Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

                                                                  NUTARIMAS                      

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo NR. o3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m.                     d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau − Taryba)  Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2020 m.    d. pažymą Nr. O5E-     „Dėl  “, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarką, patvirtintą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                     

 


 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-301

(Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2020 m.        d. nutarimo Nr. O3E-           redakcija)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų IR MOKĖJIMO TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato įmokų už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) teikiamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugas kainą, įmokų objektus ir mokėjimo tvarką.

2. Šiame teisės akte vartojamos sąvokos ir santrumpos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ IŠDAVIMO PASLAUGOS KAINA

 

3. Už Tarybos teikiamą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugą taikomos Tarybos paslaugos teikimo sąnaudomis grindžiamos kainos, nustatytos Tvarkos 5 punkte.

4. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas ne vėliau, kaip per 7-10 darbo dienų nuo visų teisingai pateiktų reikalingų dokumentų dienos. Skubos tvarka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas, nuo visų teisingai pateiktų reikalingų dokumentų dienos. Už energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimų atlikimą taikomi įkainiai nurodyti Tvarkos 5 punkte. Už skubos tvarka Tarybos teikiamą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugą, taikomas skubos koeficientas lygus 2.

5. Tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų objektai ir kainos:

5.1. Energetikos įrenginių galia iki 30 kW (imtinai):

1 lentelė.

Nr.

Energetikos įrenginių galia, kW

Paslaugos kaina, Eur

Paslaugos kaina, skubos tvarka, Eur

1.

30

32,90

65,80

 

5.2. Energetikos įrenginių galia viršija 30 kW, bet yra mažesnė kaip 1 MW:

2 lentelė.

Nr.

Energetikos įrenginių galia, kW

Paslaugos kaina, Eur

Paslaugos kaina, skubos tvarka, Eur

1.

Nuo 30,01 iki 90

42,80

85,60

2.

Nuo 90,01 iki 150

52,70

105,40

3.

Nuo 150,01 iki 210

62,60

125,20

4.

Nuo 210,01 iki 270

72,50

145,00

5.

Nuo 270,01 iki 330

82,40

164,80

6.

Nuo 330,01 iki 390

92,30

184,60

7.

Nuo 390,01 iki 450

102,20

204,40

8.

Nuo 450,01 iki 510

112,10

224,20

9.

Nuo 510,01 iki 570

122,00

244,00

10.

Nuo 570,01 iki 630

131,90

263,80

11.

Nuo 630,01 iki 690

141,80

283,60

12.

Nuo 690,01 iki 750

151,70

303,40

13.

Nuo 750,01 iki 810

161,60

323,20

14.

Nuo 810,01 iki 870

171,50

343,00

15.

Nuo 870,01 iki 930

181,40

362,80

16.

Nuo 930,01 iki 999

191,30

382,60

 

5.3. Energetikos įrenginių galia 1 MW ir daugiau kaip 1 MW:

3 lentelė.

Nr.

Energetikos įrenginių galia*, kW

Paslaugos kaina, Eur

Paslaugos kaina, skubos tvarka, Eur

1.

Nuo 1 000 iki 1 499

192,95

385,90

2.

Nuo 1 500 iki 1 999

209,40

418,80

3.

Nuo 2 000 iki 2 499

225,85

451,70

4.

Nuo 2 500 iki 2 999

242,30

484,60

5.

Nuo 3 000 iki 3 499

258,75

517,50

6.

Nuo 3 500 iki 3 999

275,20

550,40

7.

Nuo 4 000 iki 4 499

291,65

583,30

8.

Nuo 4 500 iki 4 999

308,10

616,20

9.

Nuo 5 000 iki 5 499

324,55

649,10

10.

Nuo 5 500 iki 5 999

341,00

682,00

11.

Nuo 6 000 iki 6 499

357,45

714,90

12.

Nuo 6 500 iki 6 999

373,90

747,80

13.

Nuo 7 000 iki 7 499

390,35

780,70

14.

Nuo 7 500 iki 7 999

406,80

813,60

15.

Nuo 8 000 iki 8 499

423,25

846,50

16.

Nuo 8 500 iki 8 999

439,70

879,40

17.

Nuo 9 000 iki 9 499

456,15

912,30

18.

Nuo 9 500 iki 9 999

472,60

945,20

19.

Nuo 10 000 iki 10 499

489,05

978,10

20.

Nuo 10 500 iki 10 999

505,50

1011,00

21.

Nuo 11 000 iki 11 499

521,95

1043,90

22.

Nuo 11 500 iki 11 999

538,40

1076,80

23.

Nuo 12 000 iki 12 499

554,85

1109,70

24.

Nuo 12 500 iki 12 999

571,30

1142,60

25.

Nuo 13 000 iki 13 499

587,75

1175,50

26.

Nuo 13 500 iki 13 999

604,20

1208,40

27.

Nuo 14 000 iki 14 499

620,65

1241,30

28.

Nuo 14 500 iki 14 999

637,10

1274,20

29.

Nuo 15 000 ir daugiau

653,55

1307,10

* Jei energetikos įrenginių galia (kW) nurodyta po kablelio tikslumu, tuomet energetikos įrenginio galia apvalinama į mažesnę pusę iki sveiko skaičiaus.

 

5.4. Elektros tinklai, šilumos tinklai, gamtinių dujų sistemos, naftos ir naftos produktų vamzdynai ir sistemos:

4 lentelė.

Nr.

Tinklų ilgis*, m

Priklausomai nuo tinklų ilgio objekto patikrinimui skirtas laikas Y, val.

Paslaugos kaina, Eur

Skubos tvarka, Eur

1.

Iki 500

4

46,01

92,02

2.

Nuo 500  iki 999

8

91,49

182,98

3.

Nuo 1 000 iki 9 999

12

136,97

273,94

4.

Nuo 10 000 iki 29 999

16

182,45

364,90

5.

Nuo 30 000 iki 49 999

20

227,93

455,86

6.

50 000 ir daugiau

24

273,41

546,82

* Jei tinklų ilgis (m) nurodytas po kablelio tikslumu, tuomet tinklų ilgis apvalinamas į mažesnę pusę iki sveiko skaičiaus.

5.5. Energetikos įrenginių Paleidimo–derinimo darbų pažyma nurodyta Atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ IV skyriuje nurodytiems energetikos įrenginiams: 

 

Nr.

Paslaugos kaina, Eur

Paslaugos kaina, skubos tvarka, Eur

1.

32,90

65,80

 

 

III SKYRIUS

įmokų UŽ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ IŠDAVIMO PASLAUGĄ MOKĖJImas

 

6. Įmokų už Tarybos teikiamą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugą mokėtojai yra energetikos statinio ar įrenginio statytojai ar jų įgalioti asmenys, kaip tai nurodyta Atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Atsakingas Tarybos darbuotojas, atlikęs energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, apskaičiuoja įmokos dydį ir pateikia sąskaitą faktūrą mokėtojui (paslaugos užsakovui). Pažyma skubos tvarka išduodama per 1 darbo dieną gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Pažyma įprasta tvarka išduodama per 2 darbo dienas gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Tarybos darbuotojas pažymą apie energetikos įrenginių techninę būklę išduoda tik tuomet, kai yra sumokėta Tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta paslaugos kaina.

______________