Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS STEIGIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. T1-265

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 22 punktu ir Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 17 straipsniu, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Steigti Kauno regiono plėtros tarybą kartu su Birštono savivaldybe, Jonavos rajono savivaldybe, Kaišiadorių rajono savivaldybe, Kauno miesto savivaldybe, Kauno rajono savivaldybe, Kėdainių rajono savivaldybe, Raseinių rajono savivaldybe.

2. Pritarti Kauno regiono plėtros tarybos steigimo sutarties projektui (pridedama).

3. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės merą Alvydą Vaicekauską pasirašyti Kauno regiono plėtros tarybos steigimo sutartį.

4. Nustatyti, kad Kauno regiono plėtros tarybai kaip Prienų rajono savivaldybės stojamasis įnašas perduodamas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto – 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

5. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės merą Alvydą Vaicekauską dalyvauti Kauno regiono plėtros tarybos steigiamajame susirinkime, balsuoti už Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų, Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento ir Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos personalinės sudėties patvirtinimą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras