Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL Valstybės tarnautojų ir DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų nustatymo

 

Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijus (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius valstybės institucijose ir įstaigose (toliau – įstaigos) turi būti toks, kad įstaigos laiku ir kokybiškai galėtų atlikti joms teisės aktuose nustatytas funkcijas, o įstaigos lėšos, skirtos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui, būtų naudojamos racionaliai ir taupiai;

2.2. įstaigos, vadovaudamosi šio nutarimo 1 punkte patvirtintais Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijais, motyvuotus pasiūlymus, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų tarnybų, ministrų valdymo sritims nepriskirtų valstybės institucijų ir įstaigų ir bendro ministrų valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijų ir kitų priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų (išskyrus bendro didžiausio leistino Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus) didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių (toliau – pareigybės) skaičiaus (toliau – Didžiausias leistinas pareigybių skaičius), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“, keitimo, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pagal poreikį teikia iki einamųjų metų gegužės 1 d. ir rugsėjo 15 d, išskyrus šio nutarimo 2.7 papunktyje nustatytus atvejus;

2.3. Jeigu pareigybės perskirstomos tarp įstaigų nedidinant bendro Didžiausio leistino pareigybių skaičius, kartu su šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytu motyvuotu pasiūlymu teikiamas lėšų perskirstymo tarp įstaigų paskaičiavimas, suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

2.4. Jeigu steigiamos naujos pareigybės didinant bendrą Didžiausią leistiną pareigybių skaičių, kartu su šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytu motyvuotu pasiūlymu, teikiama:

2.4.1. įstaigai teisės aktais nustatytų tikslų, uždavinių, funkcijų ir jų masto, pareigybių skaičiaus ir įstaigos administracijos struktūros pokyčio analizė per paskutinius praėjusius kalendorinius metus;

2.4.2. informacija apie teisės aktais įstaigai nustatytas naujas funkcijas, įstaigos atliekamas jai nebūdingas ar perteklines funkcijas;

2.4.3. informacija apie atliekamų, nustatytų naujų funkcijų apimtis ir žmogiškųjų išteklių poreikį šioms funkcijoms atlikti;

2.4.4. informacija ir pasiūlymai apie įstaigoje atliekamų veiklos procesų ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo galimybes;

2.4.5. lėšų poreikio pagrindimas naujų pareigybių steigimui ir lėšų šaltinis, suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija;

2.4.6. kita įstaigos manymu reikšminga informacija.

2.5. valstybės institucijos ar įstaigos, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1329 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ patvirtintas Didžiausias leistinas pareigybių skaičius, vadovas ar jo įgaliotas asmuo, ne rečiau kaip kartą per 3 metus pagal šio nutarimo 1.1 papunktyje patvirtintus Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijus įvertina pareigybių poreikį vadovaujamoje įstaigoje ir prireikus steigia naujas pareigybes ar inicijuoja naujų pareigybių steigimą arba panaikina esamas pareigybes ar inicijuoja Didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimus;

2.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, gavusi šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytus motyvuotus pasiūlymus, juos apibendrina ir atitinkamai iki einamųjų metų birželio 1 d. ar spalio 15 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis derintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl Didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimo. Teikime Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pateikia šio nutarimo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytą informaciją ir savo išvadą dėl gautų šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytų motyvuotų pasiūlymų;

2.7. esant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimui dėl Didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimo, šio nutarimo 2.2 ir 2.6 papunkčiuose nustatyti terminai netaikomi.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Vidaus reikalų ministras

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m.          nutarimu Nr.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJAI

 

1.       Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijai nustato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų ar savivaldybės biudžeto (toliau – darbuotojai) (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių (toliau – pareigybės) poreikio valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose (toliau – įstaiga) nustatymo kriterijus.

2. Pareigybių poreikis įstaigoje nustatomas atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

2.1. Įstaigai nustatytų funkcijų analizės. Pagal šį kriterijų vertinama:

2.1.1. atliekamos funkcijos (procesai) ir jų skaičius;

2.1.2. atliekamos funkcijos (proceso) turinys;

2.1.3. atliekamos funkcijos (proceso) apimtis;

2.1.4. atliekamos funkcijos (proceso) sudėtingumas;

2.1.5. funkcijos produkto vartotojų skaičius;

2.1.6. funkcijos produkto teikimo teritorija.

2.2. Įstaigos žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų analizės. Pagal šį kriterijų vertinama:

2.2.1. turimų žmogiškųjų išteklių skaičius (užimtos pareigybės);

2.2.2. įstaigos administracijos struktūros optimalumas, atsižvelgiant į Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 29 punkte nustatytus reikalavimus;

2.2.3. darbuotojų turimos kompetencijos ir gebėjimai;

2.2.4. darbuotojų darbo našumas;

2.2.5. darbuotojų darbo krūvis;

2.2.6. darbuotojų potencialas.

2.3. Įstaigos veiklos procesų tobulinimo. Pagal šį kriterijų vertinama:

2.3.1. procesų racionalizavimo (procesų peržiūros, perskirstymo, atsisakymo, supaprastinimo, tobulinimo) galimybė;

2.3.2. procesų standartizavimo galimybė;

2.3.3. procesų skaitmenizavimo galimybė.

 

 

____________