONO DOKUMENTŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL KAINOS PRIEDO REGISTRAVIMAS

 

33.     Aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo registracijos procedūra Komisijoje prasideda likus 15 kalendorinių dienų iki aukciono pradžios.

34.     Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, Komisijai privalo pateikti šiuos aukciono dokumentus:

34.1.  prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (pavadinimas), kodas, (buveinės) adresas, pareigos, vietovė, kur planuojama statyti elektros gamybos įrenginius, planuojamų statyti elektros gamybos įrenginių galia(1 priedas);

34.2.  patvirtinimą, dėl Nuostatų 58.6–58.8 ir 58.11–58.13 papunkčiuose nurodytų aplinkybių;

34.3.  patvirtinimą, kad statys naujas elektrines ar įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines, gaminančius elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, ar įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines, kurių statybai ar įrengimui bus naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga bei įsipareigojimą laimėjus aukcioną pagaminti ir į elektros tinklus patiekti aukcione paskirtą metinį elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekį;

34.4.  patvirtinimą, kad įrenginiams, kuriuos aukciono dalyvis planuoja statyti ir (ar) eksploatuoti laimėjęs aukcioną, nėra gauta parama, įvardinta Įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje, bei kad asmuo nėra gavęs paramos, kurią Europos Komisija yra pripažinusi kaip neteisėtą ir nesuderintą su vidaus rinka;

34.5.  atstovo įgalinimus patvirtinančius dokumentus (kai prašymą pateikia asmens atstovas);

34.6.  pasirašytą ketinimų protokolą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją. Su perdavimo tinklų operatoriumi pasirašytame ketinimų protokole nurodyta planuojamos įrengti elektrinės įrengtoji galia negali būti mažesnė nei 6 MW;

34.7.  dokumentą, patvirtinantį prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimą elektros tinklų operatoriui;

34.8.  patvirtinimą, kad asmuo neturi leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumų, prijungimo sąlygų, kuriomis rezervuojama elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens elektrinės prijungimui, su elektros tinklų operatoriumi suderinto techninio projekto ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties;

34.9.  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymą ar neįvykdymą, išduotus ne anksčiau kaip 10 darbo dienų iki aukciono dokumentų pateikimo dienos

34.10.  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 10 darbo dienų iki aukciono dokumentų pateikimo dienos, apie tai, kad asmuo nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

34.11.  jei asmuo registruotas kitoje Europos Sąjungos šalyje, lygiaverčius dokumentus, išduotus toje šalyje, kurioje jis yra registruotas, patvirtinančius, jog yra įvykdęs įsipareigojimus, nurodytus Nuostatų 34.9 ir 34.10 papunkčiuose, pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos reikalavimus;

34.12.  dokumentą, patvirtinantį, kad nėra įtariamasis, kaltinamasis ar nuteistasis;

34.13.  asmenų, su kuriais yra susijęs tokiu būdu, kad galėtų jų elgesiui aukciono metu daryti įtaką ar šią įtaką iš minėtų asmenų patirti pats, sąrašą. Susijusių asmenų grupė suprantama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme;

34.14.  nurodyti, kurie iš asmenų, deklaruoti pagal 34.13 papunktyje nurodytą reikalavimą, dalyvauja Aukcione;

34.15.  jei asmuo, kaip reikalaujama 34.13 papunktyje, nurodo, kad Aukcione dalyvauja ir kiti su juo susiję asmenys, asmuo pateikia patvirtinimą, kad jis dalyvauja nepriklausomai nuo kitų susijusių asmenų, nėra sudaręs draudžiamo susitarimo;

34.16.  asmenys, kurie statys ar įrengs elektrines, kurių įrengtoji galia lygi ar didesnė kaip 500 kW, patvirtinimą, kad prisiima balansavimo atsakomybę;

34.17.  dokumentą ar jo patvirtintą kopiją, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas Dalyvio mokestis.

35.       Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, vienu metu atskiruose vokuose pateikia aukciono dokumentus ir pasiūlymą dėl kainos priedo.

36.       Vokus su aukciono dokumentais ir vokus su pasiūlymais dėl kainos priedo ne vėliau kaip tą pačią jų gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius aukcionų žurnale. Vokai su aukciono dokumentais ir pasiūlymais registruojami tik skelbime apie aukcioną nurodytu šių dokumentų registravimo laiku. Aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo laikomi pateikti tą dieną, kai jie įregistruojami aukciono žurnale.

37.       Nuo vokų su aukciono dokumentais ir pasiūlymu dėl kainos priedo įregistravimo aukciono žurnale momento, asmuo pripažįstamas Dalyviu.

38.       Aukciono dokumentai pateikiami užklijuotame ir Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad aukciono dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, aukciono pavadinimas, asmens pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „aukciono dokumentai“.

39.       Pasiūlymas dėl kainos priedo pateikiamas užklijuotame ir Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl kainos priedo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, aukciono pavadinimas, asmens pavadinimas ( jei fizinis asmuo – vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „pasiūlymas dėl kainos priedo“.

40.       Visi aukciono dokumentai (su priedais) turi būti sudėti į aplanką, lapai turi būti iš eilės sunumeruoti, susiūti ar kitais būdais sutvirtinti ir aukciono dokumentų paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pareigas, vardą, pavardę, datą ir aplanke susiūtų aukciono dokumentų lapų skaičių. Pirmajame lape surašomas pateikiamų aukciono dokumentų turinys, patvirtintas Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu. Aukciono dokumentai turi būti susiūti ar kitais būdais sutvirtini ir pasirašyti taip, kad nebūtų galima išimti, įdėti ar pakeisti aukciono dokumentų lapų, nepažeidus susiuvimo ar sutvirtinimo.

41.       Visi vokai, aukciono dokumentai, pasiūlymai dėl kainos priedo Komitetui turi būti pateikti lietuvių kalba ar su notaro patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

42.       Aukciono sekretorius, registruodamas vokus su aukciono dokumentais, vokus su pasiūlymais dėl kainos priedo, aukciono žurnale nurodo, kad vokai priimti, jų priėmimo datą bei laiką, aukciono pavadinimą, suteiktą Dalyvio numerį, aukciono sekretoriaus vardą, pavardę bei pasirašo.

43.       Aukciono sekretorius yra atsakingas už aukciono žurnalo, o aukciono organizavimo metu – už aukciono dokumentų bei pasiūlymų dėl kainos priedo saugojimą. Aukcionui pasibaigus, visi aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo, kurie nebuvo grąžinti Dalyviams pagal Nuostatų 47 punktą, Dalyvių prašymu, nurodytu Nuostatų 49 punkte, grąžinami Dalyviams arba saugomi Komisijoje teisės aktų nustatyta tvarka. Aukciono laimėtojo ar laimėtojų aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo negrąžinami.

44.       Aukciono sekretorius kiekvienam Dalyviui Nuostatų 42 punkte nurodytą Dalyvio numerį suteikia atsitiktine tvarka. Suteiktas Dalyvio numeris nekeičiamas ir galioja visų aukciono etapų metu.

45.       Aukciono sekretorius, registruodamas vokus su aukciono dokumentais, vokus su pasiūlymais dėl kainos priedo aukciono žurnale, išduoda Dalyviui patvirtinimą (4 priedas), kuriame nurodoma, kad atitinkami vokai priimti, jų priėmimo data bei laikas, aukciono pavadinimas, suteiktas Dalyvio numeris, aukciono sekretoriaus vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas bei parašas. Jeigu aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo buvo atsiųsti paštu, aukciono sekretorius išsiunčia patvirtinimą elektroniniu paštu (kuris nurodytas ant Nuostatų 38 ir 39 punktuose įvardytų vokų) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo vokų su aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo gavimo dienos.

46.       Aukciono sekretorius neturi teisės registruoti voko su aukciono dokumentais, vokų su pasiūlymais dėl kainos priedo, jeigu:

46.1.    aukciono dokumentai, pasiūlymai dėl kainos priedo gauti jau pasibaigus šių dokumentų priėmimo terminui;

46.2.    aukciono dokumentai ir (ar) pasiūlymai dėl kainos priedo, pateikti nesilaikant Nuostatų 38, 39 ar 41 punktuose nurodytų reikalavimų.

47.       Komisija neatsako už pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių aukciono dokumentai, vokai su pasiūlymais dėl kainos priedo nebuvo gauti ar gauti pasibaigus šių dokumentų registracijos terminui. Pasibaigus dokumentų registracijos terminui, Komisijoje gauti vokai su dokumentais neatplėšiami, aukciono sekretorius juos grąžina asmeniui paštu per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

 

VI SKYRIUS

DALYVIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

48.       Nuo užklijuoto voko su aukciono dokumentais ir užklijuoto voko su pasiūlymu dėl kainos priedo įregistravimo dienos Dalyvis įgyja šias teises:

48.1.    iki aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo registravimo pabaigos, pateikti naują voką su aukciono dokumentais ir (ar) naują voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, atšaukus ankstesnįjį ar ankstesniuosius vokus. Dalyvis, teikiantis naują voką su aukciono dokumentais ir (ar) naują voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, turi pateikti Komitetui laisvos formos prašymą grąžinti ankstesnįjį voką su aukciono dokumentais ir (ar) voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, kartu pateikdamas Nuostatų 45 punkte nurodytą patvirtinimą ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą. Aukciono sekretorius aukciono žurnale turi įrašyti, kad ankstesnysis vokas su aukciono dokumentais ir (ar) vokas su pasiūlymu dėl kainos priedo atšauktas ir pateiktas naujas vokas ar vokai. Anksčiau pateiktas vokas ar vokai grąžinami Dalyviui. Aukciono sekretorius pažymi aukciono žurnale, kada vokas ar vokai pakeisti. Dalyvis naujų dokumentų pateikimą patvirtina pasirašydamas aukciono žurnale. Dalyviui, pateikusiam voką su naujais aukciono dokumentais ir (ar) voką su pasiūlymu dėl kainos priedo, išduodamas naujas patvirtinimas (4 priedas);

48.2.  nuo Nuostatų 52 punkte nurodytos aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki Nuostatų 65 punkte nurodytų pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisakyti dalyvauti aukcione. Dalyvis, atsisakantis dalyvauti aukcione, turi pateikti Komitetui rašytinį atsisakymą, Nuostatų 45 punkte nurodytą patvirtinimą ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą. Dalyvio atsisakymą aukciono sekretorius registruoja aukciono žurnale;

48.3.  iki Nuostatų 77 punkte nurodyto Komisijos posėdžio atsisakyti priskirtos skatinimo kvotos. Dalyvis, atsisakantis jam priskirtos skatinimo kvotos, turi pateikti Komitetui rašytinį patvirtinimą, kad atsisako jam priskirtos skatinimo kvotos ir, prireikus, Dalyvio įgaliojimą;

48.4.  atsisakyti dalyvavimo aukcione iki pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo atsiimant tinklų operatoriui pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ar nutraukti ketinimų protokolo galiojimą. Dalyvis, atsiėmęs tinklų operatoriui pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ar nutraukęs ketinimų protokolo galiojimą, turi pateikti Komisijai rašytinį patvirtinimą, kad atsisako Dalyvio statuso;

49.    Aukciono dokumentai grąžinami Dalyviui tik tuomet, jeigu Dalyvis atsisako dalyvauti aukcione iki aukciono pradžios, nurodytos Nuostatų 52 punkte. Aukciono sekretorius aukciono žurnale turi įrašyti, kad Dalyvis atsisako dalyvauti aukcione, nurodyti atsisakymo datą, pasirašyti. Dalyvis savo atsisakymą dalyvauti aukcione patvirtina pasirašydamas aukciono žurnale. Dalyvis, atsisakęs dalyvauti aukcione, nebegali pateikti pasiūlymų tam pačiam aukcionui.

50.    Dalyvis negali perleisti savo, kaip Dalyvio, teisių kitiems asmenims.

51.    Dalyviai privalo elgtis sąžiningai ir nepažeisti sąžiningos konkurencijos principų, teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją. Dalyviams draudžiama atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Komisijai nustačius galimų sąžiningos konkurencijos pažeidimų, draudžiamų susitarimų ir kitų pažeidimų požymių, įskaitant Nuostatų 34.13-34.15 papunkčiuose įtvirtintų reikalavimų nesilaikymą, Komisija turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą ir kitas kompetentingas institucijas dėl tyrimo pradėjimo. Tuo atveju, jei buvo kreiptasi į atsakingas institucijas šiame punkte nurodytais pagrindais, ir atsakingų institucijų atliktų tyrimų metu paaiškėja, kad Dalyvis Aukciono metu atliko veiksmus, ribojančius konkurenciją, Komisija turi teisę pakeisti savo sprendimą dėl aukciono rezultatų, patvirtintų Nuostatų 75 punkte nurodytu nutarimu.

 

VII SKYRIUS

AUKCIONO DOKUMENTŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

52.  Aukciono sąlygų apraše nustatytu laiku susirinkus Komitetui į pirmąjį posėdį, Komiteto pirmininkas paskelbia aukciono pradžią ir pateikia informaciją, nurodytą konkretaus aukciono sąlygų apraše. Pirmojo posėdžio metu, kai atplėšiami vokai su aukciono dokumentais, turi teisę dalyvauti Dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys. Kituose Komiteto posėdžiuose dėl aukciono dokumentų vertinimo turi teisę dalyvauti tik Komiteto nariai ir aukciono sekretorius. Informacija apie pirmąjį Komiteto posėdį skelbiama Komisijos tinklalapyje paskutinę aukciono dokumentų registravimo dieną, o Dalyviai informuojami ir elektroniniu paštu.

53.    Pateikti aukciono dokumentai per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo aukciono dokumentų registravimo pabaigos, Komiteto posėdžiuose patikrinami ir įvertinami, ar atitinka šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus. Komisijos pirmininkas, esant motyvuotam Komiteto pirmininko teikimui, gali 10 darbo dienų terminą pratęsti dar 10 darbo dienų, esant didelei Dalyvių pateiktų dokumentų apimčiai, Nuostatų 56 ar 57 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

54.       Pirmojo posėdžio metu Komiteto nariai atplėšia užklijuotus vokus su aukciono dokumentais, atlieka pirminę jų patikrą, ar pateikti aukciono dokumentai atitinka Nuostatų 58.1 ir 58.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Aukciono dokumentai, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 58.1 ar 58.2 papunkčių reikalavimų, atmetami ir nenagrinėjami. Visa informacija apie aukciono dokumentus įrašoma protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

55.       Kitų Komiteto posėdžių metu Komiteto nariai vertina, ar pateikti aukciono dokumentai atitinka Nuostatų 58.2–58.15 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Aukciono dokumentai, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 58.2–58.15 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, atmetami. Visa informacija apie nustatytų reikalavimų neatitikusius Dalyvius įrašoma protokole. Komitetas sudaro nustatytus reikalavimus atitikusių Dalyvių sąrašą, kurių vokai su pasiūlymais dėl kainos priedo bus toliau vertinami. Visa informacija apie Dalyvių pateiktų dokumentų vertinimą ir sudarytą Dalyvių sąrašą įrašoma Komiteto protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

56.       Komitetas gali siūlyti Komisijai reikalauti iš Dalyvių papildomos informacijos dėl aukciono dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo. Dalyviai privalo per 3 darbo dienas nuo tokio Komisijos reikalavimo gavimo dienos pateikti reikiamą informaciją Komisijai.

57.       Komitetas gali siūlyti Komisijai kreiptis į atitinkamas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijas, energetikos įmones dėl duomenų apie Dalyvius patikrinimo. Naudodamasi gauta informacija Komisija ir Komitetas privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.

58.       Komitetas nešalina Dalyvio iš tolesnio dalyvavimo aukcione, jeigu tenkinami visi šie reikalavimai:

58.1.    pateikti aukciono dokumentai ir (ar) pasiūlymai dėl kainos priedo atitinka Nuostatų 39, 40 ir (ar) 41 punktų reikalavimus;

58.2.    pateikti visi Nuostatų 34 punkte nurodyti dokumentai;

58.3.    pateikti aukciono dokumentai ir (ar) pasiūlymai dėl kainos priedo atitinka aukciono sąlygų apraše nurodytus reikalavimus;

58.4.    Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis atitinka Nuostatų 9 punkto reikalavimus;

58.5.    su perdavimo tinklų operatoriumi pasirašytame ketinimų protokole nurodyta planuojamos įrengti elektrinės įrengtoji galia ne mažesnė nei 6 MW;

58.6.    Dalyviui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai juridiniam asmeniui nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka;

58.7.    aukciono Dalyviui nėra iškelta restruktūrizavimo byla;

58.8.    nėra priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas likviduoti juridinį asmenį;

58.9.    Dalyvis vykdo įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;

58.10.  Dalyvis vykdo įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu;

58.11.  aukciono dokumentuose, pasiūlyme dėl kainos priedo nėra pateikęs melagingos ar neteisingos informacijos;

58.12.  Dalyviui per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai, viešiesiems interesams;

58.13.  Dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl Dalyvio per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;

58.14.  Dalyvis nėra nurodęs papildomų sąlygų, kurios neatitinka Nuostatų reikalavimų;

58.15.  nėra Nuostatų  115 punkte nurodytų aplinkybių;

59.  Esant netikslumų pateiktuose aukciono dokumentuose, Komitetas privalo apsvarstyti, ar šie netikslumai yra laikytini pakankamai reikšmingais, kad Dalyvis būtų šalinamas iš tolesnio dalyvavimo aukcione, ar Dalyvis juos gali ištaisyti. Reikšmingais netikslumais visais atvejais laikytini Nuostatų reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai dėl kainos priedo.

60.  Komitetas Nuostatų 54 ir 55 punktuose nurodytus protokolus teikia Komisijos posėdžiui. Jei posėdžio metu nenustatoma faktinių aplinkybių, dėl kurių Komiteto pateiktas Dalyvių sąrašas turėtų būti nepripažintas, Komisijos posėdyje nutarimu patvirtinamas Dalyvių sąrašas.

61.  Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarimo dėl Dalyvių sąrašo pasirašymo Komisija savo interneto svetainėje paskelbia Dalyvių sąrašą, nurodydama Dalyvių numerius atsitiktine tvarka, taip pat pasiūlymų dėl kainos priedo nagrinėjimo laiką ir vietą.

 

VIII SKYRIUS

DALYVIŲ PASIŪLYMŲ DĖL KAINOS PRIEDO EILĖS SUDARYMAS

 

62.       Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Nuostatų 61 punkte nurodyto nutarimo, susirinkus Komitetui į posėdį dėl pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo, Komiteto pirmininkas paskelbia posėdžio pradžią ir pateikia informaciją, nurodytą konkretaus aukciono sąlygų apraše. Komiteto posėdyje, kai atplėšiami vokai su atitikusių Nuostatų reikalavimus Dalyvių pasiūlymais dėl kainos priedo ir skelbiamas Dalyvio numeris bei jo pasiūlytas kainos priedas, turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys. Informacija apie Komiteto posėdį dėl vokų su pasiūlymais atplėšimo skelbiama Komisijos interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komiteto posėdžio bei Dalyviai informuojami elektroniniu paštu.

63.       Komiteto nariai vertina, ar Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl kainos priedo atitinka Nuostatų 58.1, 58.3, 58.4, 58.14 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Pasiūlymai dėl kainos priedo, neatitinkantys bent vieno iš Nuostatų 58.1, 58.3, 58.4, 58.14 ar 58.16 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, atmetami. Visa informacija apie nustatytų reikalavimų neatitikusius Dalyvių pasiūlymus dėl kainos priedo įrašoma Komiteto protokole.

64.       Komitetas sudaro Dalyvių pateiktų ir Nuostatų reikalavimus atitikusių pasiūlymų dėl kainos priedo eilę. Pasiūlymų dėl kainos priedo eilė sudaroma pagal pageidaujamo kainos priedo dydį didėjimo tvarka, o jei kainos priedai sutampa – pagal didesnę elektrinės įrengtąją galią. Jei sutampa ir elektrinės įrengtoji galia – pagal planuojamą metinį gamybos kiekį. Visa informacija apie Dalyvių pateiktus pasiūlymus, sudarytą eilę įrašoma Komiteto protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

65.       Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Nuostatų 64 punkte nurodyto protokolo pasirašymo, Komisija savo interneto svetainėje paskelbia Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo eilę, nurodydama Dalyvių numerius ir jų pasiūlytus kainų priedo dydžius didėjančia tvarka, ir potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus.

 

IX SKYRIUS

AUKCIONO LAIMĖTOJŲ ATRINKIMAS

 

66.     Komitetas potencialiu aukciono laimėtoju pripažįsta Dalyvį, neviršijantį tvarkaraštyje patvirtintos  skatinimo kvotos ir nurodžiusį mažiausią pageidaujamą kainos priedą.

67.     Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio, elektrinių įrengtosios galios ir siūlomo metinio gamybos kiekio sutampa ir yra nepaskirstytos skatinimo kvotos, kurios pakanka visiems Dalyviams, pateikusiems vienodus pasiūlymus dėl kainos priedo, elektrinių įrengtosios galios ir metinio gamybos kiekio, potencialiais aukciono laimėtojais pripažįstami visi šie Dalyviai.

68.     Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio, elektrinių įrengtosios galios ir metinio gamybos kiekio sutampa, tačiau nėra pakankamai skatinimo kvotos visiems vienodą pageidaujamą kainos priedą pasiūliusiems Dalyviams, potencialiais aukciono laimėtojais pripažįstami visi šie Dalyviai, skatinimo kvotą tokiems Dalyviams paskirstant proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams. Dalyvis, per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, turi teisę atsisakyti visos arba dalies proporcingai paskirstytos skatinimo kvotos dalies. Potencialaus Dalyvio atsisakyta skatinimo kvotos dalis paskirstoma proporcingai likusiems potencialiems aukciono laimėtojams, neviršijant Dalyvio elektrinės įrengtosios galios dydžio.

69.     Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio sutampa, tačiau skiriasi elektrinių įrengtoji galia, laimėtoju pripažįstamas Dalyvis, pasiūlęs statyti didesnės galios elektrinių parką. Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio ir elektrinių įrengtosios galios sutampa, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs didesnį metinį gamybos kiekį. Jei nėra pakankamai skatinimo kvotos, potencialiam aukciono laimėtojui suteikiama likusi skatinimo kvotos dalis, jei ji neviršija potencialaus aukciono laimėtojo elektrinės įrengtosios galios dydžio.

70.     Nuostatų  67 ir 68 punktuose nurodytais atvejais, kai suteikus potencialiam laimėtojui ar laimėtojams skatinimo kvotą, dar lieka nepaskirstytos skatinimo kvotos, po potencialaus laimėtojo ar laimėtojų toliau eilėje esantys du Dalyviai, eilės tvarka per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, turi teisę būti pripažinti aukciono laimėtojais, jiems taikant potencialaus aukciono laimėtojo ar laimėtojų pasiūlytą mažiausią kainos priedą ir likusią skatinimo kvotos dalį, jos neviršijant. Po potencialaus laimėtojo ar laimėtojų toliau eilėje esantys du Dalyviai, per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, privalo raštu informuoti Komisiją, kad sutinka būti pripažinti aukciono laimėtojais, jiems taikant potencialaus aukciono laimėtojo pasiūlytą mažiausią kainos priedą. Jei pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, Dalyviai raštu nepateikia sutikimo būti pripažintais aukciono laimėtojais, laikoma, kad Dalyvis nesutinka būti pripažintas aukciono laimėtoju. Pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, Komisijoje gauti rašytiniai sutikimai nepriimami.

71.     Jei Nuostatų  66–70 punktuose nurodytais atvejais, kai vieno gamintojo elektrinių prijungimas prie elektros tinklų riboja kito gamintojo elektrinių galimą prijungimą, skatinimo kvota atitinkamame prijungimo taške tokiems Dalyviams paskirstoma proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams.

72.     Nuostatų 66–70 punktuose nurodytais atvejais, nustatant potencialų aukciono laimėtoją įvertinama, kad didžiausia elektrinių parko įrengtoji galia negali sudaryti daugiau kaip 40 procentų maksimalios leidžiamos prijungti generuojančių šaltinių galios.

73.     Aukciono metu likęs nepaskirstytas tvarkaraštyje nurodytas metinis gamybos kiekis įvertinamas Vyriausybei tvirtinant kitų 3 metų tvarkaraštį ir paskirstomas naujame aukcione.

74.     Potencialiam aukciono laimėtojui ar laimėtojams iki Nuostatų 75 punkte nurodyto Komisijos posėdžio, o Nuostatų  68 punkte nurodytu atveju per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, atsisakius priskirtos skatinimo kvotos, iš pasiūlymų dėl kainos priedo eilės eliminavus skatinimo kvotos atsisakiusį potencialų laimėtoją ar laimėtojus, Komitetas Nuostatų 64 punkte nustatyta tvarka sudaro naują pasiūlymų dėl kainos priedo eilę, surašo naują protokolą ir teikia Komisijos posėdžiui.

75.     Komitetas Nuostatų 64 punkte ir Nuostatų 74 punkte nurodytą protokolą, Nuostatų  70 punkte nurodytus rašytinius sutikimus ir (ar) Nuostatų 48 ir 68 punkte nurodytą atsisakymą ar atsisakymus teikia Komisijos posėdžiui. Jei pasiūlymai dėl kainos priedo atitinka Nuostatų reikalavimus ir nenustatoma faktinių aplinkybių, dėl kurių Komiteto pateikta pasiūlymų dėl kainos priedo eilė ir potencialus laimėtojas ar laimėtojai turėtų būti nepripažinti, Komisijos posėdyje potencialus aukciono laimėtojas ar laimėtojai – Dalyvis ar Dalyviai, atitinkantys Nuostatų  66-72 punktų reikalavimus, nutarimu patvirtinami aukciono laimėtoju ar laimėtojais.

76.     Komisijos nutarime turi būti nurodyta:

76.1.  aukciono pavadinimas;

76.2.  aukciono laimėtojas ar laimėtojai, nurodant asmens (asmenų) pavadinimą;

76.3.  aukciono laimėtojo ar laimėtojų pasiūlytas mažiausias pageidaujamas kainos priedas (euro ct/kWh);

76.4.  paskirta skatinimo kvota, išreikšta MWh.

77.     Nuostatų 60 ir 75 punktuose nurodyti nutarimai skelbiami Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

78.     Paaiškėjus aplinkybėms, kad aukciono laimėtojas pateikė Komisijai neteisingus duomenis arba sąmoningai juos nuslėpė, arba paaiškėja kitos esminės aplinkybės, kurios galėjo turėti esminės įtakos įvertinant Dalyvių aukciono dokumentus ir jų pasiūlymus dėl kainos priedo, Komisija turi teisę pakeisti savo sprendimą dėl aukciono rezultatų, patvirtintų Nuostatų  75 punkte nurodytu nutarimu.

79.     Aukciono laimėtoją išbraukus iš aukciono laimėtojų sąrašo, jam aukcione paskirtas elektros energijos gamybos kiekis įvertinamas Vyriausybei tvirtinant kitų 3 metų tvarkaraštį ir paskirstomas naujame aukcione.

 

X SKYRIUS

NEĮVYKĘS AUKCIONAS

 

80.    Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

80.1Nuostatų  7 punkte nurodytu atveju, pratęsus aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo terminą, neįregistruojami bent du Dalyviai;

80.2Nuostatų 54, 55 ir (ar) 63 punktuose nurodytais atvejais Komitetas nenustatė bent dviejų Dalyvių, atitikusių Nuostatų reikalavimus;

80.3potencialiam aukciono laimėtojui ar laimėtojams iki Nuostatų  75 punkte nurodyto Komisijos posėdžio, o Nuostatų  68 punkte nurodytu atveju per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, atsisakius priskirtos skatinimo kvotos ir nelikus nei vieno potencialaus laimėtojo.

81.     Komiteto sprendimas dėl neįvykusio aukciono įforminamas protokolu, kuris ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbiamas Komisijos interneto tinklalapyje. Šis protokolas teikiamas Komisijos posėdžiui.

 

XI SKYRIUS

AUKCIONO ORGANIZAVIMO PROCEDŪRŲ SUSTABDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

82.     Kai elektrinių metinis gamybos kiekis, apskaičiuojamas Įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, pasiekia Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą metinį gamybos kiekį, pradėtas aukcionas užbaigiamas vadovaujantis Įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, o naujas aukcionas tvarkaraštyje nurodytais terminais neorganizuojamas.

83.     Komitetas, per 14 kalendorinių dienų nuo informacijos, nurodytos Nuostatų  82 punkte, gavimo dienos privalo ją įvertinti bei uždaro posėdžio metu surašyti protokolą, kuris ne vėliau kaip kitą darbo dieną skelbiamas Komisijos interneto tinklalapyje, o Dalyviai papildomai informuojami elektroniniu paštu. Komitetas pateikia siūlymus Komisijai dėl aukcionų procedūrų vykdymo.

84.     Komisija atsižvelgdama į Komiteto protokolą, nurodytą Nuostatų  83 punkte, ir nustačiusi, jog metinis gamybos kiekis pasiekė Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą pagamintą metinį gamybos kiekį, priima sprendimą dėl aukciono sustabdymo, kuris patvirtinamas Komisijos nutarimu.

85.     Aukciono organizavimo procedūros atnaujinamos padidinus Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą metinį gamybos kiekį arba atsilaisvinus skatinimo kvotai, nepastačius elektrinių per leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus nurodytą laikotarpį.

86.     Komitetas, per 14 kalendorinių dienų nuo informacijos, nurodytos Nuostatų  85 punkte, gavimo dienos įvertina nurodytus duomenis bei uždaro posėdžio metu svarsto klausimą dėl aukciono organizavimo procedūrų atnaujinimo. Priimtas Komiteto sprendimas surašomas protokole, kuris ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbiamas Komisijos interneto tinklalapyje, o Dalyviai papildomai informuojami elektroniniu paštu.

87.     Aukciono organizavimo procedūros atnaujinamos Komisijos sprendimu, atsižvelgiant į Komiteto protokolą, nurodytą Nuostatų  86 punkte, atsižvelgiant į atsilaisvinusios skatinimo kvotos dydį.

88.     Per 5 darbo dienas nuo Komisijos priimto sprendimo, nurodyto Nuostatų  87 punkte, Komisija raštu informuoja Dalyvius apie atnaujintas aukciono organizavimo procedūras.

89.     Atnaujintame aukcione Dalyviams taikomos tokios organizavimo sąlygos ir procedūros, kurios galiojo sąlygų aprašo patvirtinimo dieną, išskyrus sąlygų apraše nurodytą laisvos skatinimo kvotos dydį, paskirstomą aukciono metu.

90.     Atnaujintame aukcione paskirstomas tas laisvos skatinimo kvotos dydis, kuris atsiranda padidinus Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą metinį gamybos kiekį arba atsilaisvina nepastačius elektrinių per leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus nurodytą laikotarpį ir kuris neviršija Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto metinio gamybos kiekio.

91.     Komisija turi teisę kreiptis į tinklų operatorių, o Komitetas įvertinti iš tinklų operatoriaus gautą informaciją apie Nuostatų 34.6 ir 34.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų galiojimą.

92.     Dalyviai, gavę Komisijos rašytinį prašymą, per 10 darbo dienų privalo Komitetui pateikti atnaujintus dokumentus, nurodytus Nuostatų 34.2, 34.4, 34.9–34.12 papunkčiuose.

93.     Dalyviai, gavę Komisijos rašytinį prašymą, nurodytą Nuostatų  92 punkte, papildomai gali pateikti patikslintą pasiūlymą dėl kainos priedo.

94.     Atnaujinti aukciono dokumentai, nurodyti Nuostatų  92 punkte, pateikiami užklijuotame ir Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad aukciono dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, aukciono pavadinimas, asmens pavadinimas (, jei fizinis asmuo – vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „atnaujinti aukciono dokumentai“.

95.     Visi aukciono dokumentai (su priedais), nurodyti Nuostatų  92 punkte, turi atitikti Nuostatų 40 punkto reikalavimus.

96.     Patikslintas pasiūlymas dėl kainos priedo, nurodytas Nuostatų 93 punkte, pateikiamas užklijuotame ir Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl kainos priedo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, aukciono pavadinimas, asmens pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „patikslintas pasiūlymas dėl kainos priedo“.

97.     Visi vokai, atnaujinti aukciono dokumentai, patikslinti pasiūlymai dėl kainos priedo Komitetui turi būti pateikti lietuvių kalba ar su notaro patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

98.     Vokus su atnaujintais aukciono dokumentais ir (ar) patikslintais pasiūlymais dėl kainos priedo ne vėliau kaip tą pačią jų gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius aukciono žurnale, išduoda Dalyviui patvirtinimą (4 priedas), kuriame nurodoma, kad atitinkami vokai priimti, jų priėmimo data bei laikas, aukciono pavadinimas, Dalyvio numeris, kuris buvo suteiktas pagal Nuostatų 45 punktą, aukciono sekretoriaus vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas bei parašas. Jeigu atnaujinti aukciono dokumentai ir patikslinti pasiūlymai dėl kainos priedo buvo atsiųsti paštu, aukciono sekretorius išsiunčia patvirtinimą elektroniniu paštu (kuris nurodytas ant Nuostatų 94 ir 96 punktuose įvardytų vokų) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo vokų su atnaujintais aukciono dokumentais ir patikslintais pasiūlymais dėl kainos priedo gavimo dienos.

99.     Aukciono sekretorius neturi teisės registruoti voko su atnaujintais aukciono dokumentais ar voko su patikslintu pasiūlymu dėl kainos priedo, jeigu vokas:

99.1.  gautas jau pasibaigus dokumentų priėmimo terminui;

99.2.  pateiktas nesilaikant Nuostatų  94, 96 ar 97 punktuose nurodytų reikalavimų.

100.   Dalyviai, nepateikę atnaujintų dokumentų, pagal Komisijos pateiktą prašymą, nurodytą Nuostatų  92 punkte, šalinami iš tolesnio dalyvavimo aukcione.

101.   Jei patikslintu pasiūlymu dėl kainos priedo Dalyvis pateikia kainos priedo dydį, kuris viršija sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą kainos priedo dydį arba yra pateiktas ne 0,1 euro cento dalių tikslumu, patikslintas pasiūlymas dėl kainos priedo laikomas neatitinkančiu Nuostatų 9 punkto reikalavimų, ir Dalyvis šalinamas iš tolesnio dalyvavimo aukcione. Patikslintu pasiūlymu dėl kainos priedo Dalyvis negali teikti didesnio kainos priedo dydžio nei tas, kurį Dalyvis teikė vadovaudamasis Nuostatų 35 punktu. Jei patikslintu pasiūlymu dėl kainos priedo Dalyvis teikia didesnį kainos priedo dydį, nei buvo pateikęs, arba jei Dalyvis nepateikia patikslinto pasiūlymo dėl kainos priedo ir neatsisako dalyvauti aukcione, galioja pasiūlymas dėl kainos priedo, pateiktas vadovaujantis Nuostatų 35 punktu.

102.   Komiteto nariai, prieš tęsdami aukciono organizavimo procedūras, nuo to etapo, kuriame aukciono organizavimo procedūros buvo sustabdytos, privalo įvertinti:

102.1.  ar Dalyvių atnaujinti dokumentai, pateikti pagal Nuostatų 91 ir 92 punktus, atitinka Nuostatų 58.6 – 58.15,  95 ir  97 punktuose nurodytus reikalavimus;

102.2.  ar Nuostatų 34.6 ir 34.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai pagal iš tinklų operatoriaus gautą informaciją yra galiojantys;

102.3.  ar Dalyvių patikslinti pasiūlymai dėl kainos priedo, pateikti pagal Nuostatų  punktą, atitinka Nuostatų 58.3, 58.4 papunkčiuose ir 97, 101 punktuose nurodytus reikalavimus.

103.     Komitetui prireikus papildomos informacijos, mutatis mutandis taikomi Nuostatų 56, 57 ir 59 punktai.

104.     Dalyviai, neatitinkantys Nuostatų 102.1 ir 102.2 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, šalinami iš tolesnio dalyvavimo aukcione. Visa informacija apie nustatytus reikalavimus atitikusius ir neatitikusius Dalyvius įrašoma Komiteto protokole. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi uždarame posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius, kurį ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo, Komisija paskelbia savo interneto svetainėje, o Dalyviai papildomai informuojami elektroniniu paštu.

105.     Nuostatų  104 punkte nurodytą protokolą Komitetas teikia svarstyti Komisijos posėdžiui. Komisijos sprendimas įforminamas nutarimu.

106.     Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Nuostatų  105 punkte nurodyto Komisijos nutarimo pasirašymo, Komiteto posėdyje, kai atplėšiami vokai su pasiūlymais dėl kainos priedo, skelbiamas Dalyvio numeris bei jo pasiūlytas kainos priedas, turi teisę dalyvauti aukciono Dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys. Informacija apie šį Komiteto posėdį skelbiama Komisijos tinklalapyje bei Dalyviai informuojami elektroniniu paštu.

107.     Jei iki aukciono organizavimo procedūrų sustabdymo nebuvo vertinami Dalyvių pagal Nuostatų 35 punktą pateikti pasiūlymai dėl kainos priedo, atnaujinus aukciono organizavimo procedūras, Komiteto nariai posėdžio, nurodyto Nuostatų 106 punkte, metu įvertina Dalyvių pagal Nuostatų 35 punktą pateiktus pasiūlymus dėl kainos priedo, vadovaudamiesi Nuostatų 63 punkte nustatytais reikalavimais. Pasiūlymai dėl kainos priedo, neatitinkantys Nuostatų reikalavimų, atmetami, o Dalyvis šalinamas iš tolesnio dalyvavimo aukcione. Tokiu atveju Dalyvių pateikti patikslinti pasiūlymai dėl kainos priedo, nurodyti Nuostatų  93 punkte, nėra vertinami.

108.     Komiteto nariai posėdžio, nurodyto Nuostatų 106 punkte, metu vertina, ar Dalyvių pateikti patikslinti pasiūlymai dėl kainos priedo, pateikti pagal Nuostatų  93 punktą, atitinka Nuostatų 102.3  papunktyje nurodytus reikalavimus. Patikslinti pasiūlymai dėl kainos priedo, neatitinkantys Nuostatų reikalavimų, atmetami, o Dalyvis šalinamas iš tolesnio dalyvavimo aukcione.

109.     Komitetas, vadovaudamasis Nuostatų 64 ir  punktais, sudaro Dalyvių pateiktų ir Nuostatų reikalavimus atitikusių (patikslintų) pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.

110.     Komitetas potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus nustato ir tvarkaraštyje paskelbtą skatinimo kvotą paskirsto vadovaudamasis Nuostatų IX skyriaus „Aukciono laimėtojų atrinkimas“ nuostatomis.

111.     Visa informacija apie Dalyvių pateiktus (patikslintus) pasiūlymus dėl kainos priedo, sudarytą eilę ir potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus įrašoma Komiteto protokole, kuris ne vėliau kaip kitą darbo dieną skelbiamas Komisijos interneto svetainėje. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

112.     Nuostatų  111 punkte nurodytą protokolą Komitetas teikia svarstyti Komisijos posėdžiui. Komisijos sprendimas įforminamas nutarimu.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

113.     Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos nutarimo, kuriuo buvo patvirtinti aukciono laimėtojas ar laimėtojai, priėmimo informuoja Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, tinklų operatorių, prie kurio tinklų jungiamas laimėtojas ar laimėtojai, apie aukciono laimėtoją ar laimėtojus ir aukciono metu paskirstytos skatinimo kvotos dydį.

114.     Komisija turi teisę iš Dalyvių, elektros tinklų operatorių, asociacijų ir kitų ūkio subjektų ar institucijų gauti visą reikiamą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Komisijos funkcijoms, susijusiomis su aukcionų organizavimo procedūromis, atlikti.

115.     Aukciono laimėtojui ar laimėtojams nesilaikant savo įsipareigojimų pagal Įstatymą, Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, taip pat pagal kitus įstatymus ir teisės aktus, laimėtojas ar laimėtojai atsako Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju Komisija Nuostatų IV skyriuje nustatyta tvarka skelbia naują aukcioną. Šiuo atveju aukciono laimėtojas ar laimėtojai, nesilaikantys savo įsipareigojimų, neturi teisės dalyvauti šiame punkte nurodytame naujame aukcione.

116.     Ginčai, kilę dėl Nuostatų reikalavimų vykdymo, taikymo ir aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

117.     Komisijos veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

1 priedas

 

(fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens – asmens kodas, jei asmens kodo neturima, tiksli gimimo data; juridinio asmens – įmonės kodas), fizinio asmens adresas arba juridinio asmens buveinės adresas; telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, jeigu tokie yra)

 

Valstybinei kainų ir energetikos

kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1

LT-08223 Vilnius

 

PRAŠYMAS

LEISTI DALYVAUTI[1] SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO

AUKCIONE

 

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

________________________________________________________________________________

                   (fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas)

Prašau leisti dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione_________________________

________________________________________________________________________________

(planuojamų statyti elektros gamybos įrenginių galia, planuojamas pagaminti metinis elektros energijos kiekis)

Vietovė, kurioje bus statoma elektrinė____________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

                      (nurodoma vietovė, kur asmuo planuoja statyti elektros gamybos įrenginius)

Juridinio asmens vadovas[2] ____________________________________________________

                                      (pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumentai, lapai (-ų)[3].

 

(pareigų pavadinimas)[4]

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

______________________

 

 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

2 priedas

 

 

___________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

201     m. ____________d. Nr. ______

 

_______________________

(vieta)

 

1.       Būdamas _________________________ (pasirinkti ir įrašyti: Komisijos nariu arba Komiteto nariu, arba aukciono sekretoriumi, ar Komisijos darbuotoju) pasižadu:

1.1.    saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dirbant Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono Komiteto nariu, aukciono sekretoriumi;

1.2.    man patikėtą konfidencialią informaciją saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su ja susipažinti ar pasinaudoti;

1.3.    nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2.       Man žinoma, kad su kvotų paskirstymo aukcionu susijusią informaciją, kurią Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti kvotų paskirstymo aukcionų procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ar aukcione dalyvaujančio asmens ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3.       Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1.    Dalyvių kvalifikaciniai duomenys;

3.2.    kiekvieno Dalyvio pateiktų aukciono dokumentų, pasiūlymo dėl kainos priedo informacija ir paaiškinimų turinys;

3.3.    kita informacija, susijusi su Dalyvių pateiktų dokumentų nagrinėjimu, vertinimu, išskyrus informaciją dėl aukciono rezultatų;

3.4.    informacija, susijusi su atliktomis aukciono procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4.       Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti aukcioną paskelbusiai institucijai ir Dalyviams padarytus nuostolius.

5.       Man nustojus eiti 1 punkte nurodytas pareigas, konfidencialumo reikalavimai lieka galioti 1 metus.

 

 

 

__________

(pareigos)

_________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

___________________

 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

3 priedas

 

___________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

Būdamas ______________________________________________________ , pasižadu:

(Komisijos nariu arba Komiteto nariu, arba aukciono sekretoriumi, ar Komisijos darbuotoju)

1Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų kvotų paskirstymo aukciono dalyvių lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2Nedelsdamas raštu pranešti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. kvotų paskirstymo aukciono procedūrose kaip dalyvis dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba man artimas asmuo:

2.2.1. esu (yra) kvotų paskirstymo aukciono procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu(-i) kvotų paskirstymo aukciono procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu(-a) iš kvotų paskirstymo aukciono procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3.    tarp manęs ir kvotų paskirstymo aukciono dalyvio yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnį draudžiami tarnybiniai santykiai;

2.4. su bent vienu dalyviu ar jo įgaliotu asmeniu esu susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių aukciono baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms;

2.5.________ dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

3. Man išaiškinta, kad:

3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, svainystės ryšiais susiję asmenys, globos ar rūpybos santykiais susiję asmenys;

3.2. kvotų paskirstymo aukciono vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu kvotų paskirstymo aukcionu susijusių sprendimų priėmimo, kvotų paskirstymo aukciono vykdytojas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su kvotų paskirstymo aukcionu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su kvotų paskirstymo aukcionu susijusios veiklos patikrinimą. Kvotų paskirstymo aukciono vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu kvotų paskirstymo aukcionu susijusių sprendimų priėmimo proceso;

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

 

 

 

__________

(pareigos)

_________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

______________

 


 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

4 priedas

 

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

________________________________________________________________________________

 

PATVIRTINIMAS

201     m.                             d.

Vilnius

 

Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje 201 m. ___________________d. ________________val. užregistruoti [du][5] vokai: aukciono dokumentai[6] atnaujinti aukciono dokumentai[7] bei pasiūlymas dėl kainos priedo[8] patikslintas pasiūlymas dėl kainos priedo[9].

1. _______________________________________________________________________ ;

                                                                                  (asmuo)

2. _______________________________________________________________________ ;

                                                                         (Dalyvio numeris)

3. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas

 

_______________________________________________________________________________ .

                                                             (Aukciono pavadinimas)

 

 

Aukciono sekretorius                                                                              (vardas pavardė)

Tel.

______________

 

 [1] Rašoma, kai asmuo teikia prašymą vadovaudamasis Nuostatų 34.1 papunkčiu.

[2] Fiziniam asmeniui šios eilutės pildyti nereikia.

[3] Pridedami dokumentai, patvirtinantys asmens įgaliojimus atstovauti juridiniam asmeniui. Fiziniam asmeniui šios eilutės pildyti nereikia.

[4] Fiziniam asmeniui šios eilutės pildyti nereikia

[5] Nurodomas asmens pateiktų vokų skaičius.

[6] Rašoma, kai asmuo teikia dokumentus pagal Nuostatų 38 punktą.

[7] Rašoma, kai asmuo teikia dokumentus pagal Nuostatų 92  punktą.

[8] Rašoma, kai asmuo teikia pasiūlymus dėl kainos priedo pagal Nuostatų 39 punktą.

[9] Rašoma, kai asmuo teikia pasiūlymus dėl kainos priedo pagal Nuostatų 93  punktą.