Projektas Nr. XIVP-3605(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ ĮSTATYMO NR. XIV-196 4, 5 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m.            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Vyriausybė tvirtina Darnaus judumo fondo nuostatus.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 punktą.

 

3 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 35 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Nustatant, kokią bendro galutinio transporto sektoriaus energijos suvartojimo balanso dalį turi sudaryti atitinkamais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikoje sunaudotų biodegalų ir degalų kiekiai, remiamasi Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale skelbiama informacija.“

2. Pakeisti 35 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Šio įstatymo 20 straipsnio 8 dalies, 22 straipsnio 2 dalies ir 28 straipsnio 1 dalies nuostatos įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė                                                                 Aistė Gedvilienė