Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR HUMANITARINĖS PAGALBOS ĮSTATYMO NR. XII-311 6, 7, 8, 12 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 13 straipsniu PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Dvišalė ir daugiašalė parama vystymuisi gali būti teikiama per projektus ir programas kaip techninė parama, deleguotasis bendradarbiavimas, pagalba valstybės partnerės prekybos sistemai vystyti, privačiam sektoriui plėtoti (įskaitant lengvatinių paskolų ir garantijų teikimą ir dalyvavimą valstybių partnerių privataus sektoriaus ūkio subjektuose) ir pilietinei visuomenei stiprinti, tarptautinių donorų lėšomis vykdomų projektų ir programų bendrasis finansavimas, taip pat per paramą biudžetui. Projektus ir programas gali įgyvendinti Lietuvos ir užsienio valstybių subjektai pagal skelbiamus konkursus arba tiesioginio finansavimo būdu, mutatis mutandis taikant 2018 m.  liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, 195 straipsnio nuostatas.“

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3.  CPVA užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka iš Programai skiriamų lėšų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka iš šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytam Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondui  (toliau – Fondas) skiriamų lėšų:

1) organizuoja Programos ir Fondo lėšomis finansuojamų vystomojo bendradarbiavimo projektų atranką, sudaro atrinktų projektų įgyvendinimo sutartis ir vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;

2) prisideda prie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų gebėjimų rengti ir įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo projektus tobulinimo;

3) bendradarbiaudama su Užsienio reikalų ministerija renka ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, taip pat nevyriausybinėms organizacijoms informaciją apie numatomus skelbti ir (arba) paskelbtus konkursus dėl vystomojo bendradarbiavimo projektų, kurie finansuojami tarptautinių donorų lėšomis.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Vyriausybės nustatyta tvarka šio straipsnio 3 dalyje nurodytus vystomojo bendradarbiavimo Programos projektus atrenka Užsienio reikalų ministerija, šio straipsnio 4 dalyje nurodytus vystomojo bendradarbiavimo projektus – valstybės ir savivaldybių institucijos, o šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas atitinkančius Fondo lėšomis finansuojamus  projektus – Fondo taryba.“

3Pakeisti 7 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytos funkcijos neapriboja CPVA galimybių dalyvauti Užsienio reikalų ministerijos tiesiogiai įgyvendinamuose ir administruojamuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose, kai šie finansuojami Programos  ir (ar) Fondo lėšomis.“

4.   Papildyti 7 straipsnio 9 dalį nauju 6 punktu:

6) teikia siūlymus Fondo tarybai dėl Fondo lėšų paskirstymo prioritetų, sričių ir krypčių.“

5.   Buvusį 7 straipsnio 9 dalies 6 punktą laikyti 7 punktu.

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vystomojo bendradarbiavimo veikla finansuojama iš Užsienio reikalų ministerijai, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms patvirtintų biudžeto asignavimų, Fondo  lėšomis ir kitomis įstatymų nustatyta tvarka gautomis lėšomis, kurios, remiantis EBPO metodologija, laikomos oficialia parama vystymuisi.“

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vystomojo bendradarbiavimo projektą įgyvendinančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams, dalyvaujantiems projekte (toliau – darbuotojai), iš šio projekto lėšų gali būti mokamas darbo užmokestis. Darbo užmokestis už dalyvavimą projekte mokamas pagal projekto sutartyje nustatytas sąlygas ir įkainius. Jeigu tokios sąlygos ir įkainiai nėra nustatyti, darbo užmokesčio už dalyvavimą projekte dydį nustato projektą įgyvendinančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai, neviršydami įgyvendinamam projektui nustatyto biudžeto. Už laiką, kurį darbuotojai dalyvauja projekte ir už kurį gauna darbo užmokestį iš projekto lėšų, darbo užmokestis iš kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų lėšų jiems nemokamas.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 13 straipsniu

Papildyti įstatymą 13 straipsniu:

13 straipsnis. Fondas

1. Fondas sudaromas siekiant tinkamai įgyvendinti šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytus Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslus. Fondo lėšomis finansuojami projektai ir programos pagal skelbiamus konkursus arba tiesioginio finansavimo būdu.

2. Fondas nėra juridinis asmuo.

3. Fondo lėšos sudaromos iš valstybės biudžeto asignavimų, savivaldybių biudžetų lėšų, užsienio šalių, tarptautinių organizacijų bei finansų institucijų ir Lietuvos Respublikos juridinių bei fizinių asmenų savanoriškų tikslinių įnašų, pajamų už investuotas laikinai laisvas lėšas, sugrąžintų projektų lėšų, delspinigių, palūkanų, baudų ir kitų teisėtai gautų lėšų. Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, Fondui lėšos skiriamos atsižvelgiant į būtinybę tinkamai įgyvendinti šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytus Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslus siekiant, kad ilgalaikėje perspektyvoje oficiali Lietuvos parama vystymuisi atitiktų Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus. Siekiant užtikrinti daugiašalės ir dvišalės Lietuvos oficialios paramos vystymuisi (toliau - OPV) konvergenciją, Fondui skiriami valstybės biudžeto asignavimai gali būti panaudojami tik kaip dvišalė OPV ir siekiama šiuos asignavimus didinti atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus. 

4. Fondas administruojamas pagal šį įstatymą ir kitus teisės aktus, nustatančius valstybės biudžeto lėšų naudojimo principus ir tvarką, ir Vyriausybės patvirtintus Fondo nuostatus. Fondą administruoja CPVA. Fondo lėšos laikomos atskiroje CPVA sąskaitoje. Fondo lėšos negali būti perduodamos į valstybės biudžetą arba naudojamos kitoms valstybės reikmėms finansuoti. Per biudžetinius metus nepaskirstytos, taip pat nuo įgyvendinamų projektų  likusios nepanaudotos Fondo lėšos lieka Fondo sąskaitoje ir naudojamos kitais biudžetiniais metais.

5. Sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo Fondo nuostatuose nustatyta tvarka priima Fondo taryba, kurią sudaro septyni nariai: keturi valstybės institucijų atstovai, vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos  atstovas, vienas verslo asocijuotų struktūrų atstovas ir vienas nevyriausybinių organizacijų atstovas. Fondo tarybai vadovauja pirmininkas, kurį iš narių tarpo paskiria užsienio reikalų ministras. Fondo tarybos nariu gali būti skiriamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantis asmuo. Fondo tarybos institucinę sudėtį užsienio reikalų ministro teikimu trejiems metams tvirtina Vyriausybė. Personalinę Fondo tarybos sudėtį tvirtina užsienio reikalų ministras. Fondo tarybos darbą organizuoja Užsienio reikalų ministerija. Fondo tarybos sudarymo tvarka, Fondo tarybos narių kompetencijos reikalavimai nustatomi Fondo nuostatuose. Fondo tarybos narių, kurie nėra valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, darbas apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nustatyta tvarka.

6. Fondo veikla nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka. Nutraukus Fondo veiklą, jo lėšos, priklausomai nuo jų šaltinio, pervedamos į valstybės biudžetą arba atitinkamam subjektui, nurodytam šio straipsnio 3 dalyje.“

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.

2. Fondo veikla valstybės biudžeto lėšomis pradedama finansuoti nuo 2022 metų sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota  institucija ir užsienio reikalų ministras iki 2021 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas