Projektas

 

Lietuvos Respublikos

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS NR. I-1489 15 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

 

 

2022 m.               d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį 6 dalimi:

6. Kiekvienam pradinių klasių mokiniui, teisės aktų nustatyta tvarka, iš valstybės biudžeto finansuojama vienkartinė 18 valandų trukmės mokymosi plaukti vasaros stovykla.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia Seimo narys Linas Jonauskas