Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-575 4, 16, 24, 26, 28 IR 281 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Kai labai maža įmonė nepasirenka taikyti išimčių, leidžiamų labai mažoms įmonėms, nustatytų šio įstatymo 20, 22 ir 23 straipsniuose, jai taikomi tokie patys reikalavimai kaip mažoms įmonėms. Labai mažoms įmonėms leidžiamos išimtys netaikomos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tarpines finansines ataskaitas įmonės parengia, kai to reikia, arba kitų teisės aktų, reglamentuojančių ataskaitų sudarymą, nustatyta tvarka ar periodiškumu pagal ataskaitinio laikotarpio ir jo paskutinės dienos duomenis. Jeigu įmonė yra reorganizuojama, ji turi parengti reorganizavimo pabaigos finansinę ataskaitą pagal paskutinės įmonės veiklos dienos iki reorganizavimo pabaigos dienos duomenis. Jeigu įmonė yra likviduojama, ji turi parengti likvidavimo pabaigos finansinę ataskaitą pagal paskutinės įmonės veiklos dienos iki likvidavimo pabaigos dienos duomenis. Jeigu nuo finansinių metų pabaigos iki paskutinės įmonės veiklos dienos iki likvidavimo pabaigos dienos praėjo ne daugiau negu 30 dienų, paskutinių iki likvidavimo pasibaigusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nerengiamas, jei visa reikšminga finansinių metų informacija pateikiama likvidavimo pabaigos finansinėje ataskaitoje.“

 

3 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Finansinių ataskaitų auditas

1. Metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas:

1) viešojo intereso įmonėse;

2) valstybės ir savivaldybės įmonėse, kurios nelaikomos viešojo intereso įmonėmis pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą;

3) akcinėse bendrovėse;

4) šio straipsnio 2 dalyje nurodytose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, mažosiose bendrijose, žemės ūkio bendrovėse;

5) uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė.

2. Metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, mažosiose bendrijose, žemės ūkio bendrovėse, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

1) balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

3. Metinių finansinių ataskaitų auditas, tarpinių finansinių ataskaitų auditas, kai to reikia arba kai tai nustato kiti įstatymai, atliekamas pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą ir kitus teisės aktus.

 

4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo teikimas ir skelbimas, kokybės stebėsena

1. Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (jeigu auditas privalomas pagal įstatymus, numatytas įmonės įstatuose arba atliktas įmonės iniciatyva) teikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, o šio įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje išvardytų įmonių finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada ( auditas atliktas jeigu auditas privalomas pagal įstatymus, numatytas įmonės įstatuose arba atliktas įmonės iniciatyva) skelbiami ir jų interneto svetainėse.

2. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų ir juridinių asmenų interneto svetainėse skelbiamų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada.

3. Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir teikiamos Juridinių asmenų registro tvarkytojui Vyriausybės nustatyta tvarka.

4. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo kokybės stebėsenos tvarką ir paskiria instituciją, atliksiančią šią stebėseną (toliau šiame straipsnyje – stebėsenos institucija).

5. Stebėsenos institucija, atlikdama įmonės finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo kokybės stebėseną, turi teisę kreiptis į įmonę dėl papildomos informacijos, reikalingos finansinių ataskaitų kokybės stebėsenai atlikti, pateikimo.

6. Įmonė, gavusi stebėsenos institucijos kreipimąsi dėl papildomos informacijos, reikalingos finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo kokybės stebėsenai atlikti, pateikimo, turi pateikti stebėsenos institucijos prašomą informaciją.

7. Stebėsenos institucija, atlikusi įmonės finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo kokybės stebėseną, pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui stebėsenos ataskaitą, kurios pagrindu Juridinių asmenų registre įregistruojamas faktas apie atliktą stebėseną ir nustatytus arba nenustatytus finansinių ataskaitų ir (arba) metinio pranešimo trūkumus. Praėjus vieniems metams nuo fakto įregistravimo dienos, šis faktas iš Juridinių asmenų registro išregistruojamas.“

 

5 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (jeigu auditas privalomas pagal įstatymus, numatytas įmonės įstatuose arba atliktas įmonės iniciatyva) Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos parengimą ir paskelbimą atsako įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai įstatymų nustatyta tvarka pagal vadovui, valdymo ir priežiūros organams įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją. Įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, pagal įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją nevykdantys pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu kartu su auditoriaus išvada (jeigu auditas privalomas pagal įstatymus, numatytas įmonės įstatuose arba atliktas įmonės iniciatyva) Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos parengimu ir paskelbimu, arba netinkamai jas vykdantys, privalo visą padarytą žalą atlyginti įmonei ir (arba) kitiems asmenims.

 

6 straipsnis. 281 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 281 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įmonės, kurių dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, ir valstybės valdomos įmonės bei savivaldybių valdomos įmonės savo finansinių ataskaitų rinkinius, įmonės metinius pranešimus ar veiklos ataskaitas, šių ataskaitų duomenis kartu su auditoriaus išvada, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus, numatytas įmonės įstatuose arba atliktas šios įmonės ar viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva, teikia tiems viešojo sektoriaus subjektams, kurie yra šių juridinių asmenų dalyviai ar įgyvendina savininko teises ir pareigas, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2024 m. sausio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos atliekant 2024 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metinių finansinių ataskaitų auditą, metinių finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo kokybės stebėseną.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas