Projektas

                                                                                                                      2020 m. birželio     d.

                                                                                                                      Nr. TP-

                                                                                                            

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 28 D.  SPRENDIMO NR. TS-162 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                  d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a,

1.  Pakeisti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje  tvarkos aprašą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-162 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje  tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. išdėstyti 2.2 papunktį taip:

2.2. prieinamumo. Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams teikiama kuo arčiau jų gyvenamosios vietos užtikrinant informacijos apie piniginę socialinę paramą prieinamumą ir paramos gavimą laiku;“;

1.2. išdėstyti 2.4 papunktį taip:

2.4. visapusiškumo ir adekvatumo. Piniginė socialinė parama teikiama derinant ją su socialinėmis paslaugomis, vaiko teisių apsauga, užimtumu, sveikatos priežiūra, švietimu ir ugdymu, siekiant užtikrinti, kad kompleksiškai teikiama parama atitiktų minimalius nepasiturinčių gyventojų vartojimo poreikius ir apsaugotų juos nuo skurdo;“;

1.3. išdėstyti 9 punktą taip:

9. Kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos, būtina pateikti:

9.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos prašymą-paraišką ir jos priedus (toliau – prašymas-paraiška) ir prašyme-paraiškoje nurodo piniginės socialinės paramos skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie:

9.1.1. save ir bendrai gyvenančius asmenis;

9.1.2. veiklos pobūdį;

9.1.3. gaunamas pajamas;

9.1.4. kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją.

9.2. Prie prašymo - paraiškos pridedamos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, išskyrus atvejus, kai rajono Savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Visų prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą prašymą-paraišką pateikęs asmuo patvirtina savo parašu.

9.3. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, nurodytą įstatymo 14 straipsnyje, ir tai patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai rajono Savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Šie duomenys, jeigu nėra pasikeitimų, pateikiami kas 12 mėnesių. Šiam terminui pasibaigus, socialinės paramos teikimo laikotarpiu iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos naujų duomenų apie turimą turtą pateikti nereikia.

9.4. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas yra vienas iš dokumentų teisei į piniginę socialinę paramą nustatyti. Piniginės socialinės paramos gavėjų  buities ir gyvenimo sąlygos  tikrinamos:

9.4.1. pirmą kartą kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos;

9.4.2. kai piniginės socialinės paramos kreipiasi asmenys nuomoja būstą Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje arba nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje;

9.4.3. ilgalaikiams piniginės socialinės paramos gavėjams pagal poreikį, bet  ne rečiau kaip kartą per 36 mėnesius.“;

1.4. 16 punktą papildyti 16.14. papunkčiu ir išdėstyti taip:

16.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui piniginės socialinės paramos mokėjimas pratęsiamas be atskiro prašymo skirti piniginę socialinę paramą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią paramą, tačiau ne ilgiau negu iki mėnesio, kurį šalyje atšaukiama ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas arba sueina jų paskelbimo terminai, pabaigos.“;

1.5. išdėstyti 31 punktą taip:

31. Jeigu piniginė socialinė parama nepriklauso įstatymo nustatytais atvejais, tačiau suaugę šeimos nariai ar vienas gyvenantis asmuo yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, jie turi teisę kreiptis dėl piniginės socialinės paramos skyrimo išimties tvarka, kaip numatyta šio tvarkos aprašo 40 punkte. Parama gali būti skiriama ne visiems šeimoms nariams.“

1.6. išdėstyti 40.1 ir 40.2 papunkčius taip:

40.1. skirti socialinę pašalpą, jeigu vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio, tačiau bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neatitinka įstatymo 6 straipsnio 2 punkte nustatyto reikalavimo;

40.2. skirti kompensacijas, jeigu išlaidos už būsto šildymą, už faktinį geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekį atitinka įstatymo 11 straipsnyje nustatytus kompensuojamus dydžius, tačiau bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neatitinka  įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto reikalavimo;“;

1.7.  išdėstyti 40.6 papunktį taip:

40.6. skirti socialinę pašalpą, jeigu vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį yra lygios 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio arba bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 50 procentų viršija 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio, arba apskaičiuota socialinė pašalpa yra mažesnė už  įstatymo 22 straipsnio 9 dalyje nustatytą dydį ir bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo atitinka šio įstatymo 6 straipsnio 2 punkte nustatytą reikalavimą: vienam gyvenančiam asmeniui ir dviem bendrai gyvenantiems asmenims – 25 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; penkiems ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų – 70 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio;“.

2.  Nustatyti, kad šio sprendimo 1.3 papunktis  ir 3 punktas galioja iki kitos dienos po to, kai sueina 6 mėnesiai, kai buvo atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta ekstremalioji situacija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbtas karantinas, arba kai sueina jų paskelbimo terminai.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras