Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 22 ir 148 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų darbo ir apmokėjimo sąlygas, socialines garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas, kiti įstatymai ir įstatymų lydimieji teisės aktai.“

 

2 straipsnis. 148 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 148 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Komisijos narių darbas Komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje ir apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymo nustatyta tvarka. Komisijos narys pareigas gali eiti tik Komisijoje, taip pat dirbti mokslinį arba pedagoginį darbą.”

2. Pakeisti 148 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Komisijos nariams kasmetinės atostogos suteikiamos Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas