Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1605

5 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2019 m.                                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), asmenys, sergantys onkologinėmis ligomis;“.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmenys, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, turi teisę vieną kartą per 6 metus gauti iki 64 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šeimos (artimieji giminaičiai, įtėviai, vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjai (rūpintojai), neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys) vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 64 BSI dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį ir jei šeima atitinka vieną iš šių sąlygų:

1) augina neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. buvo pripažinta (ir šiuo metu tebegaliojanti) visiška negalia;

2) augina neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

3) slaugo vyresnį nei 18 metų asmenį, kuriam iki 18 metų sukakties dienos specialusis nuolatinės slaugos poreikis yra nustatytas neterminuotai;

4) slaugo vyresnį nei 18 metų asmenį, kuriam visiška negalia (nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.) arba specialusis  nuolatinės slaugos poreikis (po 2005 m. liepos 1 d.) buvo nustatytas ir galiojo iki 18 metų sukakties dienos ir kuriam po 18 metų sukakties dienos nepertraukiamai visą laiką buvo nustatyta visiška negalia arba nustatomas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas