Projektas

 

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.            d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalimis bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2021 m.             d. pažymą Nr. O5E-  „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Gamtinių dujų Saugumo dedamoji, nurodyta šios Metodikos 24 punkte, skaičiuojama pagal (17) formulę:

čia:

Dsaug,t+1 – ateinantiems (t+1) metams skaičiuojama Saugumo dedamoji, Eur/(MWh/parą/metus);

Dp,t+1 – SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, suskaičiuota ateinantiems metams pagal Metodikos 19.1 papunktį, Eur/(MWh/parą/metus);

Kįsig.,n – paskirtojo tiekėjo mokėtina faktinė kaina už per praėjusių keturių ketvirčių n-tąjį mėnesį įsigytą išdujinto ir (ar) perkrauto būtinojo kiekio dalį, Eur/MWh, kuri gali būti koreguojama atsižvelgiant į paskirtojo tiekėjo pateiktą pagrindimą kainų pokyčiui, susidariusiam dėl neįprastų veiklos sąlygų nuokrypių;

Kvid.,n – praėjusių keturių ketvirčių n-tojo mėnesio Vidutinė importo kaina, Eur/MWh;

Qn paskirtojo tiekėjo planuojama per n-tąjį mėnesį išdujinti ir (ar) perkrauti Diversifikavimo tvarkos apraše numatyta tvarka Vyriausybės nustatyto būtinojo kiekio ateinantiems metams (t+1) dalis, MWh. Ateinančių metų (t+1) sausio–gruodžio mėnesių Qn suma negali būti didesnė nei Diversifikavimo tvarkos apraše numatyta tvarka Vyriausybės nustatytas būtinasis kiekis ateinantiems metams (t+1);

STECH, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos paskirtojo tiekėjo sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal (18) formulę, Eur;

SFIN, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos, Eur;

P∆,t,x – paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo kainų, kiekių, Vidutinės importo kainos, technologinių sąnaudų bei SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudų skirtumo per praėjusius keturis ketvirčius, ir paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių vartojimo pajėgumų skirtumo per praėjusius (t-1) metus, Eur. Susidaręs P∆,t,x gali būti išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, kai paskirtasis tiekėjas pateikia motyvuotą prašymą Tarybai. Jeigu neigiamo P∆,t,x grąžinimas vartotojams ir (ar) teigiamo P∆,t,x grąžinimas paskirtajam tiekėjui yra išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma faktinė Įmonės skolinto kapitalo kaina, ne didesnė nei 2 proc., kai grąžinamas teigiamas P∆,t,x paskirtajam tiekėjui ir 2 proc., kai grąžinamas neigiamas P∆,t,x vartotojams. Tais metais, kai lėšos grąžinamos vartotojams ir (ar) paskirtajam tiekėjui, pritaikoma ½ palūkanų normos;

m – indeksas, nurodantis per praėjusius keturis ketvirčius vertinamų P∆,t dedamųjų skaičių.

Qvp,t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

Sadm,t+1 – prognozuojamos ateinančių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos (toliau – administravimo sąnaudos), į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo, Eur. Administravimo sąnaudos skaičiuojamos pagal (171) formulę:

; (171)

čia:

OPEXadm (be DU) – SGDT lėšų administravimui priskirtos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį, Eur;

OPEXadm (DU) – SGDT lėšų administravimui priskirtos darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį, Eur;

CT – SGDT lėšų administravimui priskirtos mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

CX – kiti numatomi sąnaudų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos SGD terminalo lėšų administratoriaus veiklai, bei kiti nuo SGD terminalo lėšų administratoriaus nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur;

ΔSadm – skirtumas tarp praėjusiais metais gautinų ir pagrįstų faktinių SGDT lėšų administravimo sąnaudų, Eur. Vertinant SGD terminalo lėšų administravimo teisines sąnaudas pagrįstomis faktinėmis sąnaudomis yra pripažįstamos visos SGDT lėšų administravimui priskirtos faktinės teisinės sąnaudos, įsigytos viešųjų pirkimų būdu, jeigu visos faktinės praėjusių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos yra ne didesnės nei 144,81 tūkst. Eur:

26.1. Ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos sąnaudos technologinėms reikmėms STECH,t+1 skaičiuojamos pagal (18) formulę:

čia:

QTECH – per keturis praėjusius ketvirčius SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudotas SGD kiekis (toliau – technologinis kiekis), kuris yra kompensuojamas paskirtajam tiekėjui vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis, nevertinant pagrįstų nuokrypių nuo įprastų veiklos sąlygų, MWh;

PGD – ateinantiems (t+1) metams prognozuojama dujų pirkimo kaina, skaičiuojama pagal (21) formulę.

26.2. Paskirtojo tiekėjo kompensuotinu technologiniu kiekiu (toliau – kompensuotinas kiekis) yra laikomas per paskutinius keturis ketvirčius susidaręs technologinis kiekis tomis paromis, kai: 

26.2.1. paskirtasis tiekėjas yra vienintelis SGD terminalo naudotojas, turintis SGD terminale fizinį ar virtualiai saugomą SGD likutį;

26.2.2. SGD terminale fizinį ar virtualiai saugomą SGD likutį turi ir kiti terminalo naudotojai ir paskirtojo tiekėjo technologinis kiekis viršija kitų terminalo naudotojų technologinį kiekį, skaičiuojant technologinius kiekius procentine išraiška nuo per parą išdujinto SGD kiekio.

26.3. Paskirtojo tiekėjo vieno mėnesio kompensuotinas kiekis skaičiuojamas pagal (19) formulę:

čia:

k – indeksas, nurodantis mėnesio parą, kurią paskirtasis tiekėjas buvo ne vienintelis terminalo naudotojas. Tomis dienomis, kai paskirtasis tiekėjas yra vienintelis SGD terminalo naudotojas, kompensuojamas visas paskirtojo tiekėjo technologinis kiekis;

QptBOG,k – paskirtajam tiekimui priskirtas technologinis kiekis per parą, MWh;

QktBOG,k – kitiems išdujinamiems kiekiams, išskyrus paskirtojo tiekimo kiekius, priskirtas technologinis kiekis per parą, MWh;

Qktd,k – visas, išskyrus paskirtojo tiekimo kiekį, išdujinamas kiekis per parą, MWh;

Qptd,k – paskirtojo tiekimo išdujinamas kiekis per parą, MWh.

26.4. Kai per ataskaitinį mėnesį kiti SGD terminalo naudotojai nevykdė dujinimo ir jiems buvo priskirti technologiniai kiekiai (= 0), tai to mėnesio kitų SGD terminalo naudotojų technologinis kiekis procentine išraiška nuo jų išdujinto kiekio () skaičiuojamas kaip praėjusių keturių ketvirčių kitų SGD terminalo naudotojų technologinių kiekių ir jų išdujinto gamtinių dujų kiekio santykis procentais.

26.5. To paties ataskaitinio laikotarpio dalį, kai paskirtasis tiekėjas yra ne vienintelis SGD terminalo naudotojas ir paskirtojo tiekėjo technologinis kiekis procentine išraiška neviršija kitų SGD terminalo naudotojų vidutinio technologinio kiekio, QTECH,n yra prilyginamas 0.

26.6. Paskirtajam tiekėjui kompensuotinas kiekis skaičiuojamas pagal (20) formulę:

čia:

n – indeksas, nurodantis keturių praėjusių ketvirčių mėnesį, kurį paskirtasis tiekėjas SGD terminale patiria sąnaudas technologinėms reikmėms; 

QTECH,n – paskirtojo tiekėjo vieno mėnesio kompensuotinas kiekis, suskaičiuotas pagal (19) formulę, MWh.

26.7. Prognozuojama būtinojo kiekio SGD pirkimo kaina (PGD) apskaičiuojama kaip metų, kuriems yra nustatoma Saugumo dedamoji, prognozuojamų būtinojo kiekio kainų svertinis vidurkis aktyviaisiais mėnesiais, kuriais pagal sutartį su tiekėju ateinančiais metais yra numatomas SGD pristatymas į SGD terminalą, ir skaičiuojama pagal (21) formulę:

čia:

i – indeksas (nuo 1 iki n), nurodantis metų, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji, aktyvųjį mėnesį, kuriam yra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei SGD pirkimo kainai apskaičiuoti, įvertinus pirmaisiais SGD terminalo veikimo metais neparduotą būtinojo kiekio likutį (toliau – likutis);

n – aktyvių mėnesių, kuriems yra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei būtinojo kiekio SGD pirkimo kainai apskaičiuoti, skaičius (įskaitant likutį) per kalendorinius metus, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji;

Pi – faktinė būtinojo kiekio pirkimo kaina i-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, (Eur/MWh);

j – indeksas, nurodantis metų, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji, aktyvųjį mėnesį (nuo 1 iki m), kuriam nėra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę prognozuojamai būtinojo kiekio SGD pirkimo kainai apskaičiuoti;

m – aktyvių mėnesių, kuriems nėra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei būtinojo kiekio pirkimo kainai apskaičiuoti, skaičius per kalendorinius metus, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji;

Pj – prognozuojama būtinojo kiekio SGD pirkimo kaina j-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, Eur/MWh;

Qi – faktinė būtinojo kiekio dalis, kuri buvo pristatyta i-tąjį mėnesį paskirtojo kiekio tiekimo užtikrinimui metams, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji, MWh;

Qj – prognozuojama būtinojo kiekio dalis, kurią planuojama pristatyti j-tąjį mėnesį būtinojo kiekio tiekimo užtikrinimui metams, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji, MWh, atsižvelgiant į kiekvienos dienos būtinojo kiekio išdujinimo grafiką ir faktinį, o jei tokio nėra, planuojamą būtinojo kiekio, importuoto per SGD terminalą, sunaudojimą technologinėms reikmėms pagal Naudojimosi SGD terminalu taisyklėse nurodytas leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normas, MWh;

Pl – gamtinių dujų likučio, kuris bus naudojamas kaip būtinasis kiekis metais, kuriems skaičiuojama prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina, vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh;

Ql – gamtinių dujų likučio, kuris bus naudojamas kaip būtinasis kiekis metais, kuriems skaičiuojama prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina, kiekis, MWh.

26.8. Prognozuojama būtinojo kiekio importo kaina apskaičiuojama pagal paskirtojo tiekėjo būtinojo kiekio importo sutarties nuostatas, įvertinančias aktyviųjų mėnesių importo kainos formulės kintamųjų reikšmes ir būtinojo kiekio likučio kainą.

2. Pakeisti Metodikos 45.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.3. sutarties su gamtinių dujų laikymo įmone, registruota, veikiančia ir turinčia saugyklas bet kurioje valstybėje narėje, gamtinių dujų perdavimo sistema sujungtoje su Lietuvos Respublika:

čia:

St,sauggamtinių dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams metinės sąnaudos, Eur;

TGD buit – prognozuojama dujų pirkimo kaina, skaičiuojama kaip buitiniams vartotojams taikomos dujų kainos svertinis vidurkis, Eur/MWh;

TGD saug – saugyklose laikomų tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/MWh;

Qp – papildomai perkamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh; ;

Qsaug – dujų saugykloje saugojamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh;

R – palūkanų norma, kuri nustatoma kaip faktinė Įmonės skolinto kapitalo kaina, ne didesnė nei 2 proc.

Ttr – dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina, Eur/MWh. Dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina skaičiuojama pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios dujų transportavimo ir saugojimo paslaugas teikiančių dujų įmonių;

Tsaug – dujų saugojimo kaina, nustatoma pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujas saugojančios įmonės, Eur/MWh.“

3. Pakeisti Metodikos 47.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

47.1. prognozuojama gamtinių dujų produkto kaina, skaičiuojama remiantis Metodikos 14 punktu, arba sumažinta gamtinių dujų produkto kaina;“

4. Papildyti Metodiką 47.11 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

47.11. Skaičiuojant gamtinių dujų tarifą Įmonės siūlymu gali būti vertinama sumažinta prognozuojama gamtinių dujų produkto kaina, pagal Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 18 dalies nuostatas. Teikiant siūlymą dėl sumažintos gamtinių dujų produkto kainos gamtinių dujų tiekimo įmonė turi pateikti šią pagrindžiančią informaciją:

47.11.1. tarifo skaičiavimą, įvertinus visą prognozuojamą gamtinių dujų produkto kainą, parodantį, kad skirtumas tarp suskaičiuoto tarifo ir tuo metu galiojančio tarifo yra didesnis kaip 40 procentų;

47.11.2. lėšų už negrąžintą vartotojams ar gamtinių dujų tiekimo įmonei išdėstymo per atitinkamą laikotarpį modeliavimą pagal Metodikos nuostatas; 

47.11.3. apie Įmonės finansines galimybes dengti sąnaudas, susidariusias dėl prognozuojamos kainos ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos skirtumo;

47.11.4. siūlymo dėl sumažintos gamtinių dujų produkto kainos įtaką Įmonės finansinio sverto rodikliams laikotarpiui, kuriam siūloma išdėstyti skirtumą tarp prognozuojamos ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos.“

5. Pakeisti Metodikos 47.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

47.3. tiekimo kaina, kurios viršutinė riba suskaičiuota remiantis Metodikos 40 punktu, įskaitant tiekimo saugumo išlaidas kaip atskirą tiekimo kainos dalį. Tiekimo saugumo išlaidos skaičiuojamos įvertinus faktinę Įmonės skolinto kapitalo kainą, ne didesnę nei 2 proc.;“

6. Pakeisti Metodikos 47.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

47.4. skirtumas tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio į tarifą įtrauktų ir faktinių gamtinių dujų produkto kainų suma, suskaičiuotas remiantis Metodikos 48−49 punktais.“

7. Pakeisti Metodikos 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Skirtumas tarp faktinės ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos už pasibaigusį gamtinių dujų tiekimo pusmetį įvertinamas, nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, perskaičiuojant gamtinių dujų produkto kainą kitam pusmečiui pagal (28) formulę:

čia:

TGD buit – skirtumas tarp faktinės ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos buitiniams vartotojams;

TGD buit pr i – i-ojo pusmečio į tarifą įtraukta gamtinių dujų produkto kaina buitiniams vartotojams, Eur/MWh;

Q buit i – i-ojo pusmečio buitiniams vartotojams parduotas gamtinių dujų kiekis, MWh;

Q buit i+1 – i+1 laikotarpiui buitiniams vartotojams prognozuojamas parduoti gamtinių dujų kiekis (jeigu pasibaigus (i+1) laikotarpiui nustatoma, kad faktinis parduotas gamtinių dujų kiekis neatitiko prognozuojamo gamtinių dujų kiekio ir dėl to susidarė pajamų skirtumas, jis bus įvertintas nustatant gamtinių dujų tarifus ateinančiam laikotarpiui), MWh;

TGD buit f i – i-ojo pusmečio faktinė gamtinių dujų produkto kaina buitiniams vartotojams, Eur/MWh.

8. Pakeisti Metodikos 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Skirtumas tarp faktinės ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos arba pajamų skirtumas, nustatytas Tarybai atlikus Įmonės patikrinimą ir nustačius neatitikimus tarp gamtinių dujų tarifuose buitiniams vartotojams įskaičiuotos ir faktinės gamtinių dujų produkto kainos bei neatitikimus tarp buitiniams vartotojams atitinkamam laikotarpiui prognozuotų patiekti ir faktiškai patiektų gamtinių dujų kiekių, įvertinamas nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, paskirstant susidariusį skirtumą per Tarybos nustatytą laikotarpį. Jei gautų papildomų pajamų grąžinimas vartotojams ir (ar) susidariusio faktinės ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos skirtumo grąžinimas gamtinių dujų įmonėms išdėstomas per ilgesnį nei vieno pusmečio laikotarpį, pradedant antruoju pusmečiu negrąžintai pinigų daliai įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui negrąžintai pinigų daliai pusmečiui taikoma 1/2 faktinės įmonės skolinto kapitalo kainos, ne didesnės nei 2 proc., kai lėšos grąžinamos vartotojams, ir (ar) 1 proc. palūkanų norma pusmečiui, kai nesurinktos lėšos grąžinamos Įmonei. Pirmąjį reguliavimo periodo pusmetį, kai lėšos grąžinamos vartotojams ir (ar) gamtinių dujų įmonėms, grąžinamoms gautoms papildomoms pajamoms ar susidariusiems faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos skirtumams taikoma 1/4 faktinės Įmonės skolinto kapitalo kainos, ne didesnės nei 2 proc., kai lėšos grąžinamos vartotojams ir (ar) 0,5 proc. palūkanų norma pusmečiui, kai nesurinktos lėšos grąžinamos Įmonei.“

9. Papildyti Metodiką 492 punktu ir jį išdėstyti taip:

492. Taryba gali priimti sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo ir dėl faktiškai negautų ar viršytų Įmonės numatytų pajamų dėl į tarifą įtrauktos bei faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos skirtumo išdėstymo per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Tarybai priėmus sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo, skirtumas, susidaręs tarp to laikotarpio sumažintos prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos, išdėstomas per Tarybos nustatytą laikotarpį ir įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, taikomos buitiniams vartotojams. Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos perveda gamtinių dujų tiekėjui, kurio vartotojų gamtinių dujų suvartojimas lėmė dėl prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos susidariusį skirtumą dėl faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų. Šios papildomos dedamosios administravimas negali turėti neigiamos finansinės įtakos skirstymo sistemos operatoriui. Skaičiuojant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams per Tarybos nustatytą laikotarpį gali būti įvertinamos skirtumo tarp į tarifą įtrauktos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos ir (arba) tiekimo įmonės faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų skolinimosi sąnaudos.

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas