Projektas

XIIIP-3752(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172  1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                  d. Nr.           

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas nustato labdaros ir paramos teikimą ir gavimą, jų teikimo ir gavimo tikslus, teikėjus ir gavėjus, labdaros ir paramos teikimo ir gavimo kontrolę bei apskaitą, kai labdaros ir (arba) paramos teikėjai ir (arba) gavėjai naudojasi įstatymų nustatytomis mokesčių ir muitų lengvatomis. Šio įstatymo nuostatos dėl paramos teikimo ir gavimo kontrolės bei apskaitos taikomos ir tais atvejais, kai parama teikiama ir (arba) gaunama Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas