Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 8, 13 dalimis, 54 straipsnio 3 dalimi, 75 straipsnio 2, 3, 4 dalimis, 77 straipsnio 7, 13, 14 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi, 81 straipsnio 2 dalimi, 82 straipsnio 4, 5, 51, 9, 101 dalimis, 821 straipsnio 6 dalimi ir 83 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“;

1.2. pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.3. papildyti 3.23 papunkčiu:

3.23. Prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, nustatymo ir tikslinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą.“;

1.4. pakeisti šio nutarimo 1.3 papunkčiu patvirtintą Prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, nustatymo ir tikslinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą:

1.4.1. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Ministerijos pagal poreikį iki kiekvienų metų vasario 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasiūlymus dėl prioritetinių krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, į kurias įstojusiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos (toliau – pasiūlymai). Pasiūlymuose, vadovaujantis nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos (https://rsvis3.emokykla.lt/rodikliai/NZIS.html), Vyriausybės strateginės analizės centro bei Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, pagrindžiamas specialistų poreikis tam tikrame valstybės ūkio sektoriuje ir pateikiami argumentai, kad tikslinių stipendijų skyrimas tam tikrų studijų studentams reikalingas to sektoriaus plėtrai valstybės ar regiono mastu. Pasiūlymai teikiami atsižvelgiant į valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės ir regioninės plėtros poreikius, Vyriausybės nustatytas prioritetines mokslo tiriamosios ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos kryptis ir jų prioritetus bei valstybės finansines galimybes. Pasiūlymuose nurodomas universitetinių ir koleginių studijų tikslinių stipendijų skaičius pagal prioritetines studijų kryptis, studijų programų grupes ar studijų programas bei nurodomi asignavimai, kuriuos ministerijos įsipareigoja skirti tikslinėms stipendijoms mokėti.“;

1.4.2. pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Komisijos siūlymų pagrindu iki kovo 1 d. parengia ir pateikia Vyriausybei nutarimo projektą dėl trumposios pakopos, pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, į kurias įstojusiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos,  nustatymo.

2. Nustatyti, kad tikslinės stipendijos, paskirtos vadovaujantis Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašu iki šio nutarimo įsigaliojimo, mokamos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

3. Šio nutarimo 1.4 papunktis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.                 d. nutarimo Nr.   redakcija)

 

PARAMOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 10 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 35, 42, 44, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 651, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 631 straipsniu įstatymo Nr. XII-2489 15 straipsnio 4 dalimi.

2. Lietuvos aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla) studentams iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gali būti teikiama (skiriama) parama studijų kainai ar jos daliai padengti.

3. Parama studijų kainai padengti gali būti skiriama valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose pagal pirmosios pakopos katalikų teologijos arba religijos pedagogikos studijų programas, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus atvejus. Ši parama skiriama kasmet ne daugiau kaip 12 kiekvieno kurso abiejų studijų programų studentų bendrai, atsižvelgiant į bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus.

4. Studentams, kurie yra atsargos kariai, garbingai ištarnavę bent 4 metus, išėję į atsargą iki 2016 m. birželio 30 d., priimtiems į aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip 2012 metais, teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti, o studentams, kurie yra kariai savanoriai ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, pratęsę kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį papildomam 4 metų terminui, teikiama parama po 2014 m. sausio 1 d. vykusių studijų kainos daliai padengti. Ši parama teikiama pirmą kartą studijuojantiesiems pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus atvejus, iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Šios paramos dydis negali viršyti atitinkamai studijų krypčiai (studijų programai) nustatytos norminės studijų kainos. Dėl šios paramos teikimo studentai gali kreiptis per 3 metus nuo kario išleidimo į atsargą dienos, o kariai savanoriai ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai – nuo kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutarties pratęsimo dienos. Ši parama teikiama akademinių skolų neturintiems studentams, kurie aukštajai mokyklai pateikia Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažymėjimą, o kariai savanoriai ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai – Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų išduotą pažymą, patvirtinančią, kad kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartis buvo pratęsta papildomam 4 metų terminui. Aukštosios mokyklos iki einamųjų metų spalio 1 d. Krašto apsaugos ministerijai pateikia informaciją apie šiame punkte nurodytus akademinių skolų neturinčius studentus ir nurodo studijų programą, studijų kursą, studijų kainą ir kitą Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 daliai ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 35, 42, 44, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 651, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 631 straipsniu įstatymo Nr. XII-2489 15 straipsnio 4 daliai įgyvendinti reikalingą informaciją.

5. Paramos studijų kainai padengti dydis per studijų metus yra lygus studento, kuriam teikiama ši parama, studijų kainos dydžiui, kuris negali būti didesnis nei norminės studijų kainos dydis, arba Aprašo 4 punkte nurodytais atvejais – studijų kainai ar jos daliai, kurios dydį kiekvienais metais, atsižvelgdamas į finansines galimybes, ištarnautus karo tarnyboje metus ir karo tarnybos rūšį (profesinė karo tarnyba ar savanoriška nenuolatinė karo tarnyba), nustato Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras. Ši parama teikiama visą studento studijų laikotarpį, kurį jis turėtų mokėti už studijas, bet ne ilgiau, nei nustatyta studijų programos trukmė, o Aprašo 4 punkte nurodytais atvejais – ne ilgiau kaip 4 metus. Paramos studijų kainai ar jos daliai padengti teikimas nutraukiamas, asmenį pašalinus iš aukštosios mokyklos, jam nutraukus studijas ar jį perkėlus į valstybės finansuojamą studijų vietą, taip pat nutraukus kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį anksčiau nustatyto termino. Asmeniui, pašalintam iš aukštosios mokyklos arba jam nutraukus studijas, mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą atvejų bei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, nuostatos. Paramos studijų kainai padengti teikimas taip pat nutraukiamas tais atvejais, kai asmens studijų rezultatai neatitinka Mokslo ir studijų įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje nustatytų gero mokymosi kriterijų.

6. Studentų, kuriems teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, o Aprašo 4 punkte nurodytu atveju – krašto apsaugos ministras. Patvirtinus šiuos sąrašus, aukštosios mokyklos patikslina juose nurodytų asmenų studijų sutartis ir nurodo, kad jų studijų kaina ar jos dalis dengiama iš paramos studijų kainai padengti lėšų.

7. Paramos studijų kainai padengti suma metams apskaičiuojama pagal šią paramą gaunančių studentų skaičių ir studijų kainą ar jos dalį, kurią jie tais metais turėtų sumokėti, bet ne daugiau nei norminė studijų kaina. Šios lėšos skiriamos aukštosioms mokykloms.

8. Mokslo ir studijų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka aukštųjų mokyklų studentams iš valstybės biudžeto lėšų gali būti teikiama ir kita parama.

 

––––––––––––––––

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.                 d. nutarimo Nr.   redakcija)

 

PRIORITETINIŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ, STUDIJŲ PROGRAMŲ GRUPIŲ AR STUDIJŲ PROGRAMŲ, KURIOSE STUDIJUOJANTIEMS STUDENTAMS GALI BŪTI MOKAMOS TIKSLINĖS STIPENDIJOS, NUSTATYMO IR TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, nustatymo ir tikslinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems Lietuvos aukštųjų mokyklų (toliau – aukštosios mokyklos) studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, nustatymo tvarką, studentų, kuriems gali būti mokamos tikslinės stipendijos, skaičiaus, tikslinių stipendijų dydžio nustatymo, jų skyrimo ir išmokėjimo tvarką. 

2. Prioritetinės studijų kryptys, studijų programų grupės ar studijų programos, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, – tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamos studijų kryptys, studijų programų grupės ar studijų programos, kurios svarbios atitinkamo sektoriaus plėtrai, jose nustatytas ar prognozuojamas aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas, todėl reikalingas papildomas studijuojančių asmenų skatinimas.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Tikslines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas).

5. Tikslinės stipendijos mokamos iš ministerijoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų teisėtai gautų lėšų.

6. Tikslinės stipendijos dydis – 5,5 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžių per mėnesį.

7. Tikslines stipendijas gali gauti studentai, atitinkantys abu toliau nurodytus kriterijus:

7.1. įstoję į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, valstybės finansuojamas studijų vietas ar nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija;

7.2. neturintys akademinių skolų.

8. Studentui, vienu metu studijuojančiam pagal kelias studijų programas, skiriama tik viena tikslinė stipendija.

9. Tikslinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas (ar sustabdomas) jei studentai studijuojantys pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos:

9.1. nutraukė studijas arba buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos;

9.2. yra perkelti iš valstybės finansuojamos studijų vietos į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (be studijų stipendijos);

9.3. yra įvykdę studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas;

9.4. pakeitė studijų programą ir naujoji studijų programa nepatenka tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, studento priėmimo į aukštąją mokyklą metais;

9.5. yra išėję akademinių atostogų;

9.6. yra įgiję vieną ar daugiau akademinių skolų;

9.7. yra priimti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija, tačiau studijų stipendijos mokėjimas nutrauktas.

10. Toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje studijų programą keičiantiems studentams paskirta tikslinė stipendija Aprašo nustatyta tvarka toliau mokama iki jų studijų pabaigos aukštojoje mokykloje, kurioje po studijų programos keitimo studijuoja studentas, jei naujoji studento studijų programa yra valstybės finansuojama arba valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija, ir patenka tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, studento priėmimo į aukštąją mokyklą metais.

 

II SKYRIUS

PRIORITETINIŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ, STUDIJŲ PROGRAMŲ GRUPIŲ AR STUDIJŲ PROGRAMŲ, KURIOSE STUDIJUOJANTIEMS STUDENTAMS GALI BŪTI MOKAMOS TIKSLINĖS STIPENDIJOS, NUSTATYMAS

 

 

11. Ministerijos pagal poreikį iki kiekvienų metų kovo 20 d. pateikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasiūlymus dėl prioritetinių krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, į kurias įstojusiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos (toliau – pasiūlymai). Pasiūlymuose, vadovaujantis nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos (https://rsvis3.emokykla.lt/rodikliai/NZIS.html), Vyriausybės strateginės analizės centro bei Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, pagrindžiamas specialistų poreikis tam tikrame valstybės ūkio sektoriuje ir pateikiami argumentai, kad tikslinių stipendijų skyrimas tam tikrų studijų studentams reikalingas to sektoriaus plėtrai valstybės ar regiono mastu. Pasiūlymai teikiami atsižvelgiant į valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės ir regioninės plėtros poreikius, Vyriausybės nustatytas prioritetines mokslo tiriamosios ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos kryptis ir jų prioritetus bei valstybės finansines galimybes. Pasiūlymuose nurodomas universitetinių ir koleginių studijų tikslinių stipendijų skaičius pagal prioritetines studijų kryptis, studijų programų grupes ar studijų programas bei nurodomi asignavimai, kuriuos ministerijos įsipareigoja skirti tikslinėms stipendijoms mokėti.

12. Ministerijų pateiktus pasiūlymus svarsto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro aukštojo mokslo sritį kuruojantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras, 2 Lietuvos Respublikos trišalės tarybos atstovai (1 darbdavių ir 1 darbuotojų atstovas), 1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos nacionalinių žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti atstovas, 1 Vyriausybės strateginės analizės centro atstovas ir 1 Fondo atstovas.

13. Komisijai pirmininkauja aukštojo mokslo sritį kuruojantis švietimo, mokslo ir sporto viceministras (toliau – komisijos pirmininkas), o kai jo nėra – kitas Komisijos posėdyje išrinktas asmuo. Komisijos darbą organizuoja Komisijos sekretorius, kuris nėra Komisijos narys.

14. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Prireikus Komisija į posėdžius gali pakviesti kompetentingų institucijų atstovus, ekspertus ministerijų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti. 

15. Komisijos nariams apie posėdžius raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvieno posėdžio praneša Komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu Komisijos nariams pateikia medžiagą numatomais svarstyti klausimais.

16. Komisija nagrinėja ministerijų pateiktus pasiūlymus ir atsižvelgdama į pateiktus tikslinių stipendijų skyrimo poreikius bei jų pagrindimą, Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją, Vyriausybės nustatytas prioritetines mokslo tiriamosios ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos kryptis ir jų prioritetus bei valstybės finansines galimybes, parengia siūlymus dėl trumposios pakopos, pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, į kurias įstojusiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos.

17. Komisijos siūlymai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius. Protokolai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio dienos.

18. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Komisijos siūlymų pagrindu iki kovo 25 d. parengia ir pateikia Vyriausybei nutarimo projektą dėl trumposios pakopos, pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, į kurias įstojusiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos,  nustatymo.

19. Atsižvelgdamas į Vyriausybės nustatytas trumposios pakopos, pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų prioritetines studijų kryptis, studijų programų grupes ar studijų programas, į kurias įstojusiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, ir valstybės finansines galimybes, švietimo, mokslo ir sporto ministras, suderinęs su atitinkamomis ministerijomis, kasmet iki einamųjų metų balandžio 15 d. tvirtina atitinkamais priėmimo metais į aukštąsias mokyklas priimamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos (universitetinių ir koleginių studijų), antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, kuriems gali būti mokamos tikslinės stipendijos, skaičių pagal studijų kryptis, studijų programų grupes ar studijų programas (antrosios pakopos studijų atveju studentų, kuriems gali būti mokamos tikslinės stipendijos, skaičius tvirtinamas pagal studijų kryptis, studijų programų grupes ar studijų programas ir aukštąsias mokyklas) (toliau – įsakymas dėl tikslinių stipendijų skaičiaus). Įsakyme dėl tikslinių stipendijų skaičiaus taip pat nurodomos ministerijos, kurios įsipareigojo skirti lėšas tikslinėms stipendijoms mokėti.

20. Ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo dėl tikslinių stipendijų skaičiaus paskelbimo pasirašo lėšų naudojimo sutartis su Fondu dėl tikslinių stipendijų mokėjimo studentams.

 

III SKYRIUS

TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS TRUMPOSIOS PAKOPOS, PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ STUDENTAMS

 

21. Trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, kurie turi teisę gauti tikslinę stipendiją, atranką vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota organizuoti ir atlikti bendrąjį stojančiųjų priėmimą į aukštąsias mokyklas institucija (toliau – bendrąjį stojančiųjų priėmimą vykdanti institucija), atsižvelgdama į įsakymą dėl tikslinių stipendijų skaičiaus.

22. Bendrąjį stojančiųjų priėmimą vykdanti institucija atrenka aukščiausius konkursinius balus pagal stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ar nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija konkursinę eilę surinkusius studentus. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo principus. Jeigu bet kurioje tarp trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, yra stojančiųjų, surinkusių vienodą konkursinį balą, stipendijai atrenkamas stojantysis, kurio brandos (stojamųjų) egzaminų arba sporto pasiekimų (stojant į sporto krypčių grupės studijų programas) įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė. Jei konkursinis balas ir brandos (stojamųjų) egzaminų arba sporto pasiekimų (stojant į sporto krypčių grupės studijų programas) įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma sutampa, tuomet stipendijai atrenkamas stojantysis, kurio brandos (stojamojo) egzamino arba sporto pasiekimų (stojant į sporto krypčių grupės studijų programas), turinčių didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.

23. Bendrąjį stojančiųjų priėmimą vykdanti institucija per 5 darbo dienas po bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas pabaigos pateikia Fondui trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, kuriems siūloma skirti tikslinę stipendiją, sąrašą pagal Fondo patvirtintą formą (toliau – trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų sąrašas). Į šį sąrašą įtraukiami studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis bendrojo priėmimo metu pasirašę studentai.

24. Trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų sąraše nurodoma: studento vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, aukštosios mokyklos pavadinimas ir juridinio asmens kodas, priėmimo metai, studijų krypties pavadinimas ir kodas, studijų formos pavadinimas ir kodas, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, studijų krypčių grupė, studijų pakopos pavadinimas ir kodas.

25. Fondas per 5 darbo dienas nuo trumposios, pirmosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų sąrašo gavimo:

25.1. kiekvienam į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų sąrašą įrašytam studentui elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą. Studentui pranešama, kad jam siūloma skirti tikslinę stipendiją, nurodoma prašymo skirti tikslinę stipendiją pateikimo tvarka ir terminas, taip pat pateikiama informacija apie studento asmens duomenų tvarkymą Fonde;

25.2. kreipiasi į Nacionalinę švietimo agentūrą dėl į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų sąrašą įrašytų studentų studijų duomenų gavimo.

26. Studentas, norėdamas gauti tikslinę stipendiją, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie siūlomą skirti tikslinę stipendiją išsiuntimo privalo Fondui elektroniniu būdu pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti tikslinę stipendiją. Prašymo pildymo ir pateikimo Fondui tvarka skelbiama Fondo interneto svetainėje. Prašyme studentas pateikia šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, studento mokėjimo sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedama tikslinė stipendija, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą.

27. Studentas, kuris Aprašo 26 punkte nustatytu terminu nepateikė Fondui prašymo skirti tikslinę stipendiją dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (ligos, techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių), gali jį pateikti per 5 darbo dienas nuo prašymų pildymo termino pabaigos, prašyme nurodydamas Aprašo 26 punkte nustatyto termino praleidimo priežastis.

28. Gavęs Aprašo 27 punkte nustatyta tvarka pateiktą prašymą, Fondo direktorius per 3 darbo dienas priima sprendimą  priimti arba atmesti pateiktą prašymą. Fondo direktorius atmeta pateiktą prašymą, jei prašyme nenurodytos jo termino praleidimo priežastys arba šios priežastys yra nepagrįstos. Apie priimtą sprendimą dėl prašymo priėmimo studentas informuojamas elektroniniu paštu.

29. Studentams, nepateikusiems prašymo skirti tikslinę stipendiją per Aprašo 26 ir 27 punktuose nustatytus terminus, taip pat studentams, kurių prašymai Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka buvo atmesti, tikslinė stipendija neskiriama.

30. Pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą skirti tikslinę stipendiją asmens tapatybė nustatoma naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos asmens tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje paslauga. Išimtiniais atvejais, jei asmens tapatybės neįmanoma nustatyti naudojantis nurodyta paslauga ir dėl to asmuo negali pateikti prašymo, asmuo iki prašymo pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą ir: 

30.1. pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris, įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas asmeniui;

30.2. įstaigoje elektroninėmis priemonėmis užpildyti prašymą skirti tikslinę stipendiją.

31. Studentas, pateikdamas prašymą skirti tikslinę stipendiją, patvirtina, kad visi jo prašyme nurodyti duomenys yra teisingi ir nėra Aprašo 9 punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių jis negalėtų gauti tikslinės stipendijos.

32. Nacionalinė švietimo agentūra iki prašymų skirti tikslinę stipendiją priėmimo termino pabaigos, o Aprašo 27 punkte nurodytu atveju per 8 darbo dienas nuo prašymų skirti tikslinę stipendiją priėmimo termino pabaigos, pateikia Fondui šiuos į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų sąrašas įrašytų studentų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, aukštosios mokyklos pavadinimą ir juridinio asmens kodą, priėmimo į aukštąją mokyklą metus, studijų programos pavadinimą ir valstybinį kodą, studijų formos pavadinimą ir kodą, studijų krypties pavadinimą ir kodą, studijų krypčių grupę, studijų pakopos pavadinimą ir kodą, studijų pradžios datą, numatomą studijų pabaigos datą, patvirtinimą, kad studentas studijuoja valstybės finansuojamoje studijų vietoje arba valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija, nėra išėjęs akademinių atostogų ir neturi akademinių skolų.

33. Studentui, nepateikus prašymo skirti tikslinę stipendiją per Apraše nustatytą terminą ar Aprašo nustatyta tvarka Fondo direktoriui atmetus studento prašymą skirti tikslinę stipendiją, Fondas per 8 darbo dienas nuo prašymų pildymo termino pabaigos kreipiasi į bendrąjį stojančiųjų priėmimą vykdančią instituciją ir nurodo studentų, kuriems nebuvo paskirtos tikslinės stipendijos, skaičių. Bendrąjį stojančiųjų priėmimą vykdanti institucija per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo atrenka tokį studentų skaičių Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka ir pateikia Fondui trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų sąrašą. Gavus šią informaciją, toliau atliekami Aprašo 25-32 punktuose nurodyti veiksmai.  

34. Jei einamojo semestro metu aukštosios mokyklos trumposios pakopos, pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams tikslinės stipendijos mokėjimas Aprašo nustatyta tvarka yra nutraukiamas, Fondas apie tikslinių stipendijų, kurių mokėjimas nutrauktas einamojo semestro metu, skaičių informuoja aukštąją mokyklą per 10 darbo dienų nuo einamojo studijų semestro pabaigos. Aukštoji mokykla per 10 darbo dienų nuo informacijos iš Fondo gavimo, pagal semestro, kurį tikslinių stipendijų mokėjimas buvo nutrauktas, modulių (dalykų) vertinimo rezultatus atrenka ir pateikia Fondui Aprašo 32 punkte nurodytą informaciją apie kitus tos pačios studijų krypties, studijų programų grupės ar studijų programos studentus, kuriems siūlo skirti tikslinę stipendiją, taip pat šių studentų elektroninio pašto adresus.

35. Fondas per 5 darbo dienas nuo Aprašo 34 punkte nurodytos informacijos gavimo aukštosios mokyklos nurodytiems studentams elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie siūlomą tikslinę stipendiją. Studentas, norėdamas gauti tikslinę stipendiją, Aprašo 26–27 punktuose nustatyta tvarka ir terminais turi pateikti Fondui prašymą skirti tikslinę stipendiją.

36. Per 15 darbo dienų nuo prašymų skirti tikslinę stipendiją priėmimo termino pabaigos Fondo direktorius priima sprendimą dėl tikslinių stipendijų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams skyrimo arba neskyrimo.

37. Fondas per 2 darbo dienas nuo Fondo direktoriaus sprendimo dėl tikslinių stipendijų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams skyrimo arba neskyrimo priėmimo dienos elektroniniu būdu informuoja studentus apie sprendimą skirti arba neskirti jiems tikslinę stipendiją, taip pat aukštąsias mokyklas apie jų studentams paskirtas tikslines stipendijas.

 

IV SKYRIUS

TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS STUDENTAMS

 

38. Antrosios studijų pakopos studentų, kurie turi teisę gauti tikslinę stipendiją, atranką vykdo aukštosios mokyklos, atsižvelgdamos į įsakymą dėl tikslinių stipendijų skaičiaus.

39. Aukštosios mokyklos atrenka aukščiausius konkursinius balus priėmimo į aukštąją mokyklą metu surinkusius studentus. Jeigu du ar daugiau studentų surinko vienodus konkursinius balus, stipendijai studentas atrenkamas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. 

40. Per 5 darbo dienas nuo einamųjų studijų metų rudens semestro pradžios aukštosios mokyklos pagal Fondo patvirtintą formą pateikia Fondui antrosios studijų pakopos studentų, kuriems siūloma skirti tikslinę stipendiją, sąrašus (toliau – antrosios pakopos studentų sąrašai).

41. Antrosios pakopos studentų sąrašuose nurodoma: studento vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, priėmimo į aukštąją mokyklą metai, aukštosios mokyklos pavadinimas ir juridinio asmens kodas, studijų krypties pavadinimas ir kodas, studijų krypčių grupė, studijų formos pavadinimas ir kodas, studijų pakopos pavadinimas ir kodas, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, patvirtinimas, kad studentas studijuoja valstybės finansuojamoje studijų vietoje arba valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija, nėra išėjęs akademinių atostogų ir neturi akademinių skolų, studento studijų pradžios data ir numatoma studijų pabaigos data.

42. Jei einamojo semestro metu aukštosios mokyklos antrosios studijų pakopos studentams tikslinės stipendijos mokėjimas Aprašo nustatyta tvarka yra nutraukiamas, Fondas apie tikslinių stipendijų, kurių mokėjimas nutrauktas einamojo semestro metu, skaičių informuoja aukštąją mokyklą per 10 darbo dienų nuo einamojo studijų semestro pabaigos. Aukštoji mokykla per 10 darbo dienų nuo informacijos iš Fondo gavimo pagal semestro, kurį tikslinių stipendijų mokėjimas buvo nutrauktas, modulių (dalykų) vertinimo rezultatus atrenka ir pateikia Fondui Aprašo 41 punkte nurodytą informaciją apie kitus tos pačios studijų krypties, studijų programų grupės ar studijų programos studentus, kuriems siūlo skirti tikslinę stipendiją.

43. Fondas per 5 darbo dienas nuo antrosios pakopos studentų sąrašų ar Aprašo 41 punkte nurodytos informacijos gavimo kiekvienam aukštosios mokyklos nurodytam studentui elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie siūlomą skirti tikslinę stipendiją.

44. Studentas, norėdamas gauti tikslinę stipendiją, Aprašo 26–27 punktuose nustatyta tvarka ir terminais turi pateikti Fondui prašymą skirti tikslinę stipendiją.

45. Studentui, nepateikus prašymo skirti tikslinę stipendiją per Apraše nustatytą terminą ar Aprašo nustatyta tvarka Fondo direktoriui atmetus studento prašymą skirti tikslinę stipendiją Fondas per 8 darbo dienas nuo prašymų pildymo termino pabaigos kreipiasi į aukštąją mokyklą ir nurodo studentų, kuriems nebuvo paskirtos tikslinės stipendijos, skaičių. Aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo Aprašo 39 punkte nustatyta tvarka atrenka tokį studentų skaičių ir pateikia apie juos Aprašo 41 punkte nurodytą informaciją. Gavus šią informaciją, toliau atliekami Aprašo 43–44 punktuose nurodyti veiksmai.

46. Per 15 darbo dienų nuo prašymų skirti tikslinę stipendiją priėmimo termino pabaigos Fondo direktorius priima sprendimą dėl tikslinių stipendijų antrosios studijų pakopos studentams skyrimo arba neskyrimo.

47. Fondas per 2 darbo dienas nuo Fondo direktoriaus sprendimo dėl tikslinių stipendijų antrosios studijų pakopos studentams skyrimo arba neskyrimo priėmimo dienos elektroniniu būdu informuoja studentus apie sprendimą skirti arba neskirti jiems tikslinę stipendiją, taip pat aukštąsias mokyklas apie jų studentams paskirtas tikslines stipendijas.

 

V SKYRIUS

TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS

 

48. Tikslinės stipendijos skiriamos visam studijų laikotarpiui, įskaitant semestrų sesijų ir atostogų laikotarpius, ir mokamos ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Aprašo 34 ir 42 punktuose nurodytais atvejais  tikslinė stipendija studentui skiriama nuo semestro, kurį aukštoji mokykla pateikė Fondui informaciją apie studentus, pradžios. Jei asmens studijos ar studijų semestras prasideda po einamojo mėnesio 15 dienos arba baigiasi iki einamojo mėnesio 15 dienos, tikslinė stipendija už tą mėnesį nemokama.

49. Tikslinė stipendija mokama vieną kartą už vieną studijų laikotarpį vienoje studijų pakopoje. Jei studentas pakartotinai studijuoja tos pačios studijų pakopos tame pačiame semestre, tikslinė stipendija jam nemokama tiek mėnesių, kiek jis gavo tikslinę stipendiją tą semestrą ankstesnių studijų metu.

50. Skirtą tikslinę stipendiją Fondas perveda į studento prašyme skirti tikslinę stipendiją nurodytą studento mokėjimo sąskaitą kas mėnesį. Už einamąjį semestro mėnesį stipendija išmokama iki kito semestro mėnesio 28 dienos įskaitytinai. Stipendija už pirmąjį laikotarpio, kuriam paskiriama stipendija, mėnesį gali būti išmokėta vėliau, kai Fondas sprendimą skirti tikslinę stipendiją priima Aprašo 33, 34, 42 ir 45 punktuose nurodytais atvejais arba studentas prašymą skirti tikslinę stipendiją Fondui pateikia Aprašo 27 punkte nustatyta tvarka, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Fondo direktoriaus sprendimo dėl stipendijos skyrimo priėmimo. 

51. Tikslinės stipendijos mokėjimą Fondas nutraukia Aprašo 9.1–9.4 bei 9.7 papunkčiuose nustatytais atvejais.

52. Tikslinės stipendijos mokėjimą Fondas sustabdo Aprašo 9.5 ir 9.6 papunkčiuose nustatytais atvejais. 

53. Jei šio aprašo 51 ir 52 punktuose nustatytos aplinkybės atsiranda iki einamojo mėnesio 15 dienos, tikslinė stipendija už einamąjį mėnesį neišmokama, jei po einamojo mėnesio 15 dienos, – tikslinė stipendija už einamąjį mėnesį išmokama.

54. Tikslinės stipendijos mokėjimas atnaujinamas, išnykus Aprašo 9.5 ir 9.6 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms: jei nurodytos aplinkybės išnyksta iki einamojo mėnesio 15 dienos, tikslinės stipendijos mokėjimą Fondas atnaujina nuo einamojo mėnesio, jei po einamojo mėnesio 15 dienos, – tikslinės stipendijos mokėjimą Fondas atnaujina nuo kito mėnesio.

55. Atsiradus ar paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių tikslinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, stabdomas ar atnaujinamas, aukštoji mokykla ir studentas privalo apie jas informuoti Fondą raštu arba elektroniniu paštu. Aukštoji mokykla iki einamojo mėnesio 10 dienos informuoja Fondą apie aplinkybes, atsiradusias ar paaiškėjusias per praėjusį mėnesį. Studentas apie aplinkybių atsiradimą ar paaiškėjimą informuoja Fondą per 3 darbo dienas nuo tokios aplinkybės atsiradimo ir paaiškėjimo dienos. Informuojant Fondą, nurodoma studento, kuriam buvo paskirta tikslinė stipendija, asmens kodas, vardas, pavardė, aplinkybė, dėl kurios tikslinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, sustabdomas ar atnaujinamas, jos atsiradimo pagrindas bei data.

56. Paskirtų tikslinių stipendijų mokėjimo ir administravimo tikslu Fondas gali tikrinti toliau nurodytuose registruose esančius studentų asmens duomenis:

56.1. Studentų registre: aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų krypties pavadinimą ir kodą, studijų programos pavadinimą ir valstybinį kodą, studijų pakopą, studijų formą, kursą, semestrą, akademinių skolų skaičių, studijų finansavimo šaltinį, suteiktų akademinių atostogų pradžios ir pabaigos datas, studijų pradžios, studijų pabaigos, nutraukimo ar pašalinimo iš aukštosios mokyklos datas;

56.2. Gyventojų registre: vardą, pavardę, asmens kodą, tikslinių stipendijų permokų išieškojimo tikslu – deklaruotos gyvenamosios vietos adresą.

57. Apraše nurodyti asmenų duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu tikslinių stipendijų skyrimo, mokėjimo ir administravimo tikslais. Asmens duomenys saugomi 10 metų po paskutinio tikslinės stipendijos išmokėjimo.

 

______________