ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 13, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJAI „SAULĖ“  

 

 

2023 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ 2023 m. kovo 27 d. Nr. S-54 prašymą „Dėl panaudos sutarties sudarymo naujam terminui“ ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio  2023 m. balandžio  6 d.  protokolą  Nr. VAK-186, Šiaulių  miesto savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šiaulių krepšinio akademijai „Saulė“ dešimčiai metų 2418,74 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas (kadastrinių matavimų byloje pažymėta 1C2p, unikalus Nr. 2997-5006-4015), esančias Pramonės g. 13, Šiauliuose, ir materialųjį turtą (priedas) neatlygintinai naudoti viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras